Bảng báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

Bảng báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

Ngày đăng: 23-07-2021

4,583 lượt xem

Bảng báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

BÁO GIÁ

Kính gửi:  Quý Công ty

- Căn cứ theo nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT;

- Căn cứ Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ TNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.

- Căn cứ yêu cầu của Quý Công ty và năng lực, chức năng nhiệm vụ của công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương, Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty báo giá thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng bệnh viện 150 giường” như sau:

1/ Nội Dung công việc:

- Lập và trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Xây dựng bệnh viện 150 giường”.

2/ Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký

3/ Dự toán kinh phí:

A) Báo cáo đánh giá sơ bộ ĐTM theo nghị định số 54

- Chi phí xin quyết định ĐTM:  40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

B) Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nghị định 40

- Chi phí xin quyết định ĐTM:  160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)

CHI PHÍ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 10%

Bảng dự toán kinh phí được trình bày trong bảng sau:                                       

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐTM CHO DỰ ÁN

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị

Số lượng

Mức

Thành tiền

tính

kinh phí

I

Lập đề cương

 

 

 

15,000,000

1

Xây dựng đề cương chi tiết cho dự án

đề cương

1

15,000,000

15,000,000

II

Khảo sát thực địa, thu thập, lấy mẫu, phân tích, tổng hợp số liệu

 

 

 

17,000,000

1

Điều tra, khảo sát, lấy mẫu:

 

 

 

 

1,1

Thuê phương tiện khảo sát lấy mẫu

ngày

1

500,000

500,000

1,2

Phụ cấp công tác

người

3

500,000

1,500,000

1,3

Công khảo sát, lấy mẫu

công

3

500,000

1,500,000

2

Thu thập, tổng hợp số liệu:

 

 

 

-

2,1

Điều tra số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực dự án.

Thông tin

3

500,000

1,500,000

2,2

Điều tra về điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực dự án.

Thông tin

3

500,000

1,500,000

3

Chi phí lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường tại khu vực dự án:

 

 

 

-

3,1

Chi phí đo, phân tích vi khí hậu, tiếng ồn

điểm

3

500,000

1,500,000

3,2

Chi phí phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm không khí: (CO, H2S, SO2, HCl, NH3, NO2, Bụi)

mẫu

3

1,000,000

3,000,000

3,3

Chi phí phân tích mẫu nước mặt: (10 chỉ tiêu: pH, DO, SS, BOD5, COD, Cl- NO3-, NH4+, Fe, Coliform).

mẫu

2

1,000,000

2,000,000

3,5

Chi phí phân tích mẫu nước ngầm: (10 chỉ tiêu: pH, Asen, Chì, Xianua, Fe, Tổng chất rắn, Clorua, NO3-, SO42-, Coliform).

mẫu

2

1,000,000

2,000,000

3,6

Chi phí phân tích mẫu đất

mẫu

2

1,000,000

2,000,000

III

Mô tả thuyết minh dự án

chuyên đề

2

10,000,000

20,000,000

IV

Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực dự án

 

 

 

7,000,000

1

Điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng thuỷ văn.

chuyên đề

1

1,000,000

1,000,000

2

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí.

chuyên đề

3

1,000,000

3,000,000

 

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt, nước ngầm, nước biển, nguồn tiếp nhận chất thải

 

 

 

 

3

Đánh giá hiện trạng môi trường đất.

chuyên đề

3

1,000,000

3,000,000

 

Đánh giá hiện trạng tài nguyên  sinh vật và hệ sinh thái.

 

 

 

 

 

Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội khu vực dự án.

 

 

 

 

V

Đánh giá các tác động môi trường của dự án

 

 

 

10,000,000

1

Nguồn gây tác động

 

 

 

 

1,1

Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn.

chuyên đề

3

500,000

1,500,000

1,2

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước.

chuyên đề

3

500,000

1,500,000

1,3

Nguồn gây ô nhiễm môi trường  từ chất thải rắn.

chuyên đề

3

500,000

1,500,000

1,4

Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.

chuyên đề

3

500,000

1,500,000

1,5

Những rủi ro, sự cố môi trường.

chuyên đề

3

500,000

1,500,000

2

Các tác động

 

 

 

 

2,1

Tác động đến môi trường không khí, tiếng ồn: khí thải ,mùi hôi, tiếng ồn.

chuyên đề

1

500,000

500,000

2,2

Tác động đến môi trường nước: Nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải

chuyên đề

1

500,000

500,000

2,3

Tác động môi trường do các chất thải rắn: chất thải sinh hoạt

chuyên đề

1

500,000

500,000

2,4

Tác động đến điều kiện kinh tế - xã hội.

chuyên đề

1

500,000

500,000

2,5

Tác động do các sự cố môi trường.

chuyên đề

1

500,000

500,000

VI

Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

 

 

 

9,000,000

1

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn: khí thải, mùi hôi, tiếng ồn, thông gió và cây xanh.

chuyên đề

2

1,500,000

3,000,000

2

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: Phương án thoát nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

chuyên đề

2

1,500,000

3,000,000

3

Biện pháp kiểm soát chất thải rắn: rác thải sinh hoạt, chất thải sản xuất

chuyên đề

2

500,000

1,000,000

4

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

chuyên đề

2

500,000

1,000,000

 

An toàn môi trường, đề phòng tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ.

 

 

 

 

5

Chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường.

chuyên đề

1

1,000,000

1,000,000

VII

Tổng hợp báo cáo ĐTM

 

 

 

37,000,000

1

Viết và hoàn thiện báo cáo

báo cáo

1

30,000,000

30,000,000

2

In ấn, photo, đóng bìa hoàn thiện báo cáo.

bộ

10x2lần

100

7,000,000

VIII

Hội đồng bảo vệ ĐTM

 

 

 

45,000,000

IX

Cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

 

 

 

160,000,000

 

Tổng cộng chi phí: 200,000,000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)

 Lưu ý: Chi phí trên chưa bao gồm VAT

+ Chi phí trên KHÔNG bao gồm chi phí thẩm định ĐTM  với cơ quan nhà nước.

+ Thời gian thực hiện không bao gồm thời gian trình ký với Chủ đầu tư và thời gian trình Cơ quan nhà nước.

+ Đơn vị chủ đầu tư hỗ trợ đơn vị tư vấn các tài liệu liên quan đến dự án.

Sản phẩm hợp đồng là Quyển ĐTM và Quyết định phê duyệt ĐTM được Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp.

4/ Tạm ứng, thanh toán:

· Đợt 1:

Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 30% giá trị hợp đồng . Sau khi ký hợp đồng và trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên A nhận được công văn tạm ứng đợt 1.

Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- Công văn đề nghị tạm ứng.

- Hợp đồng gốc.

· Đợt 2:

Bên A tạm ứng tiếp 40% giá trị hợp đồng tiếp theo cho Bên B. Sau khi ký hợp đồng và có Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho dự án “Xây dựng bệnh viện 150 giường”. (Thời gian có thể thay đổi phụ thuộc vào Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước).

Hồ sơ tạm ứng của đợt 2 bao gồm:

- Công văn đề nghị tạm ứng.

- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho dự án “Xây dựng bệnh viện 150 giường” của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

· Đợt 3:

Bên A tiến hành thanh toán 30% còn lại sau khi bên A nhận được Quyển ĐTM và Quyết định phê duyệt ĐTM được Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM.

 

Trân trọng!

                                                     Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CP TVĐT & TK XD MINH PHƯƠNG

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha