THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương này sẽ trình bày tổng quan về Thẩm định dự án đầu tư trong quá trình ra quyết định để đánh giá kinh tế của các nhân tố liên quan đến vòng đời dự án với. Các chu kỳ bắt đầu với quan niệm ban đầu của dự án và tiếp tục mặc dù quy hoạch, thiết kế, mua sắm, xây dựng, khởi động, vận hành và bảo trì. Nó kết thúc với việc xử lý của một cơ sở khi nó không còn hiệu quả và hữu dụng. Bốn khía cạnh chính của đánh giá kinh tế sẽ được kiểm tra: