BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU KTX CÔNG NHÂN

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu KTX công nhân

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU KTX CÔNG NHÂN

  • Mã SP:ĐTM KTX
  • Giá gốc:160,000,000 vnđ
  • Giá bán:145,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu KTX công nhân

MỞ ĐẦU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1          XUẤT XỨ DỰ ÁN

1.1        Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án.

Trong quá trình phát triển các KCN từ năm 1991 đến nay, các Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng hay ngay cả các cơ quan nhà nước liên quan chỉ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong hàng rào KCN để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, còn lại không quan tâm đến chỗ ăn, chỗ ở của người lao động. Vì vậy, khi những dự án KCN ấy đi vào hoạt động đã kéo theo vô vàn các dịch vụ nhỏ lẽ tự phát đáp ứng nhu cầu ăn ở và các dịch vụ hàng ngày của người lao động xung quang KCN. Những dịch vụ này là tự phát nên rất khó kiểm xoát và gây mất trật tự xã hội cũng như không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người lao động.

Thực trạng hiện nay, vấn đề nhân lực và khu ở cho công nhân cũng là điều kiện quan trọng cho các nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định đầu tư vào một KCN nào đó. Việc phát triển khu ở cho công nhân cũng là điều kiện thu hút nhân lực cũng thu hút các nhà đầu tư về các dự án KCN hiện nay.

KCN Hàm Kiệm II là KCN lớn, được hình thành những năm gần đây nhằm tận dụng những lợi thế của địa phương cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh, kinh tế vùng. Tuy là KCN lớn nhưng KCN Hàm Kiệm II vẫn chưa có khu lưu xá nào dành cho người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội về nhà ở cho người lao động đồng thời góp phần thu hút nhà đầu tư vào KCN trên thì việc hình thành khu nhà ở công nhân là hoàn toàn cần thiết và cấp bách nhằm:

Cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế của huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận nói chung.

- Tạo tiền đề thu hút đầu tư và lao động vào KCN Hàm Kiệm II.

- Nhằm đảm bảo đời sống, công ăn, việc làm cho người lao động KCN Hàm Kiệm II.

- Góp phần thực hiện chủ trương phát triển đô thị theo đúng quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và phát triển đô thị cũng như trật tự cho địa phương.

Thực hiện theo Nghị định Số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ thì dự án “Khu Khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II” với loại hình, quy mô xây dựng thuộc đối tượng ở Mục số 3, Phụ lục III (Danh mục các Dự án cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)) cần phải thực hiện lập ĐTM. Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân cùng với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần TVĐT & TKXD Minh Phương tiến hành lập báo cáo ĐTM với mục đích nhằm đưa ra các vấn đề, cũng như giải pháp về môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành của Dự án.

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường của “Khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II” thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt của Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Thuận.

1.1             Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

Dự án “Khu Khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II” là khu đất thuộc cụm C5 Khu Công nghiệp Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm,huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận được điều chỉnh giảm làm khu nhà ở sẽ do cơ quan sau phê duyệt:

-         UBND tỉnh Bình Thuận

-         Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận

1.2             Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Dự án “Khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II” là khu đất thuộc cụm C5 Khu Công nghiệp Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Ngoài ra trong quy hoạch tổng thể của huyện Hàm Thuận Nam còn có các dự án liên quan như:

-         Dự án Khu dân cư – dịch vụ KCN Hàm Kiệm.

-         Dự án KCN Hàm Kiệm I.

-         Dự án KCN Hàm Kiệm II.

2          CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.

2.1             Các văn bản pháp luật

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II” thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận được thiết lập trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp lý sau đây:

-           Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2003 và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

-           Luật PCCC Số: 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và có hiệu lực từ ngày 04/01/2001

-           Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 do Quốc hội khóa XI nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005;

-           Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

-           Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Số: 68/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

-           Luật hóa chất được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007và có hiệu lực từ ngày 01/07/2008

-           Luật đa dạng sinh học Số: 20/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.

-           Luật tài nguyên nước Số: 17/2012/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

-           Nghị định 88/2007/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 28/5/2007 quy định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

-           Nghị định 174/2007/NĐ – CP của chính phủ ban hành ngày 29/11/2007 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

-           Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình đầu tư xây dựng;

-           Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ và tái định cư;

-           Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

-           Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

-           Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 2 năm 2013 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

-           Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

-           Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật tài nguyên nước

-           Thông tư 13/2007/TT – BXD ban hành ngày 31/12/2007 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

-           Thông tư 39/2010/TT –BTNMT ban hành ngày 16/12/2010 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

-           Thông tư 12/2011/TT - BTNMT ban hành ngày 14/04/2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

-           Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011, Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

-           Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/04/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống;

-           Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động;

-           Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

-           Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

-           Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

-           Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Hàm Kiệm II;

-           Căn cứ Văn bản 4422/UBND-KTN ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chủ trương diều chỉnh diện tích KCN Hàm Kiệm II để đầu tư Dự án khu nhà ở cho công nhân

-           Căn cứ văn bản số 5850/VPCP-KTNngày 01/08/2014 của Văn Phòng Chính Phủ về việc chấp thuận chử trương bố trí một phần diện tích đấy quy hoạch trong KCN Hàm Kiệm II để xây dựng nhà ở công nhân KCN

-           Căn cứ quy hoạch tổng thể chung đô thị Ngã Hai đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt;

-           Các số liệu dân số, địa chất thủy văn, các thông số tiềm năng phát triển tự nhiên, tiềm lực xã hội khu vực dự án trong tổng thể quy hoạch chung KCN Hàm Kiệm II và huyện Hàm Thuận Nam nói chung và các dự án khu vực lân cận nói riêng.

Liên hệ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường  XEM Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu KTX công nhân

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha