Đánh giá môi trường tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá môi trường tác động môi trường chiến lược là quá trình nhận dạng, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính, làm cơ sở để tích hợp,

Ngày đăng: 07-02-2022

385 lượt xem

Đánh giá môi trường tác động môi trường chiến lược là quá trình nhận dạng, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính, làm cơ sở để tích hợp, lồng ghép giải pháp bảo vệ môi trường trong chính sách, chiến lược, quy hoạch.

Đánh giá Môi trường Chiến lược Các dịch vụ Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) và Đánh giá Bền vững (SA) của WSP hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả và hiệu quả, đảm bảo rằng phát triển bền vững và các yếu tố môi trường khác được xem xét trong chính sách, dự án và lập kế hoạch kinh doanh. Khả năng kỹ thuật của nhóm chuyên gia của chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi đúc kết kiến thức chuyên môn từ nhiều tiêu chuẩn môi trường và bền vững và kết hợp nó vào các kỹ năng quản lý của mình, dẫn đến một cách tiếp cận toàn diện. Các đánh giá của chúng tôi phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng bộ phận. Từ chính quyền địa phương đến chính quyền trung ương và các tổ chức quốc tế, chúng tôi cung cấp các quy trình mạnh mẽ với sự hợp tác của nhiều khách hàng để thực sự nâng tầm hiểu biết về các vấn đề môi trường và bền vững lên tầm chiến lược.

 Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược bao gồm:

Đánh giá sự phù hợp của chính sách có liên quan đến bảo vệ môi trường trong chiến lược với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo quy định của Luật bảo vệ môi trường;

Đề xuất phương án điều chỉnh, hoàn thiện nội dung của chiến lược để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch bao gồm: Đánh giá môi trường tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường; Phạm vi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;

Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch; Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng;

So sánh, đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường, chiến lược, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;Kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính có tính tích cực và tiêu cực của quy hoạch;

Tác động của biến đổi khí hậu; Kết quả dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính khi thực hiện quy hoạch; giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;

Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch;

Kết quả tham vấn các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường (nếu có), kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục.

