Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường là "về bản chất, quy mô và / hoặc phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ có thể có một tác động to lớn đối với môi trường ở một số nơi,

Ngày đăng: 23-11-2016

1,093 lượt xem

Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển
OECD hỗ trợ phát triển Ủy ban (DAC), thông qua các bên làm việc trên môi trường và hỗ trợ phát triển đã tạo ra rất nhiều môi trường và hỗ trợ hướng dẫn và khuyến nghị. Họ tạo ra và được thông qua bởi DAC sự ngay sau khi công bố của Thủ Tướng chính phủ. Giới thiệu về những gì được coi là "hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển, dự án phát triển vì môi trường Thiên nhiên, quy mô và vị trí bất lợi ảnh hưởng đến các cơ quan viện trợ để đánh giá tác động môi trường.
Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển
Giới thiệu các thành viên của OECD là "về bản chất, quy mô và / hoặc phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ có thể có một tác động to lớn đối với môi trường ở một số nơi, có thể càng sớm chừng nào, và có thể thực hiện việc đánh giá ở mức độ thích hợp từ một quan điểm môi trường và cam kết không bảo đảm. (Hội đồng OECD khuyến nghị năm 1985 về đánh giá môi trường của các dự án hỗ trợ phát triển và các chương trình)
Ngoài ra, OECD phát triển các thủ tục hữu hiệu để làm rõ trách nhiệm tại thời điểm lập kế hoạch thông qua chính thức, thực hiện và giám sát các chính sách đánh giá môi trường, con người thích hợp và nguồn lực tài chính sẽ trở thành sự thật trong hiệu quả kịp thời hỗ trợ phát triển của nó đối với các thành viên với cơ sở (Hội đồng OECD khuyến nghị năm 1986 trên các phương tiện được yêu cầu cho các dự án hỗ trợ phát triển và các chương trình xúc tiến đánh giá môi trường) để được đảm bảo là sẽ yêu cầu bạn phải được thực hiện.
Hỗ trợ phát triển song phương và nhiều quốc gia đã tham gia chống lại, các khía cạnh môi trường xác nhận các dự án, chương trình, kế hoạch, thực hiện, như được đưa vào tài khoản trong đánh giá, cũng cần lưu ý rằng DAC là để mở rộng "các nguyên tắc thẩm định dự án" của bộ truyện (OECD Paris 1988) , Hội đồng OECD vào năm 1989, thông qua một đề nghị đối với "hai nước và môi trường có sẵn danh sách kiểm tra của các nhà sản xuất quyết định cấp cao trong các tổ chức viện trợ phát triển mà nhiều quốc gia đã tham gia." Bản chất của đề nghị Hội đồng ba đã được bao gồm trong tài liệu này.
Đã được thông qua bởi đánh giá tác động môi trường của các nước thành viên DAC 'của các dự án phát triển (ĐTM) Thủ tục cho "nó bao gồm các yếu tố chính như sau.
- Các khía cạnh của môi trường nên được tích hợp đầy đủ lựa chọn các dự án, thiết kế và thực hiện, trách nhiệm quản lý các khía cạnh môi trường của các dự án viện trợ cũng phải được làm rõ.
- Ít nhất EIA cho các dự án đã được xác định bởi các nghị Hội đồng OECD năm 1985, luôn luôn phải được thực hiện ở cả việc sàng lọc và xác định phạm vi.
- EIA là sức khỏe con người, môi trường tự nhiên, bất kỳ tác dụng và tác động xã hội được coi là tài sản, trong giới đặc biệt là tham gia, hoặc các tác động đối với người dân bản địa sẽ được tái định cư bởi một sự thay đổi trong nhu cầu và môi trường, trong đó dân số đặc biệt tham gia cho cũng phải được xem xét.
- EIA Ngoài ra, (bao gồm cả việc lựa chọn "không phát triển") và các biện pháp cần thiết nhập cư cũng phải được đưa vào quy trình giám sát tài khoản.
- Trong việc thực hiện ĐTM của dự án, các nhà tài trợ là "chấp nhận được", tức là trong phạm vi của một mức độ tối thiểu của các cải tiến có thể tác động tiêu cực, và nên sử dụng các tiêu chuẩn để tối đa hóa tác động tích cực.
- Hiệu quả và hội đủ điều kiện của EIA là rất khác nhau tùy thuộc vào việc có hay không có thuế (nghiên cứu môi trường quốc gia và chiến lược). Cần tích cực sử dụng trong trường hợp thuế là hiện tại.
Nếu có thể, do đó, quan điểm của người dân địa phương thu được về một dự án mà có vẻ là một tác động đáng kể trong các khía cạnh môi trường, trong đó có quyền truy cập vào thông tin, cần chủ động các biện pháp được thực hiện.
- Tác động tích cực và tác động tiêu cực đến xã hội đến các khía cạnh môi trường và mối quan hệ của dự án ĐTM, nó là cần thiết rằng những tuyên bố rõ ràng về sự nguy hiểm.
- Tác động đến các trang web phi dự án, cụ thể là ảnh hưởng của tác động xuyên biên giới sau khi một mất hiệu lực của thời gian, cần đánh giá được thực hiện đối với các tác động tích lũy hoặc tương tự với. Chính phủ các nước đang phát triển là điều kiện môi trường của riêng mình, cho việc thiết kế các dự án phát triển cuối cùng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, khi các vấn đề quốc tế mà qua biên giới sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của các nước đang phát triển của môi trường, nó được giả định rằng chính phủ đã gây ra những vấn đề này là trách nhiệm của mỗi quốc gia đang phát triển.
Mục tiêu cơ bản của việc đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động môi trường, đó là một trong những thủ tục. Nó dự án phát triển đề xuất về môi trường tích cực, xét tầm quan trọng của các mặt tiêu cực, nó được thiết kế để đảm bảo rằng tầm quan trọng như vậy được coi là nằm trong quy hoạch của dự án. EIA Đó là để đánh giá sức khỏe con người và môi trường tự nhiên, và là một tác động tiềm năng, chẳng hạn như những người dân bản địa. Ngoài ra, giới tính cụ thể là có (nam và nữ), nó có thể bao gồm các tác động ảnh hưởng của xã hội và người dân bản địa, bao gồm chẳng hạn như nhu cầu của các nhóm đặc biệt. Trong EIA, một kế hoạch dự án thay thế cùng với các biện pháp giảm thiểu tác động và các biện pháp bảo vệ môi trường (không hành động - giải pháp thay thế phi hành động - bao gồm một) nên được đưa vào tài khoản. Như các biện pháp giảm thiểu và các biện pháp bảo vệ, phải được tích hợp vào kế hoạch dự án để loại trừ các tác động tiêu cực đến môi trường. Để hỗ trợ cho dự án là một âm thanh bền vững khi nhìn từ khía cạnh môi trường, đánh giá là hiệu quả nhất khi nó được bắt đầu ở giai đoạn sớm nhất của việc lập kế hoạch dự án.
Tích hợp vào quyết định và quá trình thực hiện
quá trình EIA chính thức và các quy tắc của chính phủ thành viên, các khía cạnh môi trường là nước và cơ quan cứu trợ máy chủ, lập dự án và quy trình ra quyết định, chẳng hạn như các cơ quan nghiên cứu khác nhau tham gia vào việc thực hiện nó được dự định sẽ được tích hợp vào. Đánh giá môi trường là việc lựa chọn các dự án, quy hoạch, mà nó là một phần không thể là cần thiết để quá trình thực hiện là điều cần thiết. Điều này nên được thiết lập rõ ràng trong các thủ tục lựa chọn dự án. Ngoài ra, trách nhiệm hành chính đối với các khía cạnh môi trường của các dự án đã được hỗ trợ là để được xác định rõ ràng.
Đánh giá tác động môi trường là cần thiết nhất dự án
Trong các dự án nói chung đòi hỏi EIA được hiển thị trong danh sách đề nghị Hội đồng của năm 1985 dưới tiêu đề hiển thị dưới đây.
a) sinh sản và có thể dự án dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong việc sử dụng các nguồn lực
b) nông nghiệp, các dự án khác nhau câu cá rất thực hành
c) phát triển nguồn nước
d) Các cơ sở cơ bản (đường giao thông, trường học, vv)
E) công nghiệp hoạt động
f) khai thác các ngành công nghiệp
g) quản lý chất thải và xử lý


Đánh giá môi trường chi tiết phải được thực hiện dự án không chỉ là dự án hỗ trợ phát triển có ảnh hưởng đến sức khỏe, vì lợi ích của không khí và ô nhiễm nước, được tiếp xúc với các nhà máy khủng hoảng và động vật, hoặc khu vực sinh sống quan trọng, bảo vệ của nó, nó cũng là dự án không tốt ảnh hưởng đến như sự đa dạng sinh học. Nên đặc biệt xem xét được thực hiện cho các nhu cầu đánh giá của dự án trong môi trường rất đau thân thiện. Trong một môi trường như vậy, ví dụ, rừng nhiệt đới, vùng đất ngập nước, đầm lầy rừng ngập mặn, rạn san hô, và có một khu vực bán khô cằn như vậy.
Phạm vi tác động môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tác động môi trường được hiểu là bao gồm những điều sau đây:
- Sức khỏe con người và hạnh phúc, truyền thông môi trường, hệ sinh thái (thực vật, bao gồm cả động vật), nông nghiệp và những người có ảnh hưởng đến việc xây dựng (tòa nhà đang được bảo vệ)
- nhằm ảnh hưởng đến khí hậu và không khí
- sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm ảnh hưởng đến (tài nguyên tái tạo và tài nguyên khoáng sản)
- dư lượng, sử dụng và xử lý chất thải
- liên quan đến thượng nguồn, hạ nguồn và ngoài các tác động qua biên giới, tái định cư, (cho điều tra) khảo cổ ISEKI, cảnh quan, di tích, giai đoạn mối quan hệ của quan trọng ý nghĩa xã hội như
đánh giá tác động môi trường ban đầu thời gian cần thiết để 4. trong dự án quy hoạch
thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đầu tiên trước khi trình báo cáo ĐTM là không nhất thiết phải như họ nói tốt không nhất thiết dẫn đến sự chậm trễ trong dự án quy hoạch. Theo ví dụ thực tế, xung đột trong chi phí trong quy hoạch của sự chậm trễ và các giai đoạn thực hiện của dự án là toàn diện, nhưng là những người mà có thể tránh được bằng cách EIA đó là kịp thời, dẫn đến thực tế, để tiết kiệm thời gian và chi phí .

Đối với thời gian cần thiết cho việc đầu tiên của EIA trong giai đoạn lập kế hoạch, nó được lên kế hoạch cho các thủ tục và các loại dự án, và do đó được gắn với các điều khoản và điều kiện như vậy trong quyết định nước chủ nhà là khó khăn, mặt khác nó cũng là đường cơ sở các dữ liệu có sẵn là bạn đang treo trên như thế nào. Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành từ việc xác định phạm vi của EIA, tùy thuộc vào kích thước và tính chất của dự án trong hai năm năm từ ba tháng. EIA được tích hợp vào các hoạt động quy hoạch khác (ví dụ, các hoạt động công việc của nhân viên kỹ thuật, chẳng hạn như nghiên cứu khả thi hoặc phân tích chi phí-lợi ích), tương tự đã được khuyến cáo phải được thực hiện cùng một lúc. Những điều này không chỉ vì tránh sự chậm trễ, đó là quan trọng để có hiệu quả hơn quá trình EIA bởi việc sử dụng chung của dữ liệu.
Chi phí của việc đánh giá tác động môi trường
chi phí EIA sẽ được những người tương ứng với từng mức độ đưa ra yêu cầu và mức độ phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thông thường nó được dự định ở lại tỷ lệ khá thấp trong tổng vốn đầu tư, nó nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2,0 phần trăm. Trong tối đa hóa sự lảng tránh và tác động có lợi từ các tác động môi trường có hại, nó là có thể hiểu được rằng chi phí là một cái gì đó nhiều hơn so với chi phí đầu tư cao của quá trình EIA cho một thời gian dài. các khía cạnh môi trường, tại các khu vực nơi mà kiến thức của xã hội là gần như không thể có được, chi phí thực hiện ĐTM được thực hiện trong những người đầu tiên khá cao, chi phí thấp hơn nếu tôi một lần làm thủ tục và kỹ thuật khác nhau đã được thiết lập đội ngũ nhân viên đánh giá là quen thuộc với công việc. Việc trao đổi thông tin giữa các thành viên DAC, sẽ trao đổi cụ thể của thông tin của một loại hình cụ thể của cơ sở dữ liệu và kỹ thuật ĐTM của dự án là góp phần giảm chi phí hơn nữa của EIA.
Kinh nghiệm của các thành viên
cho các thành viên của 13. DAC là nơi mà bạn đang cố gắng thiết lập một phương pháp để thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các hoạt động phát triển hiện nay, không có đủ kinh nghiệm trong thời gian chưa thực hiện nó. Các số các thành viên cũng có những người đã thông qua một thủ tục chính thức và ràng buộc pháp lý lực lượng viện trợ phát triển nhưng, mặt khác đó cũng là một thành viên nào muốn đánh giá tác động môi trường ở một phương pháp quảng cáo hoc khá thân mật trong.
Hoạt động thực hiện thích hợp cho việc đánh giá tác động môi trường
Hoạt động chung EIA dự án phát triển quy trình nên được dựa trên hướng dẫn thực hiện chung từ các nhà tài trợ của các lá thư sau đây về ý định nói từ lý tưởng.
- Các nước viện trợ nhận biết, cho rằng một yêu cầu nhất định của EIA cho tất cả các nhà tài trợ DAC và nhiều quốc gia tham gia dự án phát triển tổ chức.
- Kỹ thuật, tính, tư vấn xã hội môi trường đã thu được thông tin về sự đồng thuận giữa các nhà tài trợ về các yêu cầu của EIA.
- EIA có đủ tương đồng các nhà tài trợ khác có thể sử dụng mỗi khác.
- Đã được sử dụng tài liệu tham khảo tương tự để phân tích, nó được dựa trên sự thừa nhận rằng các điều khoản phạm vi được chấp nhận chung "chấp nhận được" của sự xáo trộn của các hệ sinh thái.
Yêu cầu cơ bản
Loại dự án, đó là khác nhau từ các chi tiết của vấn đề chuyên môn và các điều kiện cụ thể ở nước sở tại, nhằm hài hoà các phương pháp tiếp cận của các nước thành viên DAC trong EIA trong lĩnh vực của mình, để thiết lập một loạt các "hướng dẫn thực hiện" nó là có thể. Thủ tục cơ khác nhau cho các EIA, được gửi đến những điều sau đây, trong đó đặc biệt một cách toàn diện từ kinh nghiệm, chẳng hạn như các khuyến nghị của Hội đồng OECD ba và các cơ quan tài liệu kỹ thuật và viện trợ gần đây đã được nghiên cứu trong một khoảng thời gian EIA, các bên trên a.
ĐTM nên được coi là bắt buộc ngươi thiếu một phần cần thiết của quá trình lập kế hoạch dự án. Cũng theo EIA và lựa chọn dự án, nên được bắt đầu trong khi kiểm tra vào đầu những tác động môi trường nghiêm trọng liên quan đến mỗi đề nghị của mình. Nếu bạn muốn đánh giá, chính thức tham gia càng nhiều càng tốt trong đó thậm chí ở các nước đang phát triển ở bất cứ đâu, cần được tiếp tục qua các chu kỳ quy hoạch. Nó là lý tưởng thực hiện qua sự đánh giá giám sát và hậu kiểm toán.
Trách nhiệm của các đánh giá tác động môi trường
Nước đang phát triển chính phủ nợ trách nhiệm cuối cùng cho nhà nước và kế hoạch dự án môi trường tại mỗi quốc gia về môi trường. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cần phải được luôn luôn đưa vào tài khoản trong ĐTM của dự án quy định của pháp luật về môi trường và chấp nhận chính phủ, và các tiêu chí hợp tác phát triển của các nhà tài trợ đang nhận được sự trợ giúp. tài trợ dự án chỉ khi nước chủ nhà đã không được thông qua nhưng các khuôn khổ pháp lý về bảo vệ môi trường là trách nhiệm về ĐTM. khả năng kỹ thuật của các nhà tài trợ và các tổ chức địa phương cần được hỗ trợ tối đa. Sự tương quan của các cơ quan viện trợ trong quá trình được đưa vào tài khoản khi các tổ chức này là những kiến nghị của sự hiểu biết và đánh giá môi trường của các giá trị của quá trình này được thực hiện, nên được bổ sung nước đang phát triển bên này sang một quá trình như vậy. tư vấn môi trường địa phương càng nhiều càng tốt nên được bổ sung vào đội đánh giá, thay đổi EIA được yêu cầu liên quan đến môi trường, cho thấy việc sửa đổi, nó phải được sự chấp thuận của chính phủ nước sở tại.
Nguyên tắc của thủ tục
Thực hiện ĐTM được khuyến khích về dự án thuộc Danh mục hiển thị trong danh sách ít nhất đã.
ĐTM phải được bắt đầu càng sớm càng tốt, nó phải được thực hiện với các điều tra ban đầu của dự án.
Đặc biệt ngoài dự toán dự án bình thường dao động trong ĐTM, các khu vực quan tâm của EIA cần được xác định.
Mặc dù nó là nó là mong muốn rằng các EIA ban đầu được tích hợp, nếu có thể, EIA đã được bắt đầu sớm hơn so với nghiên cứu thực thi của dự án, cần được hoàn thành trước khi quy hoạch được thực hiện một cách chi tiết.
đặc biệt là khi có ý kiến của các giáo phái bởi các khía cạnh của dự án là có sẵn trong việc chấp nhận đất nước, kết quả EIA "nghiên cứu môi trường quốc gia và chiến lược" nên được đưa vào tài khoản. Nếu có nhiều dự án quy mô nhỏ dự kiến sẽ sản xuất một tác động môi trường tích lũy, các biểu đồ dòng chảy sẽ có hiệu lực.
Tất cả các nghiên cứu về tính khả thi, liên quan đến các tác động xã hội của ít nhất là môi trường và liên quan đến nó, nên có một chương riêng biệt được cung cấp. Ngoài ra, đối với các dự án đã có một vấn đề lớn về môi trường với, nên phi kỹ thuật (non-kỹ thuật) tóm tắt trên khuôn mặt của môi trường được cung cấp.
Sàng lọc (lựa chọn) Thủ tục ĐTM được khuyến khích để bắt đầu với một phiên sàng lọc để xác định có hay không việc đánh giá tác động môi trường phải được triệt để. Trong quá trình kiểm tra, có thể để tập trung nghiên cứu về môi trường trên một dự án được hoàn toàn mong đợi và kết quả là một tác động đáng kể đến môi trường tự nhiên hoặc thể chất. Vì vậy, các hoạt động hỗ trợ nhất định là tự động loại trừ các nghiên cứu về môi trường. Giáo dục đào tạo và các chương trình dinh dưỡng và là một ví dụ về các hoạt động như vậy, và giống như tất cả các loại chương trình, bao gồm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Hoặc có đã cộng đáng kể hoặc / và các tác động tiêu cực của các khía cạnh môi trường trong một chương trình như vậy, hoặc vì có một trường hợp có thể dẫn, hoạt động nghiên cứu sẽ không được công nhận loại trừ cùng một lúc.
Có tác động môi trường có ý nghĩa tích cực cho dự án, và thừa nhận nó cũng được khuyến khích. Hoặc sự cần thiết cho một phân loại đó cho mục đích thống kê Một số Phát biểu của chính phủ về việc tại sao, là bởi vì đó cũng là chính phủ phải áp dụng điều trị ưu tiên cho các dự án như vậy.
Tiềm năng nơi mà thiết bị đã được xem xét đó là nguy hiểm nên rủi ro là ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn trong quá trình sàng lọc. Các cơ quan viện trợ tham gia nhiều nước trước khi sự hỗ trợ tài chính để hỗ trợ các hệ thống mới hoặc mở rộng hệ thống, nó phải là để thực hiện việc đánh giá của các tai nạn có khả năng có thể. (Đối với một lời giải thích chi tiết hơn về nội dung của các đánh giá, ( "phòng ngừa tai nạn, thái độ tinh thần, hướng dẫn của chính sách tôn trọng đến tương ứng" - OECD Paris 1991 - .. Xem) cho thấy các vấn đề cơ bản cần được đưa lên trong ít hơn dự án thay thế là những gì có thể cung cấp lợi ích hỗ trợ đó là so sánh với các dự án ban đầu?
Sự đầy đủ về mức độ an toàn công cộng liên quan đến khoa học và công nghệ nguy hiểm?
Nên việc bảo tồn môi trường đến mức độ nào cho khu vực có giá trị môi trường có giá trị được đảm bảo?
Sàng lọc, cơ quan chính phủ, dự án không thể chấp nhận xem trong môi trường hoặc, là nó có thể từ chối một dự án có tác động tiêu cực nhiều hơn là lợi ích hỗ trợ ở nơi đầu tiên.
Để hạn chế các chi phí để cải thiện chất lượng của EIA, được khuyến khích để phân loại các dự án sớm theo để loại của EIA là bắt buộc. Ví dụ, chạy EIA, giảm nhẹ nghĩa, tôn trọng thực tế với sự phán xét về sự cần thiết của việc giám sát, sự khác biệt đó là ý nghĩa của nó đối với các tác động môi trường được tạo ra từ ô nhiễm nhiều hơn tác động phát sinh từ sự gián đoạn vật lý của môi trường là rất tốt với.
Quyết định phạm vi
Khi bạn quyết định tiến hành với EIA, phạm vi quá trình ra quyết định nên được bắt đầu ngay sau khi sàng lọc các dự án. Quá trình này là các vấn đề môi trường quan trọng nhất được gửi bởi các dự án (thường bao gồm các vấn đề xã hội), thời gian và phạm vi của các phân tích đó là cần thiết, nơi để tìm thấy chuyên môn có liên quan, và việc xác nhận đề nghị đó của các biện pháp giảm thiểu kết thúc. Trách nhiệm và lịch trình EIA vào thời điểm này có thể khẳng định. Trong việc xác định phạm vi cho một dự án toàn diện EIA là cần thiết, cấp quốc gia tại các nước sở tại, cấp khu vực, dữ liệu từ mỗi của các tổ chức ở cấp địa phương, mối quan tâm, nhưng bộ sưu tập toàn diện về chuyên môn được thực hiện , thông tin như là một chuyên gia chịu trách nhiệm về ĐTM, được thu thập từ, chẳng hạn như đại diện của các nhóm liên quan cư dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ.
Lưu ý chiếu cảnh, quyết định phạm vi có thể quá trình EIA là có lợi thông qua để xác nhận các vấn đề môi trường quan trọng và kết luận quan trọng nhất trong thời gian đầu tiên. Lý do để thực hiện trong giai đoạn đầu tiên như vậy, để tránh sự chậm trễ và chi phí bổ sung khi thực hiện sau khi dự án. Sàng lọc và xác định phạm vi là một trong đó có thể được gọi là một nhiệm vụ đơn lẻ.
Tổ chức địa phương và sự tham gia và động lực của các nhóm mục tiêu các nhà tài trợ và chấp nhận là cả hai kế hoạch của dự án viện trợ tài chính, trong khi tính đến sự đa dạng của các nước về tình hình đối với việc thực hiện, đủ chuyên môn có thể có sẵn tại địa phương cần thực hiện các công việc để tận dụng lợi thế đầy đủ.
Tổ chức ở các nước đang phát triển môi trường nên tham gia càng nhiều càng tốt. Kết quả tốt nhất cho việc thu thập các mô tả về tổ chức và các quy định có thẩm quyền trong các dự án đề xuất được thực hiện, cũng được, nó cần được khẳng định trong điều tra ban đầu của dự án. hạn tham khảo cho bộ phận môi trường khả thi hoặc đánh giá môi trường độc lập của điều tra này cần được tạo ra lời khuyên Womotte và sự đồng ý của các cơ quan của nước sở tại của môi trường nếu có thể nếu. Dự án liên quan đến ĐTM cũng là, nó nên được nhằm tăng cường sức mạnh của các khía cạnh môi trường của các nước đang phát triển, đặc biệt cần được xác nhận chỗ yếu ở giai đoạn đó (xác định phạm vi).
Có mối quan hệ (các nhóm khác có liên quan, chẳng hạn như các nhóm mục tiêu) nên có sự tham gia của nam giới và phụ nữ đều được yêu cầu. Kết quả là, các kế hoạch của dự án viện trợ, trong việc lựa chọn một tuyến đường và phát triển của các mô hình mới không quan liêu, nó là cần thiết rằng những thay đổi khác nhau được giới thiệu với các ưu tiên của chính sách viện trợ và các chương trình viện trợ.
Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ ở nước sở tại và tương tự cần được khuyến khích. Đặc biệt là từ các tổ chức công cộng nếu chuyên môn mà không thể có được nên được. Nên xem xét hợp pháp được thực hiện cho các nước chủ nhà về giá trị và các thủ tục chính trị từ quan điểm này.
Thực hiện cơ quan của nước chủ nhà là việc lựa chọn, quy hoạch, đã tham gia thông qua sự tham gia chủ động trong việc thực hiện, đảm bảo cho điều đó là cần phải nhấn mạnh thêm. Đối với các dự án như vậy là để đảm bảo đáp ứng người dân địa phương của rock là nhu cầu thực tế giả vờ và điều kiện năng lượng, với nhiều loại khác nhau của các dự án, ví dụ, người sử dụng và những lợi ích nhận được thông qua các cộng đồng và các tổ chức địa phương khác tham gia tích cực lẫn nhau của người là không thể thiếu.
Môi trường đánh giá tác động báo cáo
cụ thể nêu tại 36. vấn đề tài liệu ĐTM nên được khẳng định trong quá trình xác định phạm vi nói trên. Điều khoản tham chiếu về EIA kỹ lưỡng thường phải bao gồm các tương ứng với các vấn đề sau đây.
điều kiện như là một đường cơ sở của môi trường (dễ bị ô nhiễm hiện tại hoặc, đặc biệt, khu vực ô nhiễm) mô tả và các tác động tương lai của hoàn cảnh xung quanh a) Dự án có thể được đánh giá
b) nước cho các dự án, năng lượng, nếu bạn cung cấp vật liệu đánh giá tác động của môi trường
phân tích tác động bởi c) dự án để người dân địa phương, bao gồm cả những người đàn ông và phụ nữ trong quan hệ tình dục của vấn đề
d) nước thải, chất thải rắn, và đánh giá quá trình phát xạ (cho dù đây là trách nhiệm của các nhà tài trợ dự án khác)
E) về tài chính, nếu có thể, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tích cực, xác nhận tiêu cực tác động môi trường
e) phân tích các cơ hội cải thiện môi trường
thảo luận về g) nước chủ nhà của các mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn môi trường, và các tiêu chuẩn pháp luật tố tụng giấy phép cần thiết, bao gồm, chẳng hạn như trình khung của khuôn mặt chính sách với
h) chính sách môi trường liên quan đến tỷ lệ giá mối quan hệ, các loại thuế, và đánh giá tác động của các khoản trợ cấp này
được sử dụng để điều cơ bản của đánh giá tác động và quyết định của tôi) như là một kết quả cơ sở để xác định là
j) thay thế cơ bản của việc xem xét và dự án bị bỏ rơi hoàn toàn đánh giá kết quả
k) đủ cứu trợ đề xuất các biện pháp để hạn chế các tác động môi trường tiêu cực hoặc một kế hoạch thay thế. kế hoạch hoạt động, bao gồm cả kế hoạch giám sát.
l) tiềm năng để loại bỏ các tác động xấu đến môi trường, liên quan đến chi phí lưu thông vốn, khả năng tương thích với điều kiện địa phương, kế hoạch tiếp theo, đào tạo, đối với tất cả các ví dụ theo dõi từng bên của các thông tin cần thiết, so sánh các lựa chọn thay thế dự án và các biện pháp giảm thiểu đề xuất
m) đo lời giải thích cho việc bảo vệ và / hoặc tái định cư của các nhóm dân cư mối quan hệ. Ngoài ra, ( "tái định cư không tự nguyện trong các dự án môi trường, và hướng dẫn cho tái định cư trên các cơ quan cứu trợ," Xem chi tiết), trong đó cho thấy phản ứng của cư dân với ý tưởng về những vấn đề này
có nhất thiết phải bao gồm trong n) EIA vấn đề liên quan là ở đâu, như thế nào mô tả về các điều khoản của một thực tế rằng bạn đang được điều trị không nhất thiết phải là
o) phi kỹ thuật, bao gồm các khuyến nghị chính (không có kỹ thuật) Tóm tắt
Điều tra bên ngoài đặc biệt là trong trường hợp các dự án quy mô lớn, nếu nó là hoàn toàn khả thi, ngoài việc đánh giá môi trường, điều tra độc lập đang cố gắng để đóng góp vào sự thành công của thủ thuật. lợi ích cụ thể của các tổ chức khác nhau nhằm mục đích tham gia vào nghiên cứu này, và, là bởi vì thường kiếm được một phán quyết công bằng vì lợi ích của cuộc xung đột, để tránh chi phí và sự chậm trễ không cần thiết. Do đó, cuộc điều tra được khuyến khích để được thực hiện trước khi trận chung kết của báo cáo ĐTM được tính đến bởi các cơ quan viện trợ và các tổ chức đối tác. Để đạt được một "công bằng" bản án, khảo sát này chứ không phải được thực hiện chỉ bởi các cá nhân hoặc tổ chức chuyên về các hệ sinh thái quan sát, cơ quan cấp giấy phép xuất sắc (nếu một cơ quan độc lập đó là hiện nay ở nước sở tại) và / hoặc nó phải được thực hiện bởi các tổ chức tài năng của các nước tài trợ. Quyết định về tiến trình điều tra bên ngoài và như thế nên được trái với ý của nước chủ nhà.
Điều tra nội bộ cơ quan tài trợ, cung cấp hướng dẫn chung về thủ tục đánh giá môi trường, nên thành lập một cơ quan trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo tính hiệu lực và chất lượng của các tài liệu EIA thức. Bất cứ khi nào EIA quan trọng được thực hiện để mất, các tổ chức như vậy, một loạt các ngành (sinh thái, sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp, hóa sinh, quản lý y tế, vv), bao gồm tư vấn chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên có trình độ free-to-sử dụng nó cần được chuẩn bị. Các chuyên gia không cần phải liên tục nhân viên của các cơ quan tài trợ.
Quyết định quá trình khi xác định có hay không thừa nhận dự án hỗ trợ phát triển, kết luận của EIA nên được coi là đầy đủ và đúng cách. cơ quan Trung ương phải đảm bảo rằng việc xem xét hợp pháp đã được đưa ra trong mọi trường hợp.
Giám sát và kiểm toán lúc đó lấy ra từ các tác tham gia tài trợ và đồng trách nhiệm, EIA sẽ được ngưng sau khi hoàn thành dự án. Do đó, EIA để đảm bảo một trận đấu với cùng với các yêu cầu để cung cấp một cơ sở cho việc kiểm tra để điều chỉnh trong tương lai mà đánh giá chính xác, theo dõi quá trình hoạt động, trong đó có một đề nghị cho kiểm toán trong các nó cần phải có. nguồn cán bộ và tài chính phải được hướng dẫn trong khuyến nghị đó. Giám sát các tác động môi trường và các mô tả môi trường là những người có thể cung cấp thông tin hữu ích cho sửa đổi dự án và các dự án tương tự trong tương lai có thể giám sát môi trường thường là của các tổ chức đặc biệt mà đang đối phó với một loạt các công việc dự án. Chất lượng của công tác giám sát và công tác kiểm toán không dùng để chịu rất nhiều để EIA, nhưng đúng hơn là một khả năng sẽ sớm có, chẳng hạn như các tổ chức này và quản lý môi trường của các nước đang phát triển. Đó là lý do tại sao EIA là không cần thiết để cung cấp kế hoạch dài hạn chính xác để thử nghiệm môi trường. Nếu nhà tài trợ vì nó sẽ không thể vượt qua để nước chủ nhà tất cả trách nhiệm cho dự án. Thay vào đó, các nước tài trợ và người nhận phải đạt được một sự hiểu biết về những điểm sau đây.
- Là một kế hoạch dự án có nghĩa là cần thiết cho việc kiểm tra, giám sát, thiết bị và đồ dùng nên đã được xác định.
- Nên đơn vị có hệ thống cho các hoạt động giám sát được chỉ định.
- Cuộc điều tra được yêu cầu sẽ được hướng dẫn để mỗi trách nhiệm của tổ chức với sự tài trợ dự án và cơ quan hợp pháp, nên phác thảo của cuộc khảo sát được đưa ra.
- Nó sẽ được quan tâm đặc biệt là trả tiền cho Kigu về độ tin cậy cho các giám sát.
- Kiểm tra, giám sát nên được bao gồm trong các nhân viên quản lý đào tạo. Sau đó,
- kiểm tra và giám sát bên ngoài nên được thực hiện bởi cơ quan địa phương nếu có thể.

Xem tin tiếp theo

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha