Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất sun field

Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất sun field và thủ tục hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất sun field

  • Mã SP:GPMT mm sf
  • Giá gốc:250,000,000 vnđ
  • Giá bán:240,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất sun field và thủ tục hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư

2. Tên dự án đầu tư

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư

3.1. Công suất dự án đầu tư

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

4. Nhiên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phần vùng môi trường

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Công trình, biện pháp thoát nước  mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1.  Thu gom, thoát nước mưa

1.2. Thu gom, thoát nước thải

1.3. Xử lý nước thải

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có)

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có)

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có)

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động  môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có)

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có)

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có)

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có)

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có)

CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan

PHỤ LỤC 1. CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

PHỤ LỤC 2. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN

Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất sun field và thủ tục hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MINH PHƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1306/CV-MP

V/v: Làm rõ việc bổ sung hạng mục đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SUN FIELD VIỆT NAM

 

- Căn cứ vào Phiếu báo giá về việc tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường để xin giấy xác nhận đăng ký KHBVMT và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Hợp đồng số 24/HĐTV/MP-SFVN giữa Công ty TNHH Sun Field Việt Nam và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương.

- Căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện;

- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.

Công ty chúng tôi xin thông báo và làm rõ những nội dung sau:

1. Quá trình thực hiện hồ sơ môi trường theo Hợp đồng số 24/HĐTV/MP-SFVN.

STT

Hạng mục

Ghi chú

1

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

Đã hoàn thành và bàn giao cho Sun Field

2

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)

- Do sự thay đổi của Luật BVMT mới, không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Minh Phương chuyển sang thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo luật mới.

+ Ngày 8/04/2022: Gửi hồ sơ trình ký cho Sun Field

+ Ngày 8/04/2022: Nộp hồ sơ cho Sở tài nguyên và Môi trường

+ Ngày 29/04/2022: Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản hướng dẫn nộp lại hồ sơ.

+ Ngày 17/05/2022, nộp văn bản xin trích lục ĐTM cũ được duyệt cho Sở TN&MT

+ Ngày 24/05/2022, lên nhận lại hồ sơ ĐTM đã trích lục.

2. Chi phí thực hiện hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường (GPMT) và hướng hỗ trợ

Trên cơ sở ĐTM của Sun Field đã được trích lục và hướng dẫn của Sở TNMT, hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường nộp lần đầu sẽ phải chỉnh sửa, bổ sung để nộp lại cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.

Công ty Minh Phương đề xuất hướng xử lý như sau:

- Về hạng mục KHBVMT thay thế bằng hồ sơ xin cấp GPMT đã được nộp lần 1 nhưng không ra được kết quả (do Sun Field đã được phê duyệt ĐTM, thẩm quyền thẩm định hồ sơ cấp GPMT được ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương). Minh Phương đã thực hiện và nộp hồ sơ cũng như các hỗ trợ cần thiết khi thực hiện hạng mục này. Chi phí thực hiện theo hợp đồng là 30.000.000 đồng. Sun Field đã thanh toán 24.000.000 đồng theo hợp đồng. Phần thanh toán này sẽ được chuyển vào và khấu trừ tại chi phí lập GPMT.

- Phần chi phí lập GPMT phát sinh, hai bên sẽ thỏa thuận lập Phụ lục hợp đồng.

Công ty Minh Phương xin gửi đến Công ty Sun Field dự trù các khoản chi phí phát sinh khi lập GPMT và hướng hỗ trợ giảm như sau:

Stt

Hạng mục

Thành tiền (VNĐ)

Đề xuất (VNĐ)

Ghi chú

A

ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG

 

 

 

1

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

26.000.000

26.000.000

Đã bàn giao và hoàn thành

2

Kế hoạch bảo vệ môi trường

30.000.000

24.000.000

Phần đã thanh toán này

Khầu trừ trực tiếp vào chi phí giấy phép môi trường

B

PHÁT SINH THÊM

 

 

 

3

Chi phí trích lục ĐTM cũ

536.000

536.000

Chi phí trích lục hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường (xem tại biên lai đính kèm)

4

Giấy phép môi trường cấp tỉnh

139.500.000

139.500.000

 

4.1

Chi phí lập báo cáo đề xuất cấp GPMT, in ấn, chỉnh sửa sau khi ra hội đồng

30.000.000

30.000.000

 

4.2

Chi phí vận chuyển: Đưa đón Đoàn kiểm tra

2.500.000

2.500.000

Phát sinh thêm do việc thực hiện xin GPMT có quy trình xử lý: Kiểm tra thực tế dự án, họp hội đồng thẩm định

4.3

Chi phí hỗ trợ đoàn kiểm tra dự án

32.000.000

32.000.000

4.4

Chi phí chuẩn bị Hội đồng thẩm định Giấy phép môi trường

75.000.000

75.000.000

 

TỔNG GIÁ TRỊ B

 

140.036.000

 

 

LÀM TRÒN B

 

140.000.000

 

 

GIẢM B

 

24.000.000

 

 

TỔNG CÒN LẠI CỦA B (B-A)

 

116.000.000

 

Ghi chú:

(**) Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT 0%.

(*) Chi phí trên chưa bao gồm:

Chi phí thẩm định Giấy phép môi trường theo quy định nộp vào ngân sách nhà nước. (Tại Biểu mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương).

+  Các chi phí phát sinh khác theo quy định của cơ quan nhà nước.

Trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau cùng giải quyết để tiếp tục thực hiện hồ sơ xin cấp GPMT, Công ty Minh Phương sẽ hỗ trợ giảm thêm phần chi phí đối với hạng mục này cho Công ty Sun Field. Như  vậy nếu Sun Field chấp thuận để Minh Phương tiếp tục lập hồ sơ xin cấp GPMT cấp tỉnh thì chi phí phát sinh là 116.000.000 đồng.

Rất mong Công ty Sun Field tiếp tục đồng hành cùng Công ty Minh Phương để giải quyết hoàn thiện hồ sơ này.

Trân trọng!

xem thêm Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất sun field và thủ tục hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha