Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đo lường báo cáo tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

Ngày đăng: 20-06-2017

1,743 lượt xem

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đo lường và báo cáo tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của họ, bao gồm phát thải khí nhà kính. Chất thải nguy hại và các ảnh hưởng khác đến môi trường. Hiểu và báo cáo những tác động có thể giúp xác định cách cải thiện hiệu suất môi trường và cắt giảm chi phí. 
Hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Bao gồm phát thải khí nhà kính bắt buộc báo cáo hướng dẫn này thay thế hướng dẫn năm 2014 về làm thế nào để đo lường và báo cáo phát thải khí nhà kính, hướng dẫn năm 2010 về chỉ số hoạt động quan trọng về môi trường, và Hướng dẫn về báo cáo ñuoåi khí nhà kính và khí thải từ tạo đất trồng cây trong nước, đã được kết hợp thành một tài liệu duy nhất. Lời khuyên dành cho những công ty phải báo cáo tác động môi trường, cũng như những người mà nó vẫn tự nguyện, được bao gồm trong hướng dẫn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ về cách đo lường và báo cáo phát thải khí nhà kính cũng có sẵn. 
Chuyển đổi các yếu tố khí nhà kính 
Chính phủ đã tạo ra một công cụ có chứa các yếu tố chuyển đổi khí thải đối với báo cáo khí nhà kính. Những yếu tố chuyển đổi giúp các công ty chuyển đổi hoạt động của họ, chẳng hạn như tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường đi xe hơi hoặc chất thải phát sinh, vào lượng khí thải carbon tương đương. Các yếu tố chuyển đổi được cập nhật hàng năm. 
Trước năm 2013, các yếu tố chuyển đổi đã được công bố như một bảng tính, cùng với các giấy phương pháp liên quan. yếu tố chuyển đổi thậm chí cũ có sẵn từ lưu trữ quốc gia. Các văn bản hướng dẫn và các công cụ nêu trên các nguồn lực khác bổ sung để đánh giá lượng khí thải carbon của sản phẩm. 
Báo cáo lượng khí thải phương tiện giao thông, Chính phủ cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể đối với các nhà khai thác vận tải hàng hóa và cho các công ty có nhu cầu báo cáo lượng khí thải từ công việc liên quan đến họ du lịch: 
Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM về đo lường và báo cáo phát thải khí nhà kính từ hoạt động vận tải hàng hóa, tham khảo nhanh hướng dẫn cho các nhà khai thác vận chuyển cho các nhà khai thác vận tải hàng hóa để tính toán lượng khí thải để được hướng dẫn du lịch công việc liên quan đến vận tải của giúp các tổ chức trong đo lường và quản lý phát thải khí nhà kính từ cuộc hành trình đi lại và kinh doanh du lịch, trong đó có thể là một nguồn quan trọng của khí thải cho nhiều tổ chức. 
Dịch vụ tư vấn miễn phí về cách sử dụng các công cụ và giải thích báo cáo khí nhà kính hiện nay đã kết thúc. Một danh sách các truy vấn phổ biến về công cụ chuyển đổi hiệu ứng nhà kính khí có sẵn. Nếu được tư vấn thêm là cần thiết, có một số tổ chức khu vực tư nhân hoạt động trong báo cáo carbon mà bạn có thể muốn tiếp cận thay vào đó, mặc dù họ có thể muốn tính phí cho thời gian của họ. 
Báo cáo tình hình tác động môi trường khác cũng như khí thải nhà kính, hướng dẫn báo cáo môi trường của chính phủ giúp các công ty xác định và giải quyết các tác động môi trường quan trọng khác của họ. Chúng bao gồm những thứ như sử dụng nước, ô nhiễm không khí, chất thải và đa dạng sinh học. Hướng dẫn giải thích cách các công ty có thể thiết lập các mục tiêu hoặc “các chỉ số hoạt động quan trọng” để đo lường và cải thiện hiệu suất môi trường của họ. 
Một danh sách các công ty hiện báo cáo về hiện trạng môi trường của họ có thể được tìm thấy trên Sổ đăng ký doanh nghiệp có hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.. 


Đánh giá tác động môi trường là gì?
Đánh giá tác động môi trường được thực hiện để đánh giá các hậu quả của các dự án cá nhân, đánh giá tác động môi trường hoặc các chính sách và chương trình đánh giá tác động môi trường chiến lược. 
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một quá trình đánh giá tác động môi trường có khả năng về một dự án đề xuất hoặc phát triển, có tính liên liên quan đến kinh tế-xã hội, văn hóa và sức khỏe con người tác động, mang lại lợi ích và bất lợi. 
Bộ tài nguyên và môi trường xác lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một công cụ được sử dụng để xác định các tác động môi trường, xã hội và kinh tế của một dự án trước khi quyết định đầu tư. Nó nhằm mục đích để dự đoán các tác động môi trường giai đoạn đầu trong quy hoạch và thiết kế, tìm cách và phương tiện để giảm thiểu tác động bất lợi, hình thành các dự án phù hợp với môi trường địa phương và trình bày dự đoán và các tùy chọn để nhà ra quyết định. Bằng cách sử dụng đánh giá tác động môi trường ĐTM lợi ích kinh tế và môi trường có thể đạt được, chẳng hạn như giảm chi phí và thời gian thực hiện dự án và thiết kế, tránh được chi phí điều trị/sạch-up và tác động của pháp luật và các quy định. 
Mặc dù luật pháp và thực hành khác nhau trên khắp thế giới, các thành phần cơ bản của một dự án nào nhất thiết phải liên quan đến các giai đoạn sau: 
Kiểm tra để xác định dự án hoặc sự phát triển mà yêu cầu một nghiên cứu đánh giá tác động đầy đủ hoặc một phần của dự án;
Phạm vi xác định những tác động tiềm năng có liên quan để đánh giá (dựa trên yêu cầu lập pháp, công ước quốc tế, kiến thức chuyên môn và sự tham gia của khu vực), để xác định các giải pháp thay thế mà tránh, giảm thiểu hoặc bồi thường tác động bất lợi về đa dạng sinh học (bao gồm các tùy chọn không tiếp tục phát triển, việc tìm kiếm các thiết kế khác hoặc các trang web mà tránh những tác động, kết hợp biện pháp bảo vệ trong thiết kế của dự án hoặc cung cấp cho bồi thường cho các tác động bất lợi) , và cuối cùng là để lấy được các điều khoản tham chiếu cho đánh giá tác động;
Đánh giá và đánh giá tác động và phát triển của các lựa chọn thay thế để dự đoán và xác định khả năng tác động môi trường của dự án đề xuất hoặc phát triển, bao gồm cả xây dựng chi tiết lựa chọn thay thế;
Báo cáo các báo cáo báo cáo tác động môi trường (ĐTM) hoặc dự án, bao gồm cả một kế hoạch quản lý môi trường và một bản tóm tắt kỹ thuật cho các đối tượng nói chung.
Nhận xét của các môi trường tác động tuyên bố, dựa trên các điều khoản của tài liệu tham khảo (phạm vi) và tham gia công tác tư vấn và kiểm tra.
Quyết định về việc phê duyệt các dự án hay không, và dưới những điều kiện và Giám sát, tuân thủ, thực thi và môi trường kiểm tra. Màn hình cho dù các biện pháp giảm nhẹ đề xuất và dự đoán tác động xảy ra như quy định tại kế hoạch bảo vệ môi trường. kiểm tra sự tuân thủ của người đề xuất kế hoạch bảo vệ môi trường, để đảm bảo rằng không gây tác động hoặc các biện pháp giảm nhẹ không thành công được xác định và giải quyết một cách kịp thời. 
Đánh giá tác động môi trường chiến lược là xác định đánh giá môi trường chiến lược (ĐTMCL) là quá trình chính thức hoá, có hệ thống và toàn diện trong việc xác định và đánh giá các hậu quả về môi trường của các đề xuất chính sách, kế hoạch hoặc chương trình để đảm bảo rằng họ là hoàn toàn được bao gồm và một cách thích hợp có địa chỉ ở giai đoạn sớm nhất có thể ra quyết định ngang bằng với kinh tế và xã hội xem xét. 
Từ định nghĩa này đầu lĩnh vực biển nhanh chóng đã phát triển và mở rộng, và một số định nghĩa của biển có nhân cho phù hợp, bởi bản chất của nó, bao gồm một phạm vi rộng hơn của hoạt động hoặc một khu vực rộng lớn hơn và thường xuyên trong một thời gian dài khoảng hơn đánh giá tác động môi trường của dự án. 
ĐTMCL có thể được áp dụng để một khu vực toàn bộ (chẳng hạn như một chính sách quốc gia về năng lượng cho ví dụ) hoặc khu vực địa lý (ví dụ, trong bối cảnh của một đề án phát triển khu vực). không thay thế hoặc giảm bớt sự cần thiết cho dự án cấp ĐTM (mặc dù trong một số trường hợp nó có thể), nhưng nó có thể giúp đỡ để sắp xếp và tập trung vào sự kết hợp của mối quan tâm về môi trường (bao gồm đa dạng sinh học) vào quá trình ra quyết định, thường xuyên thực hiện ĐTM dự án cấp một quá trình hiệu quả hơn. ĐTMCL thường được mô tả như là người chủ động và 'thúc đẩy phát triển bền vững', trong khi dự án thường được mô tả như là phần lớn phản ứng.
Tại sao đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược lại quan trọng? 
Công ước về Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar và Công ước về Bảo tồn các loài di cư của động vật hoang dã nhận đánh giá tác động như một công cụ quan trọng để giúp đảm bảo phát triển được lên kế hoạch và thực hiện với đa dạng sinh học trong tâm trí. yêu cầu Bên áp dụng đánh giá tác động môi trường cho các dự án, chương trình, kế hoạch và chính sách với một tác động tiêu cực tiềm năng đa dạng sinh học. 
Đa dạng sinh học có liên quan đến tất cả các loại đánh giá tác động và cần được giải quyết ở các cấp, từ đánh giá tác động môi trường thực hiện cho các dự án cá nhân để đánh giá môi trường chiến lược của chính sách, kế hoạch và các chương trình. Giá trị của nó nên được giải quyết trong đánh giá tác động xã hội; đánh giá tác động sức khỏe có thể cần phải xem xét vai trò của đa dạng sinh học trong truyền bệnh hoặc kiểm soát sinh học. Cuối cùng, đa dạng sinh học cung cấp hàng hóa cho thương mại quốc tế có thể là đối tượng của nghiên cứu trong đánh giá tác động thương mại (đôi khi được gọi là đánh giá tác động bền vững). 
Thủ tục ĐTM nên tham khảo luật pháp, quy định, hướng dẫn quốc gia, khu vực và quốc tế khác có liên quan và các văn bản chính sách khác như chiến lược đa dạng sinh học quốc gia và kế hoạch hành động (NBSAP) tài liệu, CBD và công ước và hiệp định đa dạng sinh học liên quan đến, bao gồm, đặc biệt, Công ước về buôn bán quốc tế các loài hoang dã (CITES); các thỏa thuận CMS và liên quan; Công ước về Đất ngập nước; Công ước về đánh giá tác động môi trường trong bối cảnh xuyên biên giới; các Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển; các chỉ thị của EU về đánh giá tác động môi trường; và Nghị định thư về bảo vệ biển chống lại ô nhiễm từ các nguồn trên đất liền. 

Cần xem xét để cải thiện tích hợp Đánh giá tác động môi trường và chiến lược phát triển quốc gia sử dụng như một công cụ để hội nhập như vậy để thúc đẩy việc thành lập các mục tiêu bảo tồn rõ ràng thông qua quá trình. Những mục tiêu sau đó nên được sử dụng cho việc kiểm tra và xác định phạm vi các mục tiêu của EIA và cho việc phát triển các biện pháp giảm nhẹ. và Nghị định thư về bảo vệ biển chống lại ô nhiễm từ các nguồn trên đất liền. Cần xem xét để cải thiện tích hợp Đánh giá tác động môi trường và chiến lược phát triển quốc gia sử dụng SEA như một công cụ để hội nhập như vậy để thúc đẩy việc thành lập các mục tiêu bảo tồn rõ ràng thông qua quá trình. Những mục tiêu sau đó nên được sử dụng cho việc kiểm tra và xác định phạm vi các mục tiêu của EIA và cho việc phát triển các biện pháp giảm nhẹ. và Nghị định thư về bảo vệ biển chống lại ô nhiễm từ các nguồn trên đất liền. Cần xem xét để cải thiện tích hợp Đánh giá tác động môi trường và chiến lược phát triển quốc gia sử dụng SEA như một công cụ để hội nhập như vậy để thúc đẩy việc thành lập các mục tiêu bảo tồn rõ ràng thông qua quá trình. Những mục tiêu sau đó nên được sử dụng cho việc kiểm tra và xác định phạm vi các mục tiêu của EIA và cho việc phát triển các biện pháp giảm nhẹ.
Các vấn đề trong đánh giá tác động môi trường là gì? 
Quá trình đánh giá tác động được đưa ra và áp dụng ở nhiều quốc gia, tuy nhiên đa dạng sinh học thường được giải quyết thỏa đáng. Có một sự công nhận ngày càng tăng của sự cần thiết phải phản ánh tốt hơn cân nhắc đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược. Rào cản quan trọng đối với sự kết hợp đa dạng sinh học trong đánh giá tác động bao gồm ưu tiên thấp cho đa dạng sinh học và hạn chế trong một hoặc nhiều các lĩnh vực sau: khả năng thực hiện việc đánh giá; nhận thức về các giá trị đa dạng sinh học; dữ liệu đầy đủ; và giám sát sau dự án. Đánh giá môi trường chiến lược có tiềm năng cao để giải quyết đa dạng sinh học trong quy hoạch và ra quyết định, nhưng có những thách thức để ứng dụng của họ. 
Các đoạn sau đây tóm tắt thông tin về việc thực hiện các quy định của Công ước về đánh giá tác động môi trường. 
Pháp luật và thủ tục đánh giá tác động môi trường (EIA) và đánh giá môi trường chiến lược (SEA). Báo cáo quốc gia thứ ba xác nhận rằng gần như tất cả các bên phản ứng có luật đánh giá tác động và các thủ tục ở cấp dự án (EIA) tại chỗ. Hơn một nửa số Bên nước cũng đã phát triển pháp luật đánh giá tác động và các thủ tục cho các chương trình và chính sách (SEA), trong khi nhiều người khác đang trong quá trình phát triển pháp luật và thủ tục SEA. Chỉ có một và ba bên, tương ứng, báo cáo. Hầu hết các Bên cũng báo cáo việc thực hiện song phương, hiệp định khu vực và / hoặc đa phương về các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đáng kể đa dạng sinh học bên ngoài phạm vi quyền hạn của họ. Chỉ có một số quốc gia báo cáo có cơ chế tại chỗ để ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối nguy hiểm hoặc thiệt hại đối với đa dạng sinh học có nguồn gốc trong lãnh thổ của họ, trên lãnh thổ của Bên kia, hoặc ở các khu vực xa hơn những giới hạn của quyền tài phán quốc gia. 
Nhiều người được hỏi đã thiết lập cơ chế quốc gia về ứng phó khẩn cấp cho các hoạt động hoặc các sự kiện mà giới thiệu một ngôi mộ và nguy hiểm sắp xảy ra đối với đa dạng sinh học, và một số người khác đang trong quá trình phát triển các cơ chế như vậy. Hầu hết các nước đã báo cáo rằng luật pháp đánh giá tác động của họ và quy trình được thiết kế để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với đa dạng sinh học. Chỉ một số người, tuy nhiên, báo cáo áp dụng các khía cạnh chính của các hướng dẫn trên xem xét đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường trong khi nhiều người khác bị áp dụng một số khía cạnh của các hướng dẫn. Điều này có thể là do sự phát triển tương đối gần đây về chủ trương, các chu kỳ của thường khoảng một thập kỷ giữa những thay đổi của pháp luật và / hoặc các thủ tục đánh giá tác động. Nước đưa tin về một loạt các cơ chế tại chỗ để đảm bảo rằng xem xét do được đưa ra để các hậu quả môi trường của các chương trình và chính sách có thể có tác động tiêu cực đáng kể đối với đa dạng sinh học quốc gia. Chúng bao gồm: pháp luật đánh giá môi trường chiến lược cho kế hoạch phát triển, chính sách, chương trình và chiến lược; nghiên cứu tác động ngành; ủy ban liên bộ; tham khảo ý kiến liên quan trên tất cả các chương trình, chính sách lớn hoặc sửa đổi; sự hợp tác của khu vực công, các trường đại học và các tổ chức để giải quyết các tác động của sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đa dạng sinh học; ủy ban môi trường đặc biệt; xử phạt, biện pháp khuyến khích, bồi thường và thực thi các biện pháp; và sự phát triển và ứng dụng các hướng dẫn thực hành tốt nhất. 
Kết quả tích cực của việc thực hiện
Các quốc gia báo cáo về một số kết quả tích cực của việc thực hiện Đánh giá tác động môi trường, bao gồm: 
Các tăng cường pháp luật đánh giá tác động và khuôn khổ thể chế; 
Ngày càng có nhiều các dự án thân thiện môi trường; 
Nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường; 
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá tác động như công cụ để bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; 
Giới thiệu về việc đánh giá các hậu quả môi trường của các chính sách và chương trình quốc gia; 
Hợp tác song phương về đánh giá tác động; 
Giới thiệu về các ủy ban xem xét đánh giá tác động độc lập theo hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; 
Công bố tài liệu hướng dẫn về việc kết hợp các vấn đề đa dạng sinh học vào EIA và SEA, trong đó có ngành liên quan (ví dụ như thương mại; lâm nghiệp) và vấn đề liên quan đến (ví dụ như vùng đất ngập nước; các loài di cư; khu bảo tồn) hướng dẫn. 
Trở ngại cho việc thực hiện các Đánh giá tác động môi trường ở các quốc gia báo cáo về một số chướng ngại vật cản trở việc áp dụng đầy đủ các công cụ đánh giá tác động. Chúng bao gồm: 
con người Thiếu và năng lực tài chính; Thiếu chất lượng và tính sẵn sàng của dữ liệu môi trường và các thông tin cần thiết để xác định đầy đủ các tác động của hoạt động phát triển, trong đó có kiến thức hạn chế và cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí đánh giá đa dạng sinh học, đặc biệt là liên quan đến đa dạng di truyền với, và thiếu trao đổi kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm; 
Giới thiệu thủ tục thích hợp đòi hỏi phải đánh giá tác động môi trường của các dự án được đề xuất có thể có tác động bất lợi đáng kể vào sự đa dạng sinh học nhằm tránh hoặc giảm thiểu những hiệu ứng, và khi thích hợp, cho phép cho khu vực tham gia vào các thủ tục;
Giới thiệu các sắp xếp phù hợp để đảm bảo rằng những hậu quả môi trường của các chương trình và chính sách có thể có tác động bất lợi đáng kể về đa dạng sinh học hợp lệ được thực hiện vào tài khoản;
Đẩy mạnh, trên cơ sở tương hỗ, thông báo, trao đổi thông tin và tư vấn về các hoạt động theo thẩm quyền hoặc quyền kiểm soát của họ, mà có khả năng đáng kể ảnh hưởng đến bất lợi đa dạng sinh học của các tiểu bang hoặc các khu vực vượt quá giới hạn thẩm quyền quốc gia, bằng cách khuyến khích các kết luận của song phương, sắp xếp khu vực hay đa phương, phù hợp;
Trong trường hợp sắp xảy ra hoặc mộ nguy hiểm hoặc thiệt hại, có nguồn gốc theo thẩm quyền hoặc kiểm soát, để đa dạng sinh học trong khu vực theo thẩm quyền của các tiểu bang hoặc trong khu vực vượt quá giới hạn thẩm quyền quốc gia, của nó thông báo lập tức kỳ có khả năng bị ảnh hưởng của các mối nguy hiểm hoặc thiệt hại, cũng như bắt đầu hành động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các mối nguy hiểm hoặc thiệt hại; và thúc đẩy các thỏa thuận quốc gia cho các phản ứng khẩn cấp để hoạt động và sự kiện, cho dù gây ra tự nhiên hoặc bằng cách khác, mà trình bày một nguy cơ nghiêm trọng và sắp xảy ra với đa dạng sinh học và khuyến khích hợp tác quốc tế để bổ sung những nỗ lực quốc gia, và khi thích hợp và sự đồng ý của tiểu bang hoặc hội nhập kinh tế khu vực các tổ chức có liên quan, lập kế hoạch dự phòng chung. Hội nghị của các bên về đánh giá tác động môi trường sẽ xem xét, trên cơ sở nghiên cứu được thực hiện, vấn đề trách nhiệm pháp lý và khắc phục, bao gồm phục hồi và bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học, trừ trường hợp trách nhiệm pháp lý là một vấn đề nội bộ hoàn toàn.

Xem tin tiếp theo về báo cáo đánh giá ĐTM

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha