GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Việc chọn các giải pháp bảo vệ môi trường để đánh giá tác động môi trường nhằm mang lại hiệu quả và cách nhìn toàn diện hơn cho dự án để dựa vào đó có thể lựa chọn hành động và đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả