Báo cáo kết quả xét thầu mua sắm thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Báo cáo kết quả xét thầu mua sắm thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Báo cáo kết quả xét thầu mua sắm thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

  • Mã SP:KQXT TB
  • Giá gốc:28,000,000 vnđ
  • Giá bán:26,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo kết quả xét thầu mua sắm thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

 

1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

 

1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu

 

1.3. Phương pháp đánh giá HSDT về kỹ thuật

 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

III.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT

 

3.1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDT về kỹ thuật

 

3.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

3.3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

 

3.4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT về kỹ thuật

 

IV.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN TÀI CHÍNH

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

VI. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

 

PHẦN PHỤ LỤC: CÁC MẪU

 

Phụ lục 1: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

 

Phụ lục 2: Các biểu mẫu

 

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

 

Mẫu số 3a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT

Mẫu số 3b: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT

 

Mẫu số 6: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

 

Mẫu số 9a: Đánh giá về kỹ thuật.

 

Mẫu số 9b: Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật.

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

Trong Báo cáo kết quả đánh giá này các từ sau đây được viết tắt như sau:

 

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT

 

- Hồ sơ mời thầu: HSMT;  Hồ sơ dự thầu: HSDT ;

 

- Hồ sơ đề xuất: HSĐX

 

Báo cáo kết quả xét thầu mua sắm thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

 

 

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHUONG

 
 

 


Số: 29-11/BCXT-KT-SVEAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 5 : Mua sắm máy vạt mép bánh răng và máy cà răng CNC.

Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Địa điểm : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

 

 KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

 

-       Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-MP ngày 20/7/2015 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ hợp đồng kinh tế số 02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày 02/7/2015 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu trong thời gian từ ngày 17/11/2015 đến ngày 29/11/2015.

Kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I.          THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1.      Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.1.1.  Giới thiệu chung về dự án

-       Gói thầu số 5: Mua sắm máy vạt mép bánh răng và máy cà răng CNC.

                   Dự án                : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

-       Địa điểm XD    : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Chủ đầu tư       : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

-       Giá gói thầu     : 4.666.200.000 đồng.

Trong đó bao gồm:

ü  Máy vạt mép bánh răng : 970.200.000 đồng

ü  Máy cà răng CNC: 3.696.000.000 đồng

-       Nguồn vốn       : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-       Phương thức lựa chọn nhà thầu        : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

-       Loại hợp đồng : trọn gói.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng           : 3 tháng.

1.1.2.  Các căn cứ pháp lý

-       Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-       Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-       Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;

-       Quyết định số 350/QĐ-SVEAM ngày 22/10/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 Mua sắm máy vạt mép bánh răng và máy cà răng CNC.

1.2.      Tổ chuyên gia đấu thầu

STT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian thực hiện

Cách thực hiện

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng;                      Phụ trách chung

Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhóm

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ

Theo nhóm

3

Vũ Thị Là

Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính          

Theo nhóm

1.3.      Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá HSDT về kỹ thuật (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương I và Chương III Phần thứ nhất của HSMT.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá theo các bước sau:

1.3.1.  Bước 1: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt

1)     Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

2)     Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

1.3.2.  Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật          

-       Đánh giá kỹ thuật theo thang điểm 100 cho 7 tiêu chí chính sau:

1)   Đặc tính kỹ thuật của Máy cà răng và máy CNC: 35 điểm;

2)   Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt: 15 điểm;

3)   Tiến độ cung cấp: 10 điểm;

4)   Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường: 10 điểm;

5)   Bảo hành, bảo trì : 10 điểm;

6)   Uy tín của nhà thầu: 10 điểm

7)   Các yếu tố về điều kiện thương mại: 10 điểm

Các Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật có tổng điểm kỹ thuật từ 80 điểm trở lên cũng như số điểm của từng tiêu chí chính phải đạt mức yêu cầu tối thiểu sẽ được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đạt sẽ bị loại.

II.          TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:

2.1.      Các thủ tục để mở thầu:

-       Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 200/2015 ngày 21/10/2015.

-       Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 26/10/2015 đến 90 giờ 30 phút, ngày 17/11/2015 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ 30 phút, ngày 17/11/2015 tại Công ty SVEAM.

-       Mở thầu Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật: 09 giờ 45 phút, ngày 17/11/2015 tại Công ty SVEAM.

Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY NỘP

1

Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ CTM

Không nộp HSDT

2

Công ty TNHH Ngô Hoàng

17/11/2015

3

Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt

17/11/2015

4

Công ty TNHH Hoàng Đạt

17/11/2015

2.2.      Quá trình tổ chức mở thầu:

2.2.1.  Thời gian, địa điểm:

Hội nghị mở thầu được tiến hành vào lúc 09 giờ 45 phút, ngày 17/11/2015 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2.2.2.  Thành phần tham dự:

1.      Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)

-          Ông Thái Thuần Linh                Chức vụ:  P. Tổng giám đốc kỹ thuật SVEAM - Phó ban  thường trực BQLDA

-          Ông Trần Văn Thịnh                 Chức vụ: Trưởng phòng đầu tư XDCB SVEAM - Ủy viên BQLDA

2.      Đơn vị Tư vấn đấu thầu: Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương

-          Ông  Nguyễn Văn Thanh          Chức vụ:  Tổ trưởng tổ xét thầu

-          Bà Vũ Thị Là                              Chức vụ: Tổ viên

3.      Đại diện các nhà thầu:

Nhà thầu:  Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt

-           Bà Nguyễn Thị Thu Trang        Chức vụ: Nhân viên

Nhà thầu:  Công ty TNHH Ngô Hoàng

-          Ông Mai Hải Phi                        Chức vụ: Trưởng đại diện tại TP. HCM

Nhà thầu:  Công ty TNHH Hoàng Đạt

-          Bà Nguyễn Trọng Thành Trung  Chức vụ: Cán bộ

2.2.3.  Trình tự mở thầu:

-       Đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu.

-       Thông báo các thành phần tham dự.

-       Trình bày các thủ tục, các điều kiện pháp lý để xin phép mở thầu, danh sách các Nhà thầu tham dự.

-       Kiểm tra niêm phong các Hồ sơ dự thầu, các Nhà thầu ký xác nhận vào Hồ sơ dự thầu của mình.

-       Mở lần lượt các Hồ sơ dự thầu đọc và ghi các thông tin chủ yếu.

-       Ý kiến của các thành viên tham dự.

-       Thông qua biên bản mở thầu.

-       Đại diện Bên mời thầu, đại diện các Nhà thầu, đại diện các Cơ quan quản lý xác nhận vào biên bản mở thầu (Xem biên bản hội nghị mở thầu phụ lục I).

2.2.4.  Kết quả mở thầu:

-       Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu được xem xét đánh giá: 03.

1)   Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt;

2)   Công ty TNHH Hoàng Đạt;

3)   Công ty TNHH Ngô Hoàng.

-       Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu không được xem xét đánh giá: Không có.

-       Nội dung của các Hồ sơ dự thầu được mở công khai tại hội nghị mở thầu và được tóm tắt như trong Biên bản mở thầu kèm theo (xem phụ lục I).

2.3.      Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi lựa chọn nhà thầu: Không có.

III.       KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

3.1.      Kết quả đánh giá HSDT

3.1.1.  Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSDT (theo chương III mục 1) và đánh giá tính hợp lệ của HSDT (theo chương III mục 2); kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây:

Biểu số 1

STT

Nội dung đánh giá

Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt

Công ty TNHH Ngô Hoàng

Công ty TNHH Hoàng Đạt

Ghi chú

1

Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT

Đạt

Đạt

Đạt

Mẫu số 3a   Phụ lục II

2

Đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

Mẫu số 3b  Phụ lục II

Kết Luận

Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

 

-       Hồ sơ dự thầu được đánh giá về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính và yêu cầu khác: 03.

-       Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt;

-       Công ty TNHH Hoàng Đạt;

-       Công ty TNHH Ngô Hoàng.

b) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX về kỹ thuật nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

-       Không có.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng kiểm tra tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (Xem Mẫu số 3a Phụ lục II) và bảng đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (Xem Mẫu số 3b Phụ lục II).

3.1.2.  Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (theo Mẫu số 6 Phụ lục II), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 2 dưới đây:

Biểu số 2

STT

Nội dung đánh giá

Công ty TNHH Hoàng Đạt

Công ty TNHH Ngô Hoàng

Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt

Ghi chú

1

Kinh nghiệm

Đạt

Đạt

Không đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

2

Năng lực kỹ thuật thi công lắp đặt

Đạt

Đạt

Không đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

3

Năng lực tài chính

Đạt

Đạt

Đạt

Mẫu số 6 – Phụ lục II

Kết luận

Đạt

Đạt

Không đạt

 

b) Thuyết minh về các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT:

ü  Phần HSĐX không đạt theo yêu cầu HSMT:

-       Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt được đánh giá là không đạt tại bước đánh giá đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu nêu trong Hồ sơ mời thầu (không đáp ứng tại Mẫu số 6 – phụ lục II) như sau:

Phần A Mẫu số 6b – phụ lục II:

-       Mục 4 kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự không đáp ứng yêu cầu tại theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành ³80% khối lượng cộng việc của hợp đồng với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(3) trong vòng  03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) ® Nhà thầu chưa thực hiện ít nhất 01 gói thầu tương tự phù hợp.

-       Phần A Mẫu số 6b – phụ lục II tại mục 3.3 HSDT của Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt không có văn bản cam kết (cam kết không điều kiện) của ngân hàng cung cấp tín dụng dành riêng cho gói thầu này với giá trị tối thiểu 1.5 tỷ đồng để đảm bảo khả năng đáp ứng về vốn trong quá trình thực hiện gói thầu.

   Phần B Mẫu số 6b – phụ lục II:  

-       Mục 3 danh sách 02 chuyên gia của hãng sản xuất: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu Chương III HSMT: Không có danh sách chuyên gia hướng dẫn thi công lắp đặt vận hành.

-       Phần B Mẫu số 6b – phụ lục II tại mục 3: Danh sách 01 thợ thực hiện thi công lắp đặt: nhà thầu không đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu Chương III HSMT. Không có danh sách thợ lắp đặt thiết bị.

Phần tiến độ thực hiện gói thầu:

-       Thời gian thực hiện gói thầu của Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt là 100 ngày không đáp ứng yêu cầu tiến độ của HSMT.

c)  Các nội dung làm rõ HSDT về kỹ thuật nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

-       Ngày 17/11/2015 Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam có gửi Công văn số 1215/SVEAM đến Công ty TNHH Hoàng Đạt về việc làm rõ một số nội dung trong Hồ sơ dự thầu gói thầu số 5 “Mua sắm máy vạt mép bánh răng và máy cà răng CNC” thuộc dự án Đầu tư chiều sâu - nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ .

-       Ngày 17/11/2015 Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam có gửi Công văn số 1315/SVEAM đến TNHH TM & DV Viễn Đạt về việc làm rõ một số nội dung trong Hồ sơ dự thầu gói thầu số 5 “Mua sắm máy vạt mép bánh răng và máy cà răng CNC” thuộc dự án Đầu tư chiều sâu - nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (Xem Mẫu số 6, Phụ lục II).

3.1.3.  Kết luận trong bước đánh giá                                                                            

Biểu số 3

STT

Nội dung đánh giá

Công ty TNHH TM & DV Viễn Đạt

Công ty TNHH Ngô Hoàng

Công ty TNHH Hoàng Đạt

1

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hợp lệ

Hợp lệ

Hợp lệ

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu

Không đạt

Đạt

Đạt

Kết Luận

Không đạt

Đạt

Đạt

3.2.      Kết quả đánh giá chi tiết HSĐX về kỹ thuật

3.2.1.  Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a)   Danh sách nhà thầu có HSĐX về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

-       Công ty TNHH Ngô Hoàng.

b)  Danh sách nhà thầu có HSĐX về kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

-       Công ty TNHH Hoàng Đạt với số điểm kỹ thuật Máy vạt mép bánh răng 74/100; Máy cà răng CNC là 71/100.

c)   Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX về kỹ thuật trong quá trình đánh giá:

-       Không có.

d)  Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

-       Không có.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá chi tiết về năng lực kỹ thuật của nhà thầu (Xem Mẫu số 9a, Phụ lục II).

3.3.      Kết quả đánh giá điểm kỹ thuật

-       Theo nội dung Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu được Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam phê duyệt, Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của Công ty TNHH Ngô Hoàng được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật với số điểm Máy vạt mép bánh răng 82/100; Máy cà răng CNC là 87/100.

IV.        Kết quả xác định giá trị dự thầu:

Có 1 nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật được xét đánh giá phần tài chính.

a)     Xác định giá dự thầu:

Tên nhà thầu

Giá trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá)

Giảm giá (Nếu có)

Giá dự thầu

Công ty TNHH Ngô Hoàng

4,647,500,000 đồng

không

4,647,500,000 đồng

Máy vạt mép bánh răng

1,017,500,000 đồng

không

1,017,500,000 đồng

Máy Cà răng CNC

3,630,000,000 đồng

không

3,630,000,000 đồng

b)     Sửa lỗi :

Tên nhà thầu

Tổng giá trị sửa lỗi số học

Giá dự thầu (trong đơn dự thầu) sau sửa lỗi

Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học

% tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

Công ty TNHH Ngô Hoàng

0

4,647,500,000

0

0

Máy vạt mép bánh răng

0

1,017,500,000

0

0

Máy Cà răng CNC

0

3,630,000,000

0

0

 

c)     Hiệu chỉnh sai lệch

Những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với yêu cầu HSMT; khác biệt giữa các phần của HSDT, giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT cần phải hiệu chỉnh sai lệch. Việc điều chỉnh sai lệch này được diễn giải, thuyết minh chi tiết và được đính kèm tại phần thứ hai của báo cáo. Kết quả về hiệu chỉnh sai lệch được tổng hợp dưới đây:

 

STT

Kết quả hiệu chỉnh sai lệch

Công ty TNHH Ngô Hoàng

1

Hiệu chỉnh sai lệch về nội dung thiếu và thừa trong HSDT so với yêu cầu của HSMT. (Chào Thừa)

    

 Không

 

2

Hiệu chỉnh sai lệch giữa các phần của HSDT :

+ Giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính

+ Giữa con số và chữ viết.

+ Giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT

+ Những sai lệch khác

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch khác

Không

4

Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

5

Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

6

% Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

0 %

d)     Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung.

Nhà thầu chào thầu bằng đồng tiền Việt.

e)     Tổng hợp giá dự thầu và xếp hạng

Căn cứ theo các đánh giá bên trên, việc tổng hợp giá dự thầu được thực hiện theo bảng dưới đây:

STT

Nội dung

Công ty TNHH Ngô Hoàng

1

Xác định giá dự thầu

4,647,500,000

2

Sửa lỗi

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch

Không

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá và chào thừa.

 

4,647,500,000

5

Giá đánh giá thấp nhất

4,647,500,000

6

Xếp hạng các HSDT

01

V.           KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh và xếp hạng các HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:

1-     Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

Công ty TNHH Ngô Hoàng

Giá đề nghị trúng thầu ( đã bao gồm thuế VAT ):   4,647,500,000 đồng.

(Bằng chữ:  Sáu tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

ü  Máy vạt mép bánh răng: 1,017,500,000 đồng;

ü  Máy Cà răng CNC: 3,630,000,000 đồng;

2-      Hình thức hợp đồng: Trọn gói

3-     Thời gian thực hiện hợp đồng : 03 tháng.

            Đề nghị chủ đầu tư mời nhà thầu đàm phán hợp đồng, đối với máy vạt mép bánh răng đề nghị nhà thầu giảm giá để đạt kết quả thấp hơn giá gói thầu được duyệt.

Báo cáo kết quả xét thầu mua sắm thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

VI.        CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

 

TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

GIÁM ĐỐC

xem tin tiếp theo

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha