Tư vấn lập hồ sơ thủ tục pháp lý xin Dự án đầu tư và Giấy phép xây dựng Khu dân nhà ở

Tư vấn lập hồ sơ thủ tục pháp lý xin Dự án đầu tư và Giấy phép xây dựng Khu dân nhà ở biệt thự Tân Tiến và lập hồ sơ đấu thầu giá đất tại khu đất xã Tân Tiến,

Ngày đăng: 17-02-2022

363 lượt xem

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bình Thuận, ngày  17 tháng  02 năm 2022

 

 

HỢP ĐỒNG

Số: 04 -2022/HĐTV/TĐAĐ- ĐP

Về việc: Tư vấn lập hồ sơ thủ tục pháp lý xin Dự án đầu tư và Giấy phép xây dựng Khu dân nhà ở biệt thự Tân Tiến và lập hồ sơ đấu thầu giá đất tại khu đất xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho chủ đầu tư Công ty TNHH X.I.U

 

I. Các bên ký hợp đồng:

1. Bên giao thầu (Gọi tắt là bên A):

Tên đơn vị

 

Địa chỉ trụ sở chính

 

Đại diện

: Nguyễn Văn Thanh            Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế

: 0305986789

Tài khoản số

: 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP.HCM.

 

 

2. Bên nhận thầu (Gọi tắt là bên B):

Tên đơn vị

:

Địa chỉ trụ sở chính

 phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Đại diện

 

Số tài khoản

: 0361 tại Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi Nhánh Bình Thuận

Mã số thuế

: 340070798

Điện thoại

: 091803489

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng tư vấn với những điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện:

Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc với các yêu cầu về sản phẩm phải đạt được cho công trình Khu nhà ở biệt thự nhà ở Tân Tiến cho chủ đầu tư với diện tích khoảng 3,7 -  5 Ha (đính kèm bản vẽ tọa độ khu đất ) với nội dung:

- Lập hồ sơ đăng ký đầu tư dự án để có Quyết định chủ trương đầu tư cho Dự án và Lập hồ sơ đấu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Quyết định trúng thầu quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư là CÔNG TY TNHH X.I.U.

- Thiết kế quy hoach 1/500 cho dự án đầu tư khu nhà ở

Để đạt được các sản phầm trên Bên B phải lập hồ sơ theo trình tự và quy định

Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật - mỹ thuật:

- Đạt tiêu chí chủ đầu tư đề ra và được cơ quan chức năng phê duyệt.

- An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy định Pháp luật về hiện hành.

Điều 3. Thời gian hợp đồng và tiến độ thực hiện:

- Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng và Bên B nhận được tiền tạm ứng lần 1.

- Thời gian thực hiện tổng hợp đồng là:  8 tháng  bên B phải hoàn thành và bàn giao toàn bộ sản phẩm của hợp đồng cho bên A.

- Trong vòng 3 tháng có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Thời gian ân hạn cho phép của hợp đồng là 03 tháng được tính từ ngày kết thúc hợp đồng.

Điều 4. Giá trị hợp đồng:

Giá trị hợp đồng được thỏa thuận để hoàn tất phần công việc trên là:

 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).

Giá trên đã bao gồn thuế VAT

Các loại thuế, phí đóng cho cơ quan thẩm quyền bên A chịu. Nếu Bên B đóng thì bên A sẽ thanh toán lại cho bên B.

Điều 5. Thanh toán hợp đồng:

 5.1 Thanh toán đợt 1: Sau khi ký hợp đồng bên A thanh toán cho bên B 40% giá trị tương đương số tiền là 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

Hồ sơ đề nghị tạm ứng gồm:

+ Giấy đề nghị tạm ứng;

+ Bảo lãnh tiền tạm ứng với thời gian 12 tháng.

5.2 Thanh toán lần 2: Sau khi có văn bản thống nhất chủ trương cho phép lập hồ sơ thực hiện dự án bên A thanh toán cho bên B 40% giá trị tương đương số tiền là: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm tram triêuđồng).

Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán;

+ Bảo lãnh tiền tạm ứng với thời gian 6 tháng.

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

5.3 Thanh toán lần 3: Sau khi có chủ trương bên B giao toàn bộ hồ sơ cho bên A ký để trình cơ quan cấp phép phê duyệt bên A thanh toán cho bên B 30% giá trị tương đương số tiền là: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán;

+ Hóa đơn VAT.

+ Quyết định trúng thầu quyền sử dụng khu đất cho công ty TNHH X.I.U

Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động tư vấn, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết;

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc theo phán quyết của tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 7. Bất khả kháng:

7.1 Sự kiện bất khả kháng: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lỡ đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh v.v... và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dựt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 07 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

7.2 Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: Thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

Điều 8. Phạt hợp đồng:

Bên B vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định trong hợp đồng thì bên B phải làm lại cho đủ và đúng chất lượng.

Bên B vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi bên A gây ra, bên B sẽ chịu phạt 2% giá trị hợp đồng cho mỗi tháng kéo dài. Nhưng tổng mức phạt không quá 12%.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hai bên:

- Quyền và nghĩa vụ của bên B:

+ Quyền: Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác lập hồ sơ đăng ký dự án, hồ sơ năng lực tài chính, hồ sơ năng lực đảm bảo tham gia đấu thầu… và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

+ Nghĩa vụ: Thực hiện đúng nhiệm vụ Tư vấn đảm bảo tiến độ và kết quả của hợp đồng do mình đảm nhận.

- Quyền và nghĩa vụ của bên A:

+ Quyền: Yêu cầu nhà thầu Tư vấn thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ; đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết theo quy định của pháp luật và các quyền khác theo quy định pháp luật.

+ Nghĩa vụ: Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho bên B; thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết và thanh toán chi phí đúng theo cam kết của hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung:

- Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo hình thức bảo mật.

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản bên B giữ 02 bản.

- Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DỆN BÊN A ĐẠI DỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 


DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN LÀM

 DỰ ÁN: KHU BIỆT THỰ NHÀ Ở TÂN TIẾN

Kèm theo Hợp đồng số: 04 -2022/HĐTV/TĐAĐ- AP

 

Hôm nay, ngày 17 tháng 02  năm 2022. Hai bên chúng tôi cùng thống nhất ký vào bảng nội dung phần công việc của hợp đồng số: 04 -2022/HĐTV/TĐAĐ- AP. Bảng danh mục kèm theo này là một phần không thể tách rời của hợp đồng .

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KHỐI LƯỢNG

A

Lấy ý kiến các Sở, Ngành và địa phương

 

1

UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư

1

2

Sở KHĐT chủ trì, thẩm định và trình UBND tỉnh

1

3

UBND thị xã La Gi

1

4

UBND xã Tân Tiến

1

5

Sở Xây dựng

1

6

Sở TNMT

1

7

Sở Giao thông – Vận tải

1

8

Sở NN&PTNT

1

9

Cục thuế

1

10

Cảnh sát về PCCC

1

B

Điều chỉnh, bổ sung cập nhật các Quy hoạch  

 

1

Cập nhật khu đất dự án vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

1

2

Cập nhật dự án vào Quy hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025

1

3

Cập nhật dự án vào Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2030

1

4

Đo đạc, cắm mốc và thẩm định nhu cầu sử dụng đất

1

5

Thẩm định giá đất để tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất

1

6

Lập hồ sơ tham gia đấu thầu quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê đất thực hiện dự án

 1

7

Lập hồ sơ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư sau khi trúng quyền sử dụng đất

 1

ĐẠI DỆN BÊN A ĐẠI DỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha