Quản lý các vấn đề ô nhiễm môi trường công cộng và môi trường địa phương

Quản lý các vấn đề ô nhiễm môi trường công cộng và môi trường địa phương theo pháp luật đề cập đến vai trò của chính quyền địa phương và các khía cạnh địa phương quản lý sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Ngày đăng: 19-12-2016

1,018 lượt xem

Quản lý các vấn đề ô nhiễm môi trường công cộng và môi trường địa phương theo pháp luật.
Quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Từ đầu bài viết đề cập đến vai trò của chính quyền địa phương và các khía cạnh địa phương quản lý sức khỏe cộng đồng và môi trường, thu hút cộng đồng địa phương để bảo vệ sức khỏe công cộng, mà do ô nhiễm môi trường, cả hai đều do doanh nghiệp hoặc bất kỳ hành động nào của bất kỳ bên nào, mà là một phần của điều trị và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của cộng đồng, những người nổi tiếng. Nhưng do hành động của các hội đồng chính địa phương là cần thiết để thực hiện một "bảo vệ, chăm sóc và bảo trì tài nguyên thiên nhiên và môi trường", nhưng khi tôi kiểm tra khác pháp luật, thẩm quyền quản lý. Tài nguyên thiên nhiên địa phương trực tiếp và có chưa rõ xem có liên quan là hành động của việc thúc đẩy và duy trì chất lượng môi trường, nhưng nó không phải là quyền lực trực tiếp là hành động duy nhất cần thiết, một phần có liên quan, theo môi trường quốc gia hội đồng quản trị quyết định hoặc quy định có liên quan sẽ được thảo luận chi tiết trong yêu cầu tiếp theo.
Hành động khuyến mãi và môi trường quốc gia: Bởi hành động đó, có nghĩa là "môi trường" có nghĩa là những thứ có đặc tính vật lý bao quanh con người tự nhiên, và rằng con người đã thực hiện và giữ ý nghĩa của các từ "chất lượng môi trường" là sự cân bằng của tự nhiên, bao gồm cả động vật, thực vật và tài nguyên thiên nhiên và con người đã được thực hiện để có lợi cho sinh kế của các khu vực và sự toàn vẹn của nhân loại.
Vì vậy, hành động này là luật bao gồm các tài nguyên thiên nhiên và môi trường xã hội và cộng đồng nói chung, cũng như các bản chất thượng nguồn. Công viên quốc gia hoặc một khu bảo tồn động vật hoang dã hoặc đó có thể có một tác động trên hệ thống sinh thái với. Nơi có một cách để quản lý và kiểm soát như sau: Môi trường chất lượng tiêu chuẩn. Pháp luật đòi hỏi môi trường quốc gia hội đồng quản trị có thẩm quyền và được công bố trong công báo chính phủ. Tiêu chuẩn chất lượng môi trường trong các lĩnh vực sau: nói chung. Nước trong các kênh rạch, Sông, Hồ và hồ chứa nguồn nước công cộng.
Vùng nước ven biển, bao gồm cả sông, Nước ngầm. Bầu không khí chung trong không khí. Mức độ âm thanh và sự rung động và các vấn đề khác. Các tiêu chuẩn này sẽ là một chính quyền địa phương, bao gồm cả địa phương có thể có các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường giám sát bởi tổng địa phương của họ. Hiện nay, nó đã công bố môi trường quốc gia hội đồng quản trị, xác định tiêu chuẩn chất lượng nước. Ven bờ biển và tuyên bố môi trường quốc gia hội đồng quản trị số 8 xác định tiêu chuẩn chất lượng nước trong các nguồn nước mặt.


Môi trường bảo vệ vùng: Trong trường hợp đó nó chỉ ra rằng khu vực đó là khu vực hoặc có hệ sinh thái tự nhiên khác nhau từ các khu vực khác nói chung với hệ thống sinh thái tự nhiên có thể bị phá hủy hoặc có thể nhận hiệu ứng từ các hoạt động của con người là dễ dàng, hoặc như là một khu vực tự nhiên có giá trị hoặc bảo tồn tốt và áp dụng nghệ thuật, trong đó có huyện và đã được quy định như serial nướng bảo thủ, bộ trưởng bộ khoa học, công nghệ và môi trường bộ đã cho quyền hạn để cai trị ra rằng khu vực là một khu vực bảo vệ môi trường.
Khi bộ Tài nguyên và Môi trường xác định bất kỳ khu vực là một khu vực bảo vệ môi trường có thể diện tích đất sử dụng lịch cấm bất kỳ hành động nào đó có thể gây tổn hại hoặc gây ra các hiệu ứng và các loại và kích thước của dự án hay công việc nhà nước sở hữu các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, hoặc khu vực tư nhân thực hiện hành động trong khu vực đó cũng phải báo cáo tác động môi trường phân tích trước khi đề cập đến chi tiết. Xác định làm thế nào để xử lý, đặc biệt là cho các khu vực đó, mà trong phần này có thể chỉ định một phần của bất kỳ chính quyền địa phương các vai trò đều hoặc là để bảo vệ môi trường. Địa phương vì vậy có thể được tham gia trong phần này.
Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường: Luật này ra đời bởi ý kiến của môi trường quốc gia hội đồng quản trị có thể kế hoạch, quản lý, chất lượng môi trường, và phải được công bố trong công báo chính phủ, kết quả là chính phủ có thẩm quyền. Phải tuân theo để đáp ứng các kế hoạch quản lý chất lượng. Bộ Tài nguyên và môi trường có thể yêu cầu rằng các cơ quan chính phủ có liên quan; Kế hoạch hỗ trợ công tác quản lý chất lượng môi trường lập kế hoạch mà có thể bao gồm chính quyền địa phương. Khi một quản lý chất lượng môi trường lập kế hoạch. Của pháp luật, thống đốc môi trường địa phương bảo vệ hoặc ô nhiễm kiểm soát huyện chịu trách nhiệm cho việc tạo ra một kế hoạch hành động cho việc quản lý chất lượng môi trường. Khu vực kiểm soát ô nhiễm, đặc biệt là nhân viên, bao gồm tổng giám đốc chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các kế hoạch hành động địa phương để giảm hoặc loại bỏ ô nhiễm bằng cách làm như sau:
Tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu về nguồn gốc, Ô nhiễm hiện tại trong khu vực.
Kế toán cho thấy số lượng và kích thước của khảo sát nguồn ô nhiễm.
Nghiên cứu ô nhiễm phân tích và đánh giá về phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề và xác định các biện pháp thích hợp và cần thiết cho việc giảm và loại bỏ ô nhiễm nó.
Chuẩn bị cho kế hoạch này. Pháp luật, sĩ quan kiểm soát ô nhiễm cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho nhân viên là cần thiết và kế hoạch hành động, nó phải cung cấp và yêu cầu để chiếm đoạt của ngân sách cho đất và quỹ cho xây dựng hoặc hoạt động để cung cấp nước, Hệ thống xử lý bao gồm hệ thống xử lý chất thải hoặc kết hợp là cần thiết, phần này có đề cập đến liên quan đến quản lý nước thải.
Tuân thủ với các báo cáo, phân tích, tác động môi trường: Pháp luật quyền mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị môi trường quốc gia. Xác định các loại và kích thước của các dự án hay công việc kinh doanh của các doanh nghiệp chính phủ hoặc nhà nước hay tư nhân. Mà phải chuẩn bị một báo cáo phân tích tác động môi trường. Nó phải được công bố trong công báo chính phủ. Trường hợp hoặc các dự án. Mà báo cáo để phân tích các tác động môi trường là một dự án hoặc yêu cầu sự cho phép của chính phủ theo pháp luật trước khi bắt đầu xây dựng hoặc hoạt động phân tích tác động báo cáo văn phòng chính sách môi trường và lập kế hoạch, trước khi mà chính quyền được cho phép theo quy tắc telphone. Nhà tự nhiên học phải chờ đặt mua giấy phép cho đến khi các kết quả phân tích báo cáo nó sẽ kết thúc trước tiên, có văn phòng chính sách và kế hoạch để bổ nhiệm một ủy ban để xem xét các báo cáo chuyên gia. Kết quả của Hội đồng quản trị sẽ cho phép các cơ quan hoặc các dự án, hoặc như là một thành viên Ủy ban.
Các ủy ban của các chuyên gia Sẽ cần phải tiếp tục xem xét trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được từ văn phòng của chính sách môi trường và kế hoạch? Nếu điều này không thực hiện, phê duyệt mà khi hội đồng quản trị chấp thuận, các quan chức có thẩm quyền pháp lý cụ thể như vậy. Cho phép các lệnh. Ngoài ra, trong trường hợp nơi hội đồng có thẩm quyền quy định cụ thể các giấy phép hợp pháp hoặc gia hạn giấy phép. Đó là một nhiệm vụ để mang lại các biện pháp đề xuất. Trong báo cáo, phân tích tác động môi trường, để xác định các điều kiện theo thứ tự, ủy quyền, hoặc một điều kiện của giấy phép được thiết lập bởi luật trong quan đó. Vì vậy, trong phần này của chính quyền địa phương, bao gồm cả đơn vị có liên quan. Trong trường hợp của một thực thể đó là có hại cho sức khỏe, y tế công cộng, nơi mà sự cần thiết phải yêu cầu sự cho phép để các cán bộ địa phương. Nếu các hoạt động của mạng để chạy báo cáo. Phân tích tác động môi trường. Các bác sĩ sẽ muốn tiếp tục việc chuẩn bị của văn phòng chính sách môi trường và lập kế hoạch, và mang lại kết quả để xem xét các bằng chứng để yêu cầu sự cho phép hoặc giấy phép gia hạn. Một cán bộ địa phương, các quan chức địa phương sẽ xem xét cấp hoặc gia hạn giấy phép, nếu không có chờ đợi kết quả xem xét báo cáo tác động môi trường của văn phòng chính sách và kế hoạch, và tôi đã không. Nếu kết quả không phải là hơn. Các nhân viên địa phương sẽ được yêu cầu phải có một lệnh không được cho phép, nhưng nếu bạn xem xét nó xem xét cho phép. Bởi sự cần thiết để mang lại các biện pháp phân tích báo cáo nó đi kèm với điều khoản cấp phép được xác định.

xem thêm tin tức về quản lý môi trường tự nhiên

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha