Lập dự án đầu tư cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại

Lập dự án đầu tư cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại

Ngày đăng: 22-07-2021

1,713 lượt xem

TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư xây dựng: Cao ốc văn phòng cho thuê

 

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí MinH

 

ü Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003; 

ü Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;

ü Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

ü Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

ü Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

ü Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại  đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án “Cao ốc văn phòng cho thuê” với các nội dung sau:

1. Tên dự án : Cao ốc văn phòng cho thuê

2. Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại 

3. Trụ sở  công ty : 

4. Địa điểm xây dựng : Số A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

5. Diện tích : 985.78 m2

6. Mục tiêu đầu tư : Xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê

Mục đích đầu tư : Cung cấp văn phòng cho thuê hiện đại, mang lại khoản thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước.

7. Quy mô dự án : 1 tầng hầm làm bãi đổ xe, 11 tầng cho thuê văn phòng với 53 văn phòng

8. Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

9. Tổng mức đầu tư : 107,202,215,000 VNĐ

10. Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu 100%

11. Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, dự án được tiến hành xây dựng từ quý I/2013 đến hết quý IV/2013, bắt đầu đi vào hoạt động từ quý I/2014 đến năm 2033 và thanh lý tài sản vào năm 2034.

 

12. Kết luận: Nếu Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội:

- Hiệu quả kinh tế:

+ Hiện giá thu nhập thuần NPV=  66,600,399,000 VNĐ > 0

Vậy: Hiệu quả tài chính của dự án cao, dự án mang tính khả thi.

+ Tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án IRR = 23.6 %

Vậy: Dự án có tỷ lệ sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.

- Hiệu quả xã hội:

Dự án “ Tòa nhà văn phòng cho thuê” sau khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp ra thị trường một số lượng văn phòng cho thuê hiện đại và giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, dự án còn giải quyết được một số lượng việc làm và mang lại khoản thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước.

 

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại  kính trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư dự án “Cao ốc văn phòng cho thuê” này.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TCHC.

 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ T

 (Giám đốc)

 

 

 

 

 

NGUYỄN KHÁNH TRỌNG


MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

I.3. Cơ sở pháp lý

CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án

II.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô

II.1.2. Tổng quan tình hình kinh tế tại Tp.HCM

II.1.3. Kết luận

II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án

II.2.1. Các loại cao ốc văn phòng

II.2.2. Tình hình văn phòng cho thuê

II.2.2. Môi trường thực hiện dự án

II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

III.1. Vị trí xây dựng

III.2. Địa hình

III.3. Khí hậu

III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án

III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất

III.4.2. Cấp –Thoát nước

III.5. Nhận xét chung

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

IV.1. Quy mô dự án

IV.2. Các hạng mục công trình

IV.3. Tiến độ thực hiện dự án

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

V.1. Giải pháp thiết kế kiến trúc - quy họach

V.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế

V.1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc, quy hoạch

V.2. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật

V.2.1. San nền

V.2.2. Hệ thống giao thông

V.2.3. Hệ thống cấp nước

V.2.4. Hệ thống thoát nước

V.2.5. Rác và bãi rác

V.2.6. Hệ thống điện

V.2.7. Hệ thống thông tin

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

VI.1. Đánh giá tác động môi trường

VI.1.1. Giới thiệu chung

VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

VI.2.Tác động của dự án tới môi trường

VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án

VI.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng

VI.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm

VI.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án

VI.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng

VI.4. Kết luận

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

VII.1. Tổng mức đầu tư

VII.1.1 Cơ sở tổng mức đầu tư

VII.1.2. Nội dung tổng mức đầu tư.

VII.2. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án

VII.2.1. Nguồn vốn đầu tư

VII.2.2. Tiến độ sử dụng vốn

CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

VIII.1 Phân tích hiệu quả tài chính dự án

VIII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán:

VIII.1.2. Doanh thu của dự án.

VIII.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án

VIII.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án

VIII.2.2. Báo cáo ngân lưu dự án

VIII.3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH RỦI RO

IX.1. Dao động giá cho thuê văn phòng :

IX.2. Dao động đơn giá xây dựng:

CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XI.1. Kết luận

 

 

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

ü Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại 

ü Giấy phép ĐKKD   : 

ü Ngày đăng ký : 

ü Đại diện pháp luật : Nguyễn K Chức vụ : Giám đốc

ü Địa chỉ trụ sở :

ü Ngành nghề chính :

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

ü Tên dự án   : Cao ốc Văn phòng cho thuê

ü Địa điểm xây dựng : Số , Trương Định, Phường 7, Quận 3,  Tp.HCM

ü Diện tích đất : 985.78 m2

ü Diện tích sàn sử dụng : 7,484 m2

ü Diện tích sàn xây dựng: 8,469 m2

ü Quy mô đầu tư : 1 tầng hầm làm bãi đổ xe, 11 tầng cho thuê văn phòng với 53 văn phòng

ü Mục tiêu đầu tư :  Xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê

ü Mục đích đầu tư : Cung cấp văn phòng cho thuê hiện đại, mang lại khoản thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước.

ü Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

ü Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

ü Tổng mức đầu tư : 107,202,215,000 VNĐ

ü Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, dự án được tiến hành xây dựng từ quý I/2013 đến hết quý IV/2013, bắt đầu đi vào hoạt động từ quý I/2014 đến năm 2033 và thanh lý tài sản vào năm 2034.

I.3. Cơ sở pháp lý

Văn bản pháp lý

ü Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

ü Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

ü Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

ü Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

ü Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

ü Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,  chương trình và dự án phát triển;

ü Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

ü Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

ü Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

ü Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật phòng cháy và chữa cháy;

ü Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

ü Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

ü Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

ü Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

ü Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

ü Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

ü Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;

ü Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

ü Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

 

Các tiêu chuẩn áp dụng

Dự án Cao ốc văn phòng cho thuê  được thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

ü Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

ü Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

ü TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

ü TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

ü TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

ü TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

ü TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

ü TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

ü TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

ü TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

ü TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

ü 11TCN 19-84 : Đường dây điện;

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm