Tư vấn xin giấy phép môi trường và hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Tư vấn xin giấy phép môi trường và hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Ngày đăng: 07-02-2022

627 lượt xem

Tư vấn xin giấy phép môi trường và hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường theo quy định mới của luật BVMT 2020+08/2022/NĐ-CP+ 02/2022/TT-BTNMT.

1. Khái niệm về giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường (GPMT) được xem như là văn bản pháp luật do các cơ quan quản lý của nhà nước có thẩm quyền ban hành xác nhận và cấp phép các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể khi chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định.

Giấy phép môi trường là một công cụ quản lý có tính thống nhất và pháp lý cao để giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường đối với các dự án trong giai đoạn thực hiện (xây dựng, vận hành thử nghiệm, vận hành thương mại) và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động

2. Cấp phép cho các dự án theo điều kiện với các dạng:

• Xả chất thải ra môi trường

• Quản lý chất thải

• Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

3. Các loại Hồ sơ môi trường sẽ được tích hợp vào giấy phép môi trường

• Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

• Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

• Giấy phép xả khí thải

• Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

• Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

• Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

• Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

· Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

4. Thời gian có hiệu lực của luật mới áp dụng giấy phép môi trường

Thời gian Luật bảo vệ môi trường 2020 mới áp dụng cho việc cấp giấy phép môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Thời hạn của giấy phép môi trường

· 7 năm đối với các dự án đầu tư nhóm I

· 7 năm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường

· 10 năm đối với các đối tượng không thuôc quy định tại 2 điểm a và b trên

Thời hạn của GPMT có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại điểm a, b, c theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

5. Nội dung về giấy phép môi trường

• Nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả thải nước thải tối đa, dòng nước thải, các chất gây ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải, vị trí, phương thức xả thải và các nguồn tiếp nhận nước thải.

• Nguồn phát sinh khí thải: lưu lượng xả thải, dòng khí thải, các chất gây ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất gây ô nhiễm, vị trí, phương thức xả khí thải.

• Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với 2 loại tiếng ồn và độ rung

• Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

• Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

6. Quy định về giấy phép môi trường

Căn cứ hoạt động động giấy phép môi trường

• Thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

• Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

7.  Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

a. Hồ sơ về cấp giấy phép môi trường

• Văn bản đề nghị cấp GPMT

• Báo cáo đề xuất cấp GPMT

• Tài liệu pháp lí và những kĩ thuật khác của các dự án, đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh.

b. Trình tự và thủ tục về giấy phép môi trường

Chủ dự án đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT đến các cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm tổ chức, tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh.

Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả thải nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó.

Trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến văn bản của chủ đầu tư xây dựng.

Thời hạn cấp giấy phép môi trường

• Không quá 45 ngày đối với GPMT của Bộ Tài Nguyên và môi trường, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An.

• Không quá 30 ngày đối với GPMT thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, cấp Huyện.

• Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có thể quy định thời hạn cấp phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Giấy phép môi trường được cấp lại

• Giấy phép hết hạn

• Dự án đầu tư có sự thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường

Thu hồi giấy phép môi trường

• Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.

• Giấy phép có nội dung trái quy định pháp luật.

8. Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điểu chỉnh GPMT

Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương.

Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy Ban nhân dân cấp. Tỉnh, Huyện theo quy định của pháp luật

9. GPMT được quy định thực hiện trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm

Trong dự án Luật, TTHC cấp GPMT được quy định thực hiện trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải (đối với trường hợp dự án thuộc đối tượng vừa phải thực hiện ĐTM, vừa phải có GPMT) hoặc trước khi thẩm định cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp dự án không phải thực hiện ĐTM. Quy định này bảo đảm các yêu cầu môi trường được xác định rõ ràng trước khi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động phát thải của dự án, đồng thời, cũng tương thích với quy định của pháp luật về xây dựng nhằm tránh việc các tổ chức, cá nhân phải tiến hành TTHC điều chỉnh giấy phép xây dựng nhiều lần khi phải cải tạo, nâng cấp các công trình để đáp ứng yêu cầu phát thải, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý về môi trường nếu cấp GPMT sau.

ð Mọi dự án, cơ sở phát sinh chất thải đều phải có GPMT

Theo quy định của dự án Luật, mọi dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải đều phải có GPMT, trừ một số trường hợp như cơ quan, trường học; dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ, ít ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án và không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải thông thường với khối lượng nhỏ được xử lý bằng các công trình, thiết bị xử lý tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc phát sinh chất thải sinh hoạt được quản lý theo quy định của địa phương...

Tuy vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC cấp GPMT, dự án Luật đã thiết kế 2 loại GPMT, gồm: GPMT chi tiết và GPMT đơn giản, phụ thuộc vào quy mô phát thải, loại hình sản xuất, mức độ gây ô nhiễm của dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tương ứng với đó, thủ tục cấp GPMT cũng quy định theo 2 mức với thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện... khác nhau. Trong dự án Luật, các nội dung này hiện quy định mang tính nguyên tắc, sẽ được cụ thể hóa trong Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

 Ngoài ra, dự án Luật đã quy định rõ các nội dung về thẩm quyền cấp phép, nội dung của giấy phép, nguyên tắc, căn cứ cấp phép, quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép, tương quan giữa giấy phép môi trường và các công cụ quản lý môi trường khác có liên quan, các thủ tục hành chính được giảm thiểu với chính sách GPMT, điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm sự phù hợp, hạn chế tối thiểu xáo trộn tiêu cực khi ban hành chính sách, những vấn đề liên quan đến điều chỉnh, gia hạn, thu hồi, cấp lại giấy phép, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép, các luật có liên quan, cần sửa đổi, bổ sung khi ban hành giấy phép môi trường, vấn đề tổ chức thực hiện, năng lực thực thi.

Với việc phân loại bốn nhóm dự án đầu tư như đã nêu và tích hợp các TTHC khác nhau vào GPMT, dự án Luật đã thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ trong việc xử lý các TTHC về môi trường, góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát được rủi ro tác động môi trường của các dự án đầu tư, tạo điều kiện phát triển phù hợp với chức năng, mức độ nhạy cảm, khả năng chịu tải của môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư.

Xem thêm Tư vấn xin giấy phép môi trường và hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha