Báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn trong báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đưa ra các chương trình giám sát và kiểm toán đối với việc xây dựng và giai đoạn hoạt động của Dự án.

Ngày đăng: 19-09-2016

1,353 lượt xem

Mục đích của Báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mục đích của việc lập báo cáo giám sát môi trường và kiểm toán môi trường này (EM & A) Hướng dẫn sử dụng là hướng dẫn các thiết lập của một EM & Một chương trình để đảm bảo thực hiện hiệu quả biện pháp giảm thiểu được đề nghị trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Nghiên cứu, bảo vệ môi trường có liên quan, và phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm. Báo cáo giám sát môi trường sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu quả việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đề nghị, và để xác định thêm nữa cần có các biện pháp giảm nhẹ bổ sung hoặc các hành động khắc phục hậu quả.
Hướng dẫn trong báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đưa ra các chương trình giám sát và kiểm toán đối với việc xây dựng và giai đoạn hoạt động của Dự án đề xuất, nó nhằm mục đích:
- Cung cấp các thủ tục có hệ thống để theo dõi, kiểm toán
- Giảm thiểu tác động môi trường liên quan đến các công trình xây dựng.
- Giám sát môi trường và các yêu cầu kỹ thuật.
- Các thủ tục kiểm toán môi trường;
- Các yêu cầu đối với các tài liệu quan trắc môi trường và dữ liệu kiểm toán và các thủ tục báo cáo phù hợp
- Các thủ tục giải quyết khiếu nại.
Các biện pháp giảm thiểu được liệt kê trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
Các tác động xây dựng và giai đoạn hoạt động của dự án được đánh giá và được trình bày trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Biện pháp giảm thiểu được thực hiện cho chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước, quản lý chất thải, sinh thái, cảnh quan và tác động trực quan và di sản văn hóa được bao gồm trong các chương riêng biệt của EM & A Manual. Các tiến độ thực hiện cho danh sách đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đề xuất dưới các tổ chức dự án và đường dây thông tin liên lạc đối với môi trường với công trình bảo vệ được thể hiện.
Nhiệm vụ chung / trách nhiệm của các bên khác nhau bao gồm:
Nhà thầu phải có trách nhiệm:
- Sử dụng một ET để tiến hành giám sát, phân tích trong phòng thí nghiệm và báo cáo giám sát và kiểm toán môi trường;
- Làm việc trong phạm vi của hợp đồng có liên quan và điều kiện dự thầu khác;
- Thực hiện kiểm soát môi trường và giảm nhẹ được quy định trong hướng dẫn này
cũng như bất kỳ các biện pháp bổ sung cần thiết cho phù hợp với tiêu chuẩn kiểm soát môi trường;
- Tham gia vào việc kiểm tra được thực hiện bởi ET và IEC, như yêu cầu, và thực hiện bất kỳ hành động khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư;
- Cung cấp thông tin / tư vấn cho ET liên quan đến hoạt động công trình có thể đóng góp, hoặc được tiếp tục để các thế hệ xấu đến môi trường điều kiện;
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động bất cứ khi nào hành động
- Chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng hướng dẫn của chương trình EM & A
- Tuân thủ và thực hiện tất cả các Pháp lệnh, pháp luật, quy định và quy tắc thời gian này có hiệu lực kiểm soát của bất kỳ hình thức ô nhiễm, bao gồm không khí, tiếng ồn, ô nhiễm nước và chất thải;
- Hoạt động và tuân thủ đúng hướng dẫn của môi trường


Kế hoạch quản lý (EMP) được phát triển bởi các nhà thầu.
Các kỹ sư hoặc đại diện của kỹ sư (ER), đề cập đến tổ chức trách nhiệm giám sát các công trình xây dựng hoặc hoạt động của dự án và giám sát các công trình được thực hiện bởi các nhà thầu khác nhau, và để đảm bảo rằng công trình được thực hiện phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và hợp đồng yêu cầu. Các kỹ sư chịu trách nhiệm:
- Đảm bảo rằng Báo cáo giám sát môi trường EM là một chương trình được thực hiện đầy đủ theo quy Giấy phép môi trường ban hành khi có phê duyệt của EIA và EM & A.
- Đảm bảo rằng các nhà thầu đang thực hiện kiểm soát môi trường và giảm nhẹ được quy định trong các thông số kỹ thuật hợp đồng, giấy phép môi trường ban hành khi có phê duyệt của EIA và EM & A Manual cũng như bất kỳ các biện pháp bổ sung cần thiết cho phù hợp với môi trường tiêu chuẩn kiểm soát;
- Đảm bảo rằng các nhà thầu đang triển khai và thực thi sự kiện / Hành động
- Cung cấp hỗ trợ cho các ET là cần thiết trong việc thực hiện các giám sát môi trường và chương trình kiểm toán;
Đội khảo sát Báo cáo giám sát môi trường (ET)
Trong bất kỳ cách nào một cơ quan liên quan của nhà thầu. ET sẽ được dẫn dắt và lãnh đạo ET quản lý và có trách nhiệm giáo dục có liên quan, đào tạo, trình độ chuyên môn và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác lập báo cáo giám sát môi trường EM & A để quản lý môi trường làm việc phải được chấp thuận của ER và EPD.
Đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu với các môi trường của Dự án yêu cầu thực hiện trong quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án. Các nhiệm vụ bao gồm:
- Lấy mẫu, phân tích và đánh giá thống kê các thông số giám sát với tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu EIA nghị báo cáo cuối cùng và yêu cầu;
- Thiết lập các cấp độ hành động và giới hạn của chất lượng không khí và chất lượng nước;
- Kiểm tra môi trường;
- Kiểm toán tuân thủ với việc bảo vệ môi trường và ô nhiễm quy định phòng chống và kiểm soát;
- Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường;
- Giám sát việc tuân thủ các điều khoản bảo vệ môi trường /thông số kỹ thuật trong hợp đồng;
- Xây dựng xem xét và chương trình hoạt động và bình luận khi cần thiết;
- Xây dựng xem xét và phương pháp hoạt động và bình luận khi cần thiết;
- Điều tra khiếu nại, giám định và khắc phục biện pháp;
- Tư vấn cho Nhà thầu về cải thiện môi trường, nâng cao nhận thức, vấn đề nâng cao;
Các nhiệm vụ chính để thực hiện kiểm toán môi trường của việc xây dựng và hoạt động của dự án, trong đó bao gồm, ngoài những điều khác, như sau:
- Xem xét và kiểm toán tất cả các khía cạnh của EM & A của chương trình;
- Xác nhận và xác nhận tính chính xác của kết quả giám sát, giám sát thiết bị, giám sát địa điểm, thủ tục giám sát và địa điểm
- Thực hiện kiểm tra mẫu ngẫu nhiên và kiểm toán trên dữ liệu giám sát và lấy mẫu thủ tục.
- Tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên;
- Kiểm toán các khuyến nghị trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và các yêu cầu đối với tình trạng của thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường;
- Xem xét tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và dự án hoạt động môi trường;
- Trên cơ sở nhu cầu, xác minh và xác nhận sự chấp nhận môi trường của phương pháp xây dựng của nhà thầu, kế hoạch, thiết kế có liên quan và bất kỳ đệ trình theo giấy phép môi trường. Lãnh đạo và các nhà thầu;
- Xác minh các kết quả điều tra các trường hợp khiếu nại và tính hiệu quả của biện pháp khắc phục;
- Xem xét và kiểm toán một cách độc lập, khách quan và chuyên nghiệp.


Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và Giấy phép bảo vệ môi trường
Để đối phó với những thay đổi chính của dự án sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, dự án đề xuất hoặc người phụ trách của dự án sẽ tìm cách thỏa thuận bằng văn bản từ Giám đốc Bảo vệ Môi trường (Giám đốc) về những thay đổi dự án đó sẽ ảnh hưởng đến các kết luận và khuyến nghị của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, và sẽ chứng minh cho sự hài lòng của Giám đốc là cùng một môi trường yêu cầu thực hiện trong báo cáo tác động môi trường ĐTM đã được phê duyệt có thể được đáp ứng bằng hoặc tương đương các biện pháp bổ sung. Tất cả các thông tin đó phải được xem xét bởi các lãnh đạo và ET xác nhận trước khi trình cho Giám đốc.
- Xác định các vi sinh vật và hạt nội dung của phòng sạch không khí và bề mặt.
- Điểm nổi bật điều kiện đóng góp vào mức độ vi khuẩn và bụi do không hiệu quả làm sạch, hoặc nhân viên / các vấn đề thiết bị.
- Cảnh báo các điều kiện vượt quá phân loại
- Công cụ đảm bảo chất lượng
- Quản lý chất lượng
- Kiểm soát môi trường
- Xem xét và Phê duyệt tất cả các hồ sơ, báo cáo, văn bản quy trình, quy
- Các phương pháp kiểm toán, kết quả, các hệ thống và quy trình.

XEM THÊM TIN TỨC

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha