MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường góp phần cung cấp tư liệu khoa học cần thiết cho các quyết định liên quan đến các hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp