ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Đối tượng của đề án bảo vệ môi trường chi tiết là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường