ĐĂNG KÝ LẬP DỰ ÁN

Thông tin dự án là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn