ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

Đăng ký sổ chủ nguồn thải là hết sức quan trọng giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc lập hồ sơ, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm