THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư là giúp người quyết định đầu tư thẩm định dự án trước khi phê duyệt, đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư.

Ngày đăng: 14-07-2016

1,415 lượt xem

Hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư bao gồm:
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư
Dự án bao gồm phần thuyết minh & thiết kế cơ sở của dự án.
Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án đầu tư.
Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:
Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để thẩm định dự án. Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung thẩm định dự án.
Như trong quá trình thẩm định dự án đầu tư, các công cụ đánh giá tài chính phổ biến nhất cho các dự án xây dựng là Giá trị hiện (NPV) và Tỷ suất thu hồi (IRR). Tuy nhiên, NPV là không thể phản ánh thực tế của thị trường xây dựng khi các hạn chế về việc sử dụng ngân lưu tự do dẫn đến vi phạm các giả định của NPV rằng chi phí cơ hội của công ty cũng giống như tỷ lệ tái đầu tư. Về IRR, nhiều nhà nghiên cứu cho thấy những hạn chế vốn có của nó như nhiều hoặc không có IRR, sai số hệ thống, quyết định mâu thuẫn với NPV, và xếp hạng mâu thuẫn với NPV. Điều quan trọng ở đây là dòng tiền không chính thức là phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng do các dự án chia sẻ rủi ro với các chủ sở hữu, ví dụ, bằng cách cho vay vốn hạt giống ban đầu. Vì lý do này, sử dụng IRR là nhạy cảm với các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp xây dựng hiếm khi nhận ra những vấn đề này. Để giải quyết những vấn đề khó khăn, nỗ lực đáng kể đã được thực hiện, kết quả là công cụ đánh giá tài chính nâng cao hơn trong nhiều khía cạnh như Tỷ lệ thay đổi của Return (MIRR), Giá trị hiện thực (GNPV) và chung Tỷ lệ Return (ORR ). Tuy nhiên, những nỗ lực này khó thành công trong việc cung cấp các phương pháp hiện tại Giá trị (PV Method) và giá của phương pháp Return (RR Method) mà vượt qua tất cả các vấn đề trong hoàn thiện và tích hợp một cách và nhiều hơn nữa. Quan trọng phản ánh thực tế thị trường xây dựng cùng một lúc. Mục đích của bài viết này là để trình bày dự án xây dựng các công cụ quyết định đầu tư: Dự án Giá trị hiện tại (PPV), Tỷ lệ dự án của Return (PRR) và Công ty Tỷ lệ Return (FRR). Họ đã được phát triển để được giải thoát khỏi những vấn đề liên quan đến NPV và IRR và cung cấp các chỉ số hiệu suất đầu tư đáng tin cậy hơn và có ý nghĩa về mặt kinh tế cho các nhà quản lý dự án xây dựng. Ngoài ra, bài viết này cũng trình bày các thủ tục đánh giá giúp để áp dụng các phương pháp đề xuất trên một dự án thực tế, dựa trên thực tế thị trường xây dựng. Kiến nghị phương pháp mới và thủ tục của họ, chúng ta cần phải kiểm tra các giả định nhúng trong các công cụ đánh giá hiện có, đặc biệt là những người tiềm ẩn. 2. giả định ngầm xem xét lại Trừ giả định rõ ràng: thị trường hoàn hảo, không có chi phí giao dịch, và không có thuế, có 3 giả định quan trọng tiềm ẩn trong PV và RR phương pháp: tỷ lệ tái đầu tư (tỷ lệ mà tại đó dòng tiền tạm thời được tái đầu tư), cơ sở đầu tư (vốn vốn đầu tư để thực hiện một dự án), và giới hạn thời gian (thời gian mà một dự án được đánh giá). Thời hạn hiệu lực của mô hình cuối cùng phụ thuộc nhiều vào tính hợp lý của những giả định. Nhiều nhà nghiên cứu tiết lộ rằng NPV và IRR không kiểm soát chúng một cách linh hoạt. Đổi lại, thất bại này dẫn các vấn đề của phương pháp hiện có. Sung. 1 mô tả mối quan hệ giữa 3 giả định ngầm và các vấn đề liên quan của họ, và những nỗ lực nghiên cứu trong quá khứ để giải quyết những vấn đề.

 


Đối với các dự án đầu tư  đã phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư thì người được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư có trách nhiềm tổ chức thẩm định dự án đầu tư. Thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư để tổ chức thẩm định dự án do Thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư và dự án khác nếu thấy cần thiết. Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư là Chủ tịch hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư.
Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
Cơ quan cấp bộ tổ chức thẩm định dự án đầu tư do mình quyết định đầu tư, Đầu mối tổ chức thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư, Sở kế hoạch đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định dự án.
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc người quyết định đầu tư.
Đối với các dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.
Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thì việc thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng.
Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.
Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.
Sở quản lý công trình xây dựng chuyên nghành đối với dự án nhóm B, nhóm C.
Bộ Xây Dựng ban hành thông tư quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan nêu trên.
Thời gian thẩm định dự án đầu tư
Đối với dự án quan trọng quốc gia thời gian thẩm định dự án không quá 90 ngày làm việc.
Đối với dự án nhóm A thời gian thẩm định dự án không quá 50 ngày làm việc.
Đối với dự án nhóm B thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc.
Đối với dự án nhóm C thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc.
Nội dung thẩm định dự án đầu tư
Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án,bao gồm:
Sự cần thiết phải đầu tư.
Các yếu tố đầu vào của dự án như:quy mô,công suất,công nghệ,thời gian,tiến độ thực hiện dự án.
Phân tích tài chính. Tổng mức đầu tư. Hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.
Thẩm định dự án đầu tư cần xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm:
Sự phù hợp với quy hoạch. Nhu cầu sử dụng đất,tài nguyên(nếu có). Khả năng giải phóng mặt bằng.
Khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ thực hiện dự án. Kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư. Khả năng hoàn trả vốn vay. Giải pháp phòng cháy, chữa cháy.
Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Xem xét thiết kế cơ sở bao gồm: Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí,quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Sự hợp lý của phương án công nghệ,dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu về dây chuyền công nghệ.
Việc áp dụng các quy chuẩn,tiêu chuẩn về xây dựng,môi trường,phòng cháy,chữa cháy. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn,năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.


Thẩm định dự án đầu tư về tài chính: Phương pháp đánh giá tài chính như giá trị ròng hiện tại (NPV) và nội bộ Tỷ lệ (IRR) là không hoàn toàn thích hợp để hạch toán theo khía cạnh thực tế của dự án xây dựng: tỷ lệ tái đầu tư, số tiền thực tế của đầu tư cần thiết, và các quỹ có sẵn công ty. Trong một loại nhất định của dự án, bất cập này thường dẫn đến các không thích dụng của NPV, nhiều hoặc không có vấn đề IRR, sai số hệ thống của IRR, và tín hiệu quyết định không phù hợp và xếp hạng giữa NPV và IRR. Nhiều phương pháp sửa đổi đã được phát triển, nhưng hầu như không thành công trong việc phản ánh thực tế thị trường xây dựng trong một cách tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, dự án giá trị hiện tại, giá của dự án trở lại, và Tỷ suất thu hồi được đề xuất cùng với một khuôn khổ quyết định đầu tư. Các phương pháp đề xuất được thiết kế để được tự do khỏi tất cả những vấn đề, trong khi kết hợp thực tế thị trường trong đó. Kết quả là có các công cụ quyết định đáng tin cậy.

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha