MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Hồ sơ mời thầu này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.