BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kể từ khi bắt đầu quan trắc môi trường, bảo vệ môi trường là kiểm soát một số chỉ số chất lượng được đưa ra để giúp phân loại và làm rõ ý nghĩa của số lượng đáng kể các dữ liệu liên quan.