Thông tin dự án đầu tư

lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

 • QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ GÌ ?

  16-08-2016 // 1,802 lượt xem

  Quản lý dự án là việc áp dụng các quy trình, phương pháp, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đạt được các mục tiêu dự án.

  Chi tiết →

 • DỰ ÁN QUY HOẠCH SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN

  01-08-2016 // 1,865 lượt xem

  Dự án quy hoạch sản xuất và tiêu thụ rau an toàn hiện nay vấn đề quản lý sản xuất và kinh doanh rau còn nhiều bất cập, diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho người tiêu dùng.

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU MUA VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ DỰ ÁN TRỒNG RAU SẠCH

  01-08-2016 // 1,674 lượt xem

  Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thu mua còn có các tồn tại kể trên là do mối liên kết giữa sản xuất – thu mua – tiêu thụ sản phẩm chưa thật vững chắc

  Chi tiết →

 • Đánh giá dự án đầu tư

  02-01-2017 // 1,508 lượt xem

  Đánh giá dự án đầu tư với mục tiêu chính là nhằm xem xét các kết quả đạt được của Dự án sau khi hoàn thành so với các mục tiêu đã đề ra

  Chi tiết →

 • LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  14-07-2016 // 1,953 lượt xem

  Các nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá các chi phí kinh tế và lợi ích của việc đầu tư dự án mới là tìm một tập hợp của những thay đổi cá nhân trong lợi ích của tất cả các bên bị ảnh hưởng bởi các dự án được đề xuất.

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

  14-07-2016 // 1,678 lượt xem

  Chi phí quản lý dự án tạo ra một tập hợp các danh mục cho dự án hoặc để xem xét đầu tư, Thiết lập các tiêu chuẩn cho việc chấp nhận hay từ chối một đề nghị, hoặc lựa chọn tốt nhất trong số một nhóm.

  Chi tiết →

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÁCH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  04-08-2016 // 1,968 lượt xem

  Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định

  Chi tiết →

 • CÁCH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

  14-07-2016 // 1,665 lượt xem

  cách lập kế hoạch kinh doanh dự án thành lập một hệ thống nhận dạng quốc gia duy nhất là rất quan trọng để liên kết sinh tử hồ sơ, làm giảm cơ hội cho gian lận, và tăng cường nhập cư và kiểm soát biên giới quản lý, an toàn công cộng và an ninh quốc gia.

  Chi tiết →