Báo cáo kết quả xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa bàn ghế học sinh

Báo cáo kết quả xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa bàn ghế học sinh

Báo cáo kết quả xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa bàn ghế học sinh

  • Mã SP:hs DX
  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:24,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo kết quả xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa bàn ghế học sinh

MỤC LỤC

 

PHẦN I: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

2. Tổ chuyên gia

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSDT

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật                        

5. Kết quả đánh giá về tài chính

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN II: CÁC MẪU ĐÁNH GIÁ

Mẫu số 1. Kiểm tra HSDT

Mẫu số 2: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Mẫu số 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Mẫu số 4B: Đánh giá về kỹ thuật

Mẫu số 5: Sửa lỗi

Mẫu số 6: Hiệu chỉnh sai lệch

Mẫu số 11: Tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

PHẦN III: DANH MỤC PHÁP LÝ ĐÍNH KÈM

 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

 

Luật đấu thầu

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Nghị định 63/CP

 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

KHLCNT

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

HSYC

 

Hồ sơ yêu cầu

HSĐX

 

Hồ sơ đề xuất

Chủ đầu tư

 

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

Dự án

 

Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT  GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓACÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TKXD MINH PHƯƠNG

Số:      /BCXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng

Dự án : Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng

Địa điểm : 21 Đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh

KÍNH GỬI: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HỒNG

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

1.1. Khái quát về dự án, gói thầu

– Chủ đầu tư : Trường mầm non Tuổi Hồng.

– Dự án : Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng.

– Gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng.

– Giá gói thầu : Giá gói thầu được duyệt là 323.543.000 đồng.

– Nguồn vốn : Từ nguồn kết dư ngân sách quận.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng : 30 ngày.

– Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 111 ngày 19/6/2017.

– Thời gian phát hành hồ sơ: 09 giờ 00 phút ngày 22/06/2017 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 30/06/2017 (trong giờ hành chính) tại Trường mầm non Tuổi Hồng, 21 đường Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Nộp Hồ sơ đề xuất: Trước 08 giờ 00 phút, ngày 30/6/2017 tại Trường mầm non Tuổi Hồng, 21 đường Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Mở thầu: Lúc 08 giờ 15 phút, ngày 30/6/2017 tại Trường mầm non Tuổi Hồng, 21 đường Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Các căn cứ pháp lý

– Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 14/06/2017 của Chủ tịch UBND Quận 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng;

– Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /6/2017 của Chủ tịch UBND Quận 1  về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng;

– Biên bản thương thảo hợp đồng số 227/BBTT ngày     /7/2017 giữa Trường mầm non Tuổi Hồng, Công ty CP TV ĐT và TKXD Minh Phương và Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long;

1.3. Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ đề xuất

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY NỘP

1

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

30/6/2017

2

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Nội thất Đại Phát

30/6/2017

3

Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP

30/6/2017

 

2. Tổ chuyên gia

2.1. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia

– Tổ chuyên gia được Công ty CP TV ĐT và TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số  88/QĐ-MP ngày 10/6/2017 để thực hiện đánh giá HSDT gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng;

– Căn cứ Hợp đồng số 001-2017/ HĐDV/HSMT ngày 10/6/2017giữa Trường Mầm non Tuổi Hồng và Công ty CP TV ĐT và TKXD Minh Phương về việc Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường mầm non Tuổi Hồng.

2.2. Thành phần tổ chuyên gia

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được liệt kê tại Bảng số 1:

Bảng số 1

STT

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Phân công công việc

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng

Phụ trách
Kỹ thuật, công nghệ

2

Lê Thị Thùy Duyên

Chuyên viên

Phụ trách
 Kinh tế, pháp lý, tài chính

3

Vũ Thị Là

Chuyên viên

Phụ trách
 Kinh tế, pháp lý, tài chính

 

2.3. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia

– Thời gian hoàn thành: Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Cách thực hiện: Theo nhóm.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSDT

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

STT

Tên nhà thầu

Nội dung không thống nhất

Ghi chú

Bản gốc

Bản chụp

 

1

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

 

 

Không phát hiện nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp của các HSDT

2

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Nội thất Đại Phát

 

 

3

Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP

 

 

 

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

2.1. Tổng hợp kết quả

Kết quả kiểm tra HSDT theo Mẫu số 1 và đánh giá về tính hợp lệ của HSDT theo Mẫu số 2 được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

STT

Tên nhà thầu

Kết luận

Ghi chú

1

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

2

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Nội thất Đại Phát

Không đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

3

Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP

Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

 

– Hồ sơ đề xuất được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính: 02.

1/ Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long;

2/ Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP.

– Hồ sơ đề xuất không được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính: 01

1/ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Nội thất Đại Phát.

2.2. Thuyết minh về các trường hợp HSDT không hợp lệ

– Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Nội thất Đại Phát được đánh giá là không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của HSĐX: Không đáp ứng yêu cầu tại Điểm i  Khoản 1.2 Mục 1 Thuộc Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX của HSĐX (Cụ thể: Không đáp ứng tại STT 8 - Mẫu số 2 thuộc Báo cáo đánh giá HSDT).

2.3. Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

(Không có).

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

3.1. Tổng hợp kết quả

Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

STT

Tên nhà thầu

Kết luận

Ghi chú

1

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

Đạt

Mẫu số 3

2

Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP

Không đạt

Mẫu số 3

3.2. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT

– Hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP được đánh giá là không đạt bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Không đạt tại Mục 2.1 thuộc Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX của HSĐX (Cụ thể: Không đạt tại STT 1,2- Mẫu số 3 thuộc Báo cáo đánh giá HSĐX).

3.3. Các nội dung làm rõ HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

(Không có)

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

4.1. Tổng hợp kết quả

Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSDT lập theo Mẫu số 4B, kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây:

Bảng số 5

STT

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

1

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

Đạt

 

4.2. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT:

(Không có).

4.3. Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

(Không có).

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về tài chính của từng HSDT (lập theo Mẫu số 11), kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 6 dưới đây:

Bảng số 6

STT

Nội dung

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có) )

323.240.000

2

Giá trị sửa lỗi

0

3

Giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0

4

Tỷ lệ % sai lệch thiếu

0,000 %

5

Giá trị giảm giá (nếu có)

0

6

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (giá có)

323.240.000

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

Trên cơ sở đánh giá HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo Bảng số 7 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 7

STT

Nội dung

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Nội thất Đại Phát

Công ty TNHH Sản xuất vàTrang trí nội thất ELIP

1

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Đạt

Không đạt

Đạt

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đạt

Không xét

Không đạt

3

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Đạt

Không xét

Không xét

 

Phương pháp giá thấp nhất

 

 

 

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (giá có) 

323.240.000

Không xét

Không xét

5

Xếp hạng các HSDT

1

-

-

 

7. Đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

(Không có).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Danh sách nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

- Đơn vị đề nghị trúng thầu : Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long

- Giá trúng thầu   : 323.240.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Loại hợp đồng  : Hợp đồng trọn gói.

2. Nhận xét về đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu: 03 nhà thầu mua HSMT và 03 nhà thầu nộp HSDT.

– Các nội dung của HSDT của tất cả các nhà thầu đều được đánh giá thống nhất dựa trên các tiêu chuẩn chung của HSMT.

– Nhà thầu xếp hạng thứ nhất là Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Tuyết Long có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá 323.240.000  đồng thấp hơn giá gói thầu được duyệt là 323.543.000 đồng.

3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý:

Báo cáo kết quả xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa bàn ghế học sinh

BÁO CÁO NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI

 

Nguyễn Văn Thanh ............................................

Lê Thị Thùy Duyên ............................................

Vũ Thị Là ............................................................

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha