ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM CỦA DỰ ÁN

Đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án được công nhận như một công cụ để đạt được phát triển bền vững môi trường tự nhiên.

Ngày đăng: 07-02-2017

1,447 lượt xem

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG LÀ GÌ? 

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được công nhận như một công cụ để đạt được phát triển bền vững. Mục tiêu chính của ĐTM là để đảm bảo rằng tác động môi trường được dự kiến ở giai đoạn thích hợp của thiết kế dự án và giải quyết trước bất kỳ quyết định cụ thể được thực hiện trong dự án này.

Các đánh giá tác động môi trường liên quan đến một quá trình có hệ thống để xác định, dự đoán và đánh giá các tác động tiềm tàng liên quan đến một dự án phát triển. Quá trình ĐTM phải đưa ra các biện pháp giảm thiểu để tránh, giảm bớt hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đánh giá tác động môi trường ĐTM không phải là một quá trình một lần mà chấm dứt sản xuất một báo cáo về tác động của dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan. ĐTM cùng với giám sát việc xây dựng và giai đoạn hoạt động, và điều này tiếp tục cho đến khi dự án được cho ngừng hoạt động. Việc đánh giá sau khi đóng cửa cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình ĐTM.

1.      Lịch sử hình thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Pháp luật ĐTM và hướng dẫn thủ tục cần thiết để thực hiện quá trình ĐTM đã có hiệu lực kể từ những năm 1970 ở nhiều nước phát triển. Đánh giá tác động môi trường cũng được công bố trong Nguyên tắc 17 của "Chương trình nghị sự 21 (Agenda cho thế kỷ 21) của Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED), được tổ chức vào ngày 03 tháng 6 năm 1992, tại Rio de Janeiro, Brazil phát biểu rằng: "Đánh giá tác động môi trường như một công cụ quốc gia được thực hiện cho các hoạt động đề xuất rằng có thể có một tác động xấu đối với môi trường và theo một quyết định của cơ quan có thẩm quyền." 


Điều luật Đánh giá tác động môi trường ĐTM số 86 năm 1992 làm cho ĐTM bắt buộc đối với các dự án phát triển có thể có tác động xấu đến môi trường trước khi thực hiện. Hiện nay, Đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hành tại hơn 100 nước trên thế giới (Jay et al., 2007), trong khi hiệu quả của nó đã được khám phá ở một mức độ nhất định ở một số nước phát triển. 

2.      Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng 

Mục đích của nghiên cứu đánh giá tác động môi trường là thiết lập các điều kiện cơ bản hiện có trong khu vực dự án và chủ động đánh giá các tác động tiềm tàng và các tác động liên quan của dự án trên diện tích dự án. 

3.      Các mục tiêu chính của ĐTM

Thiết lập các điều kiện sinh học địa vật lý và kinh tế-xã hội của khu dự án. 

Xác định các tác động kết quả (tích cực và tiêu cực) liên quan đến việc cài đặt và hoạt động của dự án. 

Kiến nghị loại bỏ / giảm / kiểm soát mức độ và tầm quan trọng của các tác động được xác định. 

Đề nghị kế hoạch và thủ tục để quản lý hậu quả và để tích hợp các quan điểm và ý kiến của các bên liên quan, Quốc gia và các quy định về môi trường quốc tế, mã và các công ước liên quan đến các hoạt động đề xuất đập vào thiết kế dự án cuối cùng của Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. 

4.      Thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng 


(1) Rà soát tài liệu 

Liên quan đến nghiên cứu sâu rộng của văn học hiện đặc biệt, từ các báo cáo của ĐTM trước đó hoặc các nghiên cứu về môi trường (nếu có) và các nghiên cứu khác có liên quan về các đặc điểm môi trường của khu vực dự án. Hoạt động nghiên cứu thực địa / phân tích trong phòng thí nghiệm cũng được thực hiện để tăng thêm dữ liệu thu thập được từ việc xem xét tính để bàn. 

(2) Đánh giá tác động môi trường  

Liên quan đến việc xác định tác động, dự báo và đánh giá. Đánh giá tác động sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp có thể áp dụng, cụ thể và định lượng, trong khi đánh giá tổng thể sẽ được thực hiện thông qua thành lập ma trận / methods.A phương pháp xác định số lượng các mức độ phụ thuộc lẫn nhau của các thông số môi trường khác nhau sẽ được xem xét. Đánh 1-4 sẽ được chỉ định để mô tả mối quan hệ tương của bảng điều khiển của các chuyên gia. Các kết quả đánh giá tác động này sẽ tạo thành cơ sở cho việc phát triển các kế hoạch quản lý môi trường đối với các dự án được đề xuất. 

(3) Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Là một tài liệu hướng dẫn của những phát hiện ĐTM trong một định dạng báo cáo theo quy định trong hướng dẫn thủ tục ĐTM (FEPA, 1995). Một quá trình điển hình của các nghiên cứu được trình bày dưới đây: 

Các hoạt động sơ bộ

 

 

 

Điều khoản tham chiếu

Giai đoạn khởi đầu dự án

Đánh giá sơ bộ

Chiến lược

Nghiên cứu thực địa

 

 

 

Điều khoản tham chiếu

Lấy mẫu và thu thập dữ liệu (đất, nước và không khí)

(Khí hậu, sinh học đa dạng, quản lý chất thải, …)

Phân tích và giải thích

 

 

Kiểm soát chất lượng

Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Dữ liệu quản lý giải thích

Nghiên cứu thực địa

 

 

 

Cuộc họp đánh giá nội bộ

Chuẩn bị báo cáo & sản xuất

Nộp báo cáo

 

5.      Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP)

Một kế hoạch quản lý môi trường mạnh mẽ, với nguyên tắc quy định rõ ràng để đảm bảo sự phù hợp thực hiện dự án với thủ tục, tập quán và khuyến nghị, sẽ là một phần của báo cáo ĐTM. Các hướng dẫn sẽ là mức tối thiểu bao gồm:

(1)  Hướng dẫn để đảm bảo sự phù hợp của thiết kế chi tiết với các khái niệm thiết kế

(2)  Hướng dẫn thực hiện chương trình

(3)  Hướng dẫn mà mục tiêu và cam kết sẽ đạt được.

(4)  Hướng dẫn về trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.

(5)  Hướng dẫn thủ tục để đối phó với những thay đổi và sửa đổi của dự án

(6)  Hướng dẫn cho các hành động khắc phục sẽ được sử dụng khi cần.

(7)  Hướng dẫn kiểm tra,

XEM TIN TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha