MẪU HỒ SƠ DỰ THẦU

Hồ sơ dự thầu bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện