MẪU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động