Báo cáo dự án đầu tư khu nhà ở xã hội, khu nhà ở công nhân

Báo cáo dự án đầu tư khu nhà ở xã hội, khu nhà ở công nhân

Ngày đăng: 21-07-2021

1,105 lượt xem

Báo cáo dự án đầu tư khu nhà ở xã hội, khu nhà ở công nhân

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

   1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

        1.1.1. Tên dự án:

        1.1.2. Địa điểm xây dựng:

        1.1.3. Chủ đầu tư :

        1.1.4. Hình thức đầu tư

   1.2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

   1.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

   2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 3: ĐỊA ĐIỂM , SỰ PHÙ HỢP VÀ PHƯƠNG ÁN LẬP DỰ ÁN

   3.1. ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG

       3.1.1. Vị trí, diện tích, ranh giới khu đất:

       3.1.2. Điều kiện tự nhiên:

       3.1.3. Tình hình hiện trạng:

       3.1.4. Nhận xét, đánh giá chung hiện trạng:

    3.2. PHƯƠNG ÁN LẬP QUY HOẠCH:

CHƯƠNG 4: QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

    4.1. QUY MÔ XÂY DỰNG

    4.2. KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

    5.1. PHẦN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

       5.1.1. Quy hoạch giao thông:

       5.1.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:

       5.1.3. Quy hoạch cấp nước:

       5.1.4. Quy hoạch cấp điện:

       5.1.5. Quy hoạch thông tin liên lạc:

       5.1.6. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

       5.1.7. Bảng tổng hợp khái toán kinh phí hạng mục hạ tầng kỹ thuật:

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG

   6.1. GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG

   6.2. THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU:

       6.2.1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG

       6.2.2. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG 7: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

    8.1. KẾT LUẬN:

    8.2. KIẾN NGHỊ:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1.1. Tên dự án: 

- Khu nhà ở xã hội công nhân VMG

1.1.2. Địa điểm xây dựng: 

- xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích xây dựng 41,948.1 m2

1.1.3. Chủ đầu tư :  

- Tên công ty :  Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại tổng hợp Việt My 

- Địa chỉ :  101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

- Điện thoại    :  028 3559 0083

- Đại diện     :  Bà Phạm Hòa Thu Thủy  -   Chức vụ: Giám đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng, môi giới bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản…

1.1.4. Hình thức đầu tư

- Đầu tư xây dựng mới

1.2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Theo định hướng phát triển quy hoạch huyện Nhơn Trạch đến năm 2030 thì việc xây dựng nhà ở xã hội được xác định là một chiến lược phát triển lâu dài nhằm ổn định nâng cao mức sống của người dân. Tại Nhơn Trạch nhu cầu nhà ở phục vụ cho các dự án phát triển hạ tầng xã hội, các dự án về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân rất cấp bách do quỹ nhà của thành phố và của quận đang thiếu hụt trầm trọng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các dự án. Hưởng ứng chính sách nhà nước về khuyến khích đầu tư và xây dựng tại địa bàn. Trong khả năng của mình Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại tổng hợp Việt My dự kiến đầu tư một khu nhà ở xã hội tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, quy mô 41,948.1m².

1.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 18/06/ 2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 23/6/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

 

2.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Với vai trò trung tâm về nhiều mặt, khu đô thị mới Nhơn Trạch đang trở thành tâm điểm cho cá nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng số lượng dân nhập cư từ các tỉnh và vùng lân cận với các khu công nghiệp mới trên địa bàn đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư trong nước đã kéo theo một lực lượng lao động lớn phải giải quyết nơi ăn ở. Như các phân tích ở trên, với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của khu đô thị mới Nhơn Trạch đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Quỹ nhà ở đô thị hạn hẹp trong khi nhu cầu ngày càng cao đã kéo giá nhà đất lên rất cao, dự án đầu tư công trình nhà ở xã hội với mọi quy mô, cấp độ đều được tiêu thụ rất nhanh.

Từ những vấn đề cấp thiết hiện nay như đã nêu trên đồng thời khu đô thị mới Nhơn Trạch cũng đang phải tiến hành xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại mang tính công nghiệp hiện đại. Vì vậy, vấn đề cần được thực hiện ngay từ hôm nay là công tác quy hoạch mang tính chất tổng thể vùng, khu vực. Trên cơ sở đó tiến hành việc xây dựng từng khu vực, cho từng dự án đặc biệt là những dự án Xây dựng các khu dân cư, khu nhà ở xã hội, khu đô thị mang tính hiện đại, sắp xếp phân bổ lại các khu dân cư mang tính hiện đại hơn; xóa dần những khu nhà tự phát đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân hiện nay. Qua các vấn đề nêu trên rất dễ nhận thấy nhu cầu về đất ở cho dân cư trong khu vực, công nhân các khu đô thị, xí nghiệp là hết sức cấp bách, thiết thực. Vì vậy việc xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở cho các đối tượng nói trên và đây cũng là một dự án mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và có tính khả thi cao.

Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đầu tư xây dựng là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng. Đặc biệt nhu cầu về nhà ở đang là vấn đề rất bức thiết của người dân, người có thu nhập thấp. Với dân số tập trung cao việc đáp ứng được quỹ nhà ở xã hội cho toàn bộ dân cư có thu nhập thâp ở đô thị không phải là việc đơn giản. Trước tình hình đó, cần thiết phải có biện pháp khắc phục, một mặt hạn chế sự gia tăng dân số, đặc biệt là gia tăng dân số cơ học, một mặt phải tổ chức tái cấu trúc và tái bố trí dân cư hợp lý, đi đôi với việc cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Hưởng ứng chính sách nhà nước về khuyến khích đầu tư và xây dựng tại địa bàn huyện Nhơn Trạch. Trong khả năng của mình, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại tổng hợp Việt My dự kiến đầu tư một khu nhà ở công nhân và nhà ở xã hội tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai quy mô diện tích 41,948.1m². Vì vậy, việc đầu tư xây dựng là một trong những định hướng đầu tư đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong kế hoạch, Nhà đầu tư sẽ xây dựng theo mô hình khu dân cư kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với Nhà đầu tư đây là một dự án lớn, có ý nghĩa xã hội. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh tạo một quỹ nhà ở cho công nhân địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương vừa đem lại lợi nhuận  và uy tín cho Nhà đầu tư. 

CHƯƠNG 3: ĐỊA ĐIỂM , SỰ PHÙ HỢP VÀ PHƯƠNG ÁN LẬP DỰ ÁN

 

3.1.   ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG

3.1.1. Vị trí, diện tích, ranh giới khu đất:

- Địa điểm: xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch là: 41,948.1 m²

- Vị trí khu đất :

+   Phía Đông giáp: đường số D10

+   Phía Tây giáp: Đường (D9) Huỳnh Thúc Kháng

+   Phía Nam giáp: đường số (01) Lê Hồng Phong

+   Phía Bắc giáp: đường số N1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi:   - UBND tỉnh Đồng Nai;

        - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

- UBND huyện Nhơn Trạch.

 

Nhà đầu tư Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại tổng hợp Việt My đề nghị thực hiện dự án đầu tư khu nhà ở xã hội với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại tổng hợp Việt My.

Giấy CNĐKKD số 0302859750.  

Ngày cấp lần đầu:  09/01/2003 thay đổi lần thứ 21 ngày 10/06/2021. Cơ quan cấp Sở kế hoạch đầu tư thành phố HCM.

Địa chỉ trụ sở: 101/35 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam.

Điện thoại:  028.66. 888.888     Fax:

Email:   Website:

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: Phạm Hòa Thu Thủy ; Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám Đốc;    Sinh ngày: 28/02/1978 .

Quốc tịch: Việt Nam 

Giấy chứng minh nhân dân số: 024223683.

Ngày cấp: 19/09/2013; Nơi cấp: CA TP.HCM.

Địa chỉ thường trú: Số 120C, đường Trân Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lảo, Q1, TP.HCM, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại:  Số 120C, đường Trân Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lảo, Q1, TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại: 028.66. 888.888  ;  Fax: ………....….    Email: ..................................................

2. Nhà đầu tư tiếp theo: Không có

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP : Không có

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Khu nhà ở xã hội công nhân VMG.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

1

Hoạt động kinh doanh bất động sản

 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

 

6810

 

821

2

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 

6820

 

3

Xây dựng

Xây dựng nhà các loại

4100

512

4

Xây dựng

Xây dựng công trình đường bộ, đường giao thông

4210

 

5

Xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

 

Xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch nhằm phục vụ cho người dân có nhu cầu ở; tạo môi trường sống thuận lợi, tiện nghi, đáp ứng thêm tiêu chí để phát triển và nâng cấp đô thị sau này.

Phát triển quỹ đất ở để đáp ứng một phần nhu cầu hiện tại, phục vụ các đối tượng là người lao động có thu nhập thấp trong và ngoài khu vực; Triển khai đầu tư xây dựng kết nối các hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai; Phục vụ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và lợi ích của xã hội.

3. Quy mô đầu tư:

v Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Dự án khu dân cư đô thị mới: Dự án nhóm B

- Quy mô dân số: Khoảng 1.800 người.

- Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng: 41,948 m2

- Quy mô kiến trúc xây dựng, sản phẩm, dịch vụ dự án cung cấp:

 

 

 

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH  (m2)

TỶ LỆ (%)

1

Đất nhà ở

 

 

2

Đất thương mại dịch vụ

 

 

 

Đất công trình công cộng

 

 

3

Đất công viên cây xanh

 

 

4

Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật

 

 

5

Đất công trình hạ tầng đầu mối

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

4.1. Tổng vốn đầu tư: 850.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 510.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng).

- Vốn vay dài hạn: 340.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn tỷ đồng).

- Vốn tạm ứng các nguồn thu trước : 0 đồng .

4.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

 

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

USD

1

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại tổng hợp Việt My

510.000.000.000

 

60%

Tiền mặt

Góp ngay

2

Vốn vay dài hạn

340.000.000.000

 

40%

 

 

3

Vốn tạm ứng

0

 

 

 

 

5. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

ü Thời gian góp vốn của chủ đầu tư góp vốn trong quý IV năm 2021.

ü Thời gian vốn vay ngân hàng của chủ đầu tư ngay sau khi dự án được phê duyệt.

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha