Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu phần tài chính

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu phần tài chính gói thầu Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu phần tài chính

  • Mã SP:KQXT TC
  • Giá gốc:27,000,000 vnđ
  • Giá bán:24,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu phần tài chính

CÔNG TY CP TVĐT&TKXD             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         MINH PHƯƠNG                                              Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

                         

        Số: 02.12/-MP –BCKQXT-TC              TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2015

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Gói thầu: Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ

           

Kính gửi:  Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

                                       

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

-         Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-         Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-         Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;

-         Quyết định số 331/QĐ-SVEAM ngày 23/9/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 9 “Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ”.

-         Căn cứ biên bản mở thầu phần đề xuất tài chính số 02.12/BBMT-SVEAM ngày 1/12/2015 về việc mở thầu phần đề xuất tài chính Gói thầu số 9 “Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ”.

Công ty CPTVĐT&TKXD Minh Phương xin báo cáo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam về kết quả xét thầu phần đề xuất tài chính của gói thầu thầu số 9 “Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ” như sau:

I.                  THÔNG TIN CƠ BẢN

1.  Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

-         Bên mời thầu (chủ đầu tư): Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

-         Gói thầu số 9: Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ.

-         Dự án       : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

-         Địa điểm XD       : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

-         Nguồn vốn thực hiện: nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

-         Giá gói thầu : 49.896.000.000 đồng.

-         Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

-         Phương thức đấu thầu: 02 túi hồ sơ.

-         Thời gian lựa chọn: Quý IV -2015

-         Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng.

2.  Tổ chuyên gia đấu thầu

a.     Thành phần tổ chuyên gia đấu thầu:

§  Ông: Nguyễn Văn Thanh

§  Bà: Vũ Thị Là

§  Ông: Nguyễn Văn Chính

b.     Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu:

-         Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu phần đề xuất tài chính: từ ngày 1/12/2015 đến ngày 2/12/2015.

-         Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu: Đánh giá theo nhóm.

3.     Phương pháp đánh giá đề xuất tài chính HSDT

Tiêu chuẩn giá dự thầu:

TT

Nội dung

Căn cứ xác định

1

Xác định giá dự thầu

Theo Mục 14 Chương I

2

Sửa lỗi

Theo Mục 5 Chương II

3

Hiệu chỉnh các sai lệch

Theo Mục 5 Chương II

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch

Tổng của giá trị các nội dung (1)+(2)+(3)

5

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)

Giá trị nội dung (4) trừ giá trị giảm giá (nếu có)

6

Chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu có)

 

7

Giá đánh giá

Giá trị nội dung (4), hoặc giá trị nội dung (5) nếu có giảm giá, hoặc giá trị nội dung (6) nếu có chuyển đổi về đồng tiền chung

 

II.     KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

a)    Xác định giá dự thầu:

Tên nhà thầu

Giá trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá)

Giảm giá (Nếu có)

Giá dự thầu

Liên danh dự thầu DMG-Ngô Hoàng

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng

không

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng

b)    Sửa lỗi :

Tên nhà thầu

Tổng giá trị sửa lỗi số học

Giá dự thầu (trong đơn dự thầu) sau sửa lỗi

Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học

% tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

Liên danh dự thầu DMG-Ngô Hoàng

0

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng

0

0

 

c)     Hiệu chỉnh sai lệch

Những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với yêu cầu HSMT; khác biệt giữa các phần của HSDT, giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT cần phải hiệu chỉnh sai lệch. Việc điều chỉnh sai lệch này được diễn giải, thuyết minh chi tiết và được đính kèm tại phần thứ hai của báo cáo. Kết quả về hiệu chỉnh sai lệch được tổng hợp dưới đây:

 

STT

Kết quả hiệu chỉnh sai lệch

Liên danh dự thầu DMG-Ngô Hoàng

1

Hiệu chỉnh sai lệch về nội dung thiếu và thừa trong HSDT so với yêu cầu của HSMT. (Chào Thừa)

    

 Không

 

2

Hiệu chỉnh sai lệch giữa các phần của HSDT :

+ Giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính

+ Giữa con số và chữ viết.

+ Giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT

+ Những sai lệch khác

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch khác

Không

4

Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

5

Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

6

% Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

0 %

d)    Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung.

Nhà thầu chào thầu bằng đồng tiền Việt và USD.

Giá gói thầu quy đổi thành VNĐ: 49.742.000.000 đồng.

e)     Tổng hợp giá dự thầu và xếp hạng

Căn cứ theo các đánh giá bên trên, việc tổng hợp giá dự thầu được thực hiện theo bảng dưới đây:

STT

Nội dung

Liên danh dự thầu DMG-Ngô Hoàng

1

Xác định giá dự thầu

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng

2

Sửa lỗi

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch

Không

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá và chào thừa.

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng

5

Giá đánh giá

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng

6

Quy đổi thành tiền VNĐ tỷ giá 1 USD = 22.460 đồng.

49.742.000.000 đồng

7

Xếp hạng các HSĐX TC

01

III.                       KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh và xếp hạng, tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:

1-    Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

Liên danh dự thầu DMG-Ngô Hoàng;

Giá đề nghị trúng thầu ( đã bao gồm thuế VAT ): .

- Giá hàng hóa:

2.200.000 USD.

- Giá dịch vụ:

330.000.000 đồng.

(Bằng chữ:  Hai triệu hai trăm ngàn đô la Mỹ và ba trăm ba mươi triệu Việt Nam đồng).

 Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển lắp đặt tại công trình, bảo hiểm và các loại thuế, phí theo quy định.

2-    Hình thức hợp đồng: Trọn gói

3-    Thời gian thực hiện hợp đồng : 7 tháng.

Đề nghị chủ đầu tư xem xét phê duyệt và mời nhà thầu đàm phán hợp đồng.

Báo cáo đánh giá kết quả xét thầu phần tài chính gói thầu Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ

IV.        CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN ĐẤU THẦU

 

Người đánh giá 1                           Nguyễn Văn Thanh                                                                                                  

Người đánh giá 2                  Vũ Thị Là                                 

 

Người đánh giá 3                          Nguyễn Văn Chính    

xem tin tiếp theo

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha