PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tất cả các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ môi trường nước và quyền giám sát và thông báo chống lại bất kỳ ô nhiễm hoặc thiệt hại cho môi trường nước.

Ngày đăng: 07-11-2016

1,186 lượt xem

PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mục đích ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và thúc đẩy tiến bộ của hiện đại hóa xã hội. Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm của sông, hồ, kênh, mương, kênh thủy lợi, hồ chứa và các vùng nước bề mặt khác và của các cơ quan nước ngầm.
Phòng ban có liên quan thuộc Hội đồng Nhà nước và chính quyền nhân dân địa phương các cấp phải kết hợp với bảo vệ môi trường nước thành kế hoạch của họ và áp dụng các cách thức và biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước. Các phòng ban bảo vệ môi trường của chính phủ nhân dân các cấp là cơ quan thực hiện giám sát và thống nhất quản lý công tác phòng chống và kiểm soát ô nhiễm nước để bảo vệ môi trường.
Ban quản lý thuỷ lợi, phòng ban công quản lý y tế, khoa địa chất và khai thác mỏ, các ban ngành chính quyền thành phố và các cơ quan bảo vệ nguồn nước cho sông chính của chính quyền nhân dân các cấp có trách nhiệm, thông qua việc thực hiện chức năng của mình và kết hợp với các bộ phận bảo vệ môi trường, giám sát và quản lý công tác phòng chống và kiểm soát ô nhiễm nước để bảo vệ môi trường.
Tất cả các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ môi trường nước và quyền giám sát và thông báo chống lại bất kỳ ô nhiễm hoặc thiệt hại cho môi trường nước. Bất kỳ đơn vị, cá nhân đã phải chịu thiệt hại trực tiếp từ các mối nguy ô nhiễm nước có quyền yêu cầu loại bỏ các mối nguy hiểm và bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm. Các bộ phận bảo vệ môi trường thuộc Hội đồng Nhà nước, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường nước và điều kiện kinh tế và công nghệ của đất nước, thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia xả chất gây ô nhiễm nước để bảo vệ môi trường.
Chính phủ nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có thể thiết lập các tiêu chuẩn của địa phương đối với các mặt hàng không được chỉ định trong các tiêu chuẩn quốc gia xả chất gây ô nhiễm nước. Đối với các vật phẩm đã được quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia xả chất ô nhiễm nước, thiết lập các tiêu chuẩn địa phương nghiêm ngặt hơn so với các tiêu chuẩn quốc gia. Tất cả các tiêu chuẩn địa phương phải được báo cáo cho bộ phận bảo vệ môi trường thuộc Hội đồng Nhà nước cho các hồ sơ.
Kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước lưu vực các con sông khác chạy ngang qua tỉnh hoặc quận được xây dựng, phù hợp với các kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của lưu vực sông lớn, chỉ định như vậy của Nhà nước, và trong ánh sáng của điều kiện thực tế của địa phương, của các phòng ban bảo vệ môi trường của các chính phủ của nhân dân bằng hoặc cao hơn cấp tỉnh, cùng với các phòng ban quản lý thuỷ lợi và các phòng ban khác liên quan cũng như các chính phủ nhân dân địa phương có liên quan, và sẽ được đệ trình lên Hội đồng Nhà nước hoặc chính phủ của người dân ở cấp tỉnh phê duyệt. Kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước lưu vực các con sông khác chạy ngang qua quận nhưng không tỉnh sẽ do chính quyền nhân dân các tỉnh có liên quan đến Hội đồng Nhà nước cho các hồ sơ.
Kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước, một khi đã được phê duyệt, sẽ phục vụ như là cơ sở quan trọng để phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước, và bất kỳ sửa đổi các kế hoạch đó phải được sự phê duyệt của các cơ quan ban đầu mà đã phê duyệt kế hoạch.
Chính quyền nhân dân địa phương tại hoặc cao hơn cấp quận có trách nhiệm, phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt để ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước lưu vực sông, tổ chức người dân để xây dựng kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước trong khu vực hành chính của chính họ và lồng ghép kế hoạch như vậy trong dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm của khu vực hành chính của họ cho sự phát triển kinh tế và xã hội quốc gia.


Phòng ban có liên quan thuộc Hội đồng Nhà nước và chính quyền nhân dân địa phương các cấp có trách nhiệm lập kế hoạch hợp lý cho sự phân bố địa lý của các ngành công nghiệp, chịu các doanh nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước để cải chính và cập nhật công nghệ, áp dụng các biện pháp phòng chống và kiểm soát toàn diện, nâng cao tỷ lệ tái sử dụng nước, sử dụng hợp lý tài nguyên và giảm xả nước thải và chất gây ô nhiễm.
Dự án mới xây dựng và dự án mở rộng hoặc xây dựng lại và cài đặt khác trên nước trực tiếp hoặc gián tiếp xả chất gây ô nhiễm nguồn nước phải chịu sự quy định của Nhà nước có liên quan quản lý bảo vệ môi trường cho các dự án như vậy để bảo vệ môi trường.
Trong báo cáo tác động môi trường của dự án xây dựng một đánh giá sẽ được thực hiện liên quan đến các mối nguy ô nhiễm nguồn nước dự án có khả năng sản xuất và tác động của nó đối với các hệ sinh thái và các biện pháp phòng chống và kiểm soát của họ được quy định. Những tuyên bố sẽ được đệ trình theo thủ tục quy định, bộ phận bảo vệ môi trường có liên quan xem xét, phê duyệt. Việc xây dựng các cửa hàng nước thải trong bất kỳ dự án thuỷ lợi như kênh, các kênh thủy lợi, hồ chứa phải chịu đồng ý của các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm về các dự án thuỷ lợi.
Các trang thiết bị cho phòng chống và kiểm soát ô nhiễm nước phải được thiết kế, xây dựng và đưa vào sử dụng hoặc vào hoạt động đồng thời với các phần chính của một dự án xây dựng. Các cơ sở này phải được kiểm tra bởi các bộ phận bảo vệ môi trường. Nếu họ không phù hợp với các yêu cầu quy định, các dự án nói trên phải không được phép đưa vào sử dụng hoặc sử dụng.


Các doanh nghiệp và các tổ chức mà các chất ô nhiễm thải vượt tiêu chuẩn phải có kế hoạch để làm cho việc xả phù hợp với các tiêu chuẩn và quy trình, cho các hồ sơ, kế hoạch đó cho bộ phận bảo vệ môi trường của chính phủ của người dân tại hoặc cao hơn cấp quận tại nơi họ đang ở.
Đối với các cơ quan nước nơi mà các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường nước thành lập được Nhà nước vẫn không thể đạt được mặc dù việc xả chất ô nhiễm nước đã phù hợp với các tiêu chuẩn xả Với, chính quyền nhân dân bằng hoặc cao hơn cấp tỉnh có thể thiết lập một hệ thống kiểm soát tổng lưu lượng của chất gây ô nhiễm lớn, và một hệ thống để lập dự toán trước khi quyết định về số lượng các chất ô nhiễm chủ yếu được thải ra bởi một doanh nghiệp đó là tính phí với nhiệm vụ của việc giảm xả của nó. các biện pháp cụ thể sẽ được xây dựng bởi Hội đồng Nhà nước.
Bộ phận bảo vệ môi trường thuộc Hội đồng Nhà nước có thể, cùng với các bộ phận quản lý thuỷ lợi trực thuộc Hội đồng Nhà nước và chính quyền nhân dân của tỉnh có liên quan và trong ánh sáng của các chức năng sử dụng xác định được Nhà nước cho các cơ quan nước các lưu vực sông lớn cũng như các điều kiện kinh tế và công nghệ của các vùng liên quan, lập các tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước áp dụng đối với các cơ quan nước các lưu vực sông lớn như trong địa giới tỉnh, và các tiêu chuẩn này sẽ được đưa vào thực hiện sau khi được báo cáo và phê duyệt bởi Hội đồng Nhà nước.
Các phòng ban có liên quan thuộc Hội đồng Nhà nước và chính quyền nhân dân địa phương các cấp phải kết hợp với bảo vệ nguồn nước đô thị và phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước đô thị trong kế hoạch của mình để xây dựng đô thị, xây dựng và hoàn thiện mạng lưới đường ống thoát nước đô thị, xây dựng cơ sở vật chất cho trung tâm xử lý nước thải đô thị theo kế hoạch, và cải thiện tất cả các vòng điều trị và kiểm soát môi trường nước đô thị để bảo vệ môi trường.
Phương tiện để xử lý nước thải trung tâm của đô thị là, theo quy định của Nhà nước, quy định sử dụng có bồi thường, đó là một khoản phí xử lý nước thải được thu gom để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ sở. Những người xả nước thải cho các cơ sở điều trị trung ương và nộp phí xử lý nước thải được miễn phí xả chất ô nhiễm. phí xử lý nước thải thu được sẽ được sử dụng cho việc xây dựng và hoạt động của các cơ sở điều trị trung tâm của nước thải đô thị và có thể không được sử dụng cho các mục đích khác.


 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha