SẢN PHẨM HOÀN THIỆN

Nhận sản phẩm hoàn thiện thì nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra và ra quyết định đầu tư

 • GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  Giấy phép môi trường cấp cho dự án xung quanh khu vực dự án không có các đối tượng kinh tế, xã hội như khu đô thị, các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

  27 Sản phẩm 34,567 lượt xem

 • MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải dự báo được các tác động lên các điều kiện tự nhiên, môi trường, và các yếu tố kinh tế - xã hội liên quan, phải có kết quả tham vấn cộng đồng, các biện pháp khắc phục cũng như cam kết của chủ dự án về việc thực hiện các biện pháp đó.

  25 Sản phẩm 70,936 lượt xem

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

  Lập dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

  77 Sản phẩm 379,542 lượt xem

 • MẪU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  MẪU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Lập hồ sơ cho một Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động

  2 Sản phẩm 12,732 lượt xem

 • BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường bao gồm chương trình quan trắc, giám sát chất thải và môi trường xung quanh (vị trí, thông số ô nhiễm đặc trưng cho từng loại chất chất thải, tần suất giám sát định kỳ).

  2 Sản phẩm 6,165 lượt xem

 • MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

  MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

  Hồ sơ mời thầu này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định

  6 Sản phẩm 45,369 lượt xem

 • MẪU HỒ SƠ DỰ THẦU

  MẪU HỒ SƠ DỰ THẦU

  Hồ sơ dự thầu bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có).

  3 Sản phẩm 21,244 lượt xem

 • MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Việc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường như một sự ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp và cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo tương lai phát triển bền vững.

  2 Tin tức 6,625 lượt xem

 • HỒ SƠ THIẾT KẾ

  HỒ SƠ THIẾT KẾ

  Chúng tôi sẽ tư vấn để Quý khách hoàn thiện yêu cầu thiết kế; tư vấn tổng quát về giải pháp thiết kế, thống nhất về nội dung công việc thiết kế, tiến độ thực hiện, giá thiết kế, phương thức thanh toán,

  2 Tin tức 11,808 lượt xem

 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

  ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

  Đối tượng của đề án bảo vệ môi trường chi tiết là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  1 Tin tức 11,540 lượt xem

 • ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

  ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

  Đăng ký sổ chủ nguồn thải là hết sức quan trọng giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc lập hồ sơ, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền

  4 Tin tức 11,869 lượt xem

 • SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh

  2 Tin tức 3,154 lượt xem

 • ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

  ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

  Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất

  1 Tin tức 10,588 lượt xem