 Vì vậy, để phát triển một hệ thống đánh giá tác động môi trường chiến lược tốt hơn để phát triển một môi trường bền vững môi trường xã hội, người ta đưa ra một đánh giá tác động môi trường quan trọng chiến lược (ĐMC), đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hệ thống đánh giá tác động môi trường. Kế hoạch đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược là hai phần cần thiết trong hệ thống đánh giá tác động môi trường. Một phân tích và so sánh đầy đủ của hai thứ có thể hiểu rõ mối quan hệ và sự khác biệt giữa hai thứ, để phát triển mạnh hơn và tránh nhược điểm và cải thiện lẫn nhau.
Phát triển đánh giá tác động môi trường
Quy trình phát triển đánh giá tác động môi trường
Trong số tiền đó, Việt Nam đã đưa đánh giá tác động môi trường vào hành động của chính sách môi trường quốc gia. Kể từ đó, đánh giá tác động môi trường đã đóng một vai trò duy nhất trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, và đã được phát triển sâu sắc hơn, và đã trở thành công cụ để quản lý môi trường trong nhiều quốc gia. Các tiến trình phát triển của đánh giá tác động môi trường:
giai đoạn phát triển và phát triển của phương pháp đánh giá tác động môi trường, nó tập trung vào dự đoán, xác định và giảm tác động sinh học, trong giai đoạn đa quy mô của đánh giá tác động môi trường, người ta được yêu cầu tham gia vào các kế hoạch khác nhau, thực hiện đánh giá rủi ro và đánh giá tác động xã hội, giai đoạn điều chỉnh quy trình tập trung vào giải quyết kiểm to án, theo dõi, mâu thuẫn môi trường và đánh giá tiến trình, nguyên tắc phát triển bền bỉ được áp dụng để thực hiện liên tục một đánh giá tác động đến môi trường và một hợp đồng quốc tế về đánh giá tác động môi trường.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường về mặt kỹ thuật đã được thực hiện liên tục trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường.
Giới hạn của đánh giá tác động môi trường
Do thái độ phát triển nhanh của nền kinh tế xã hội, hệ thống đánh giá tác động môi trường của dự án đã không thể đáp ứng được những yêu cầu cao của sự phát triển bền vững ngày nay.
Có một sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc đánh giá tác động môi trường của dự án, bởi vì nó thường được thực hiện cho một số dự án cụ thể sau khi thực hiện các chính sách hay kế hoạch. Do đó, đánh giá tác động môi trường của dự án thường bị hạn chế bởi những quyết định đã đưa ra, và chỉ có thể đưa ra những biện pháp giảm bớt hạn chế cho tác động môi trường tồn tại, mà không giải quyết các vấn đề môi trường từ gốc.
Suy nghĩ về ảnh hưởng gián tiếp. Giá trị tác động môi trường của dự án chỉ trực tiếp nhằm vào một dự án tự mình, nhưng nó không thể cân nhắc tác động môi trường của dự án mới do dự án gây ra do thiếu đánh giá khách quan.
Việc đánh giá tác động môi trường của dự án không được thực hiện bởi một tổ chức độc lập, mà bởi một số đơn vị trong trường hợp này, hai người có thể hợp tác để phá hoại tính khách quan của đánh giá tác động môi trường của dự án.
Kế hoạch đánh giá tác động môi trường không thể phối hợp kinh tế, xã hội, môi trường và nguồn lực trong thời gian và không gian, bởi vì dự án đánh giá tác động môi trường chỉ có thể tập trung vào một dự án cụ thể, và không thể xem xét toàn bộ vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên trong toàn bộ khu vực, nên phạm vi không gian và thời gian của nó rất hẹp.
Kế hoạch đánh giá ảnh hưởng đến môi trường đã nêu lên khái niệm về giá trị môi trường chiến lược.
Chiến lược đánh giá tác động môi trường được tham gia vào toàn bộ tiến trình đưa ra quyết định chiến lược từ đầu đến cuối, để nó có thể dự đoán và ngăn chặn các vấn đề trong nhiều dự án tiếp theo trước, và luôn thích nghi và cải thiện chúng cùng với khái niệm phát triển bền vững, để thực sự ngăn chặn tình hình các vấn đề môi trường từ nguồn, Để thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế, xã hội và môi trường.
Cân nhắc tác động gián tiếp: Vì đánh giá tác động môi trường chiến lược và chính sách tiến hành từ đầu đến cuối, nó có thể cân nhắc hoàn to àn về tác động môi trường gắn liền với dự án đảm bảo tính khách quan của đánh giá.
Bộ tài nguyên và môi trường chủ trì đánh giá tác động môi trường chiến thuật, chiến lược cấp quốc gia được tổ chức bởi một số bộ phận liên quan, được thực hiện bởi nhân dân, các chuyên gia liên quan và sự hợp tác giữa các bộ phận chính phủ, để có thể đánh giá tích cực các tác động môi trường.
Chiến lược đánh giá tác động môi trường không chỉ có thể đánh giá toàn bộ dự án dựa trên lãnh thổ môi trường, mà còn cân nhắc đầy đủ bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên. Kế hoạch đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược là hai phần cần thiết và quan trọng của đánh giá tác động môi trường môi trường. Và một phần quan trọng của đánh giá ảnh hưởng đến môi trường là áp dụng của đánh giá tác động môi trường trong các chính sách lược phát triển, phản ánh mối quan hệ.
Kế hoạch đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược là đánh giá tác động môi trường của môi trường đối với dự án và chiến lược đánh giá, mối quan hệ cấp cao là như thế này: Cách đánh giá tác động môi trường quan trọng chiến lược là cơ sở cho đánh giá tác động môi trường của dự án, và phần đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ thúc đẩy việc đánh giá tác động môi trường về môi trường sâu sắc hơn.

xem Đánh giá môi trường tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha