Hồ sơ nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án trang trại chăn nuôi heo

Hồ sơ nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án trang trại chăn nuôi heo đã đưa ra các giải pháp, biện pháp giảm thiểu đối với từng tác động trong mỗi giai đoạn

Ngày đăng: 06-07-2020

810 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----***----

BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN

 

Tên dự án: XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẠI XÃ XUÂN TÂY, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt).

Thời gian họp:……giờ……phút, ngày……. Tháng…….năm  2020

Địa chỉ nơi họp: UBND xã Xuân Tây

1. Thành phần tham dự:

1.1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã:

Ông (bà):

Ông (bà):

Ông (bà):

Ông (bà):

Ông (bà):

Ông (bà):

Ông (bà):

1.2. Chủ dự án là đồng chủ trì phiên họp.

Ông (bà): Chức vụ:

Ông (bà): Chức vụ:

Ông (bà): Chức vụ:

1.3. Đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Ông :   Nguyễn Văn Thanh                        Chức vụ: Giám đốc

Bà:      Phạm Thị Thanh Nga                    Chức vụ:  Trưởng Phòng QLMT

Ông (bà): Chức vụ:

Ông (bà): Chức vụ:

Ông (bà): Chức vụ:

1.4. Đại biểu tham dự: đại diện của Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp phường; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp, thôn.

(Có danh sách kèm theo)

 

 

2. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

2.1. Ông (bà):……………………………chủ trì cuộc họp thông báo lý do cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự.

2.2. Chủ dự án trình bày tóm tắt báo cáo ĐTM của dự án gồm các nội dung của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, các biện pháp giảm thiểu.

2.3. Thảo luận, trao đổi giữa cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp với chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã về các vấn đề mà chủ dự án đã trình bày tại cuộc họp:

Hồ sơ nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án trang trại chăn nuôi heo đã đưa ra các giải pháp, biện pháp giảm thiểu đối với từng tác động trong mỗi giai đoạn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN TÂY

Số:       /UBND

V/v ý kiến tham vấn về dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

 

  TP.HCM, ngày…….tháng……năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát

 

Ủy ban nhân xã Xuân Tây nhận được Văn bản số:…………………                            ngày…. tháng .... năm 2020 của Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt). Sau khi xem xét tài liệu này, Uỷ ban nhân dân xã Xuân Tây có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cơ bản đã nêu ra được tác động xấu của từng giai đoạn: Giai đoạn xây dựng và giai đoạn chăn nuôi cũng như các đối tượng chịu tác động bởi dự án. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Tây nhất trí với các nội dung đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã đưa ra các giải pháp, biện pháp giảm thiểu đối với từng tác động trong mỗi giai đoạn rất chi tiết và có tính khả thi cao. Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây đồng ý với những biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đã được đưa ra.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án:

Yêu cầu chủ dự án thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt phải đảm bảo an toàn lao động, hạn chế thấp nhất các chất thải như bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại để mức độ ảnh hưởng đến người dân trong phường là thấp nhất có thể.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây gửi Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI

 THIÊN THUẬN PHÁT

Số:         /TTP- ĐTM

V/v thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt) của Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***---

               Đồng Nai, ngày....... tháng....... năm 2020

 

               

  Kính gửi:    - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

                   - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;

 

Chúng tôi là Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát, chủ dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt ) ; thuộc mục mục số 71, cột 3, Phụ lục II, Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019- Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số Nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ Môi Trường.

  - Địa điểm thực hiện Dự án: Ấp 12, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

- Địa chỉ liên hệ của Chủ đầu tư: Tổ 6, Khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;  

- Điện thoại: 0856399630        Email: ctyminhphuongpmc2@gmail.com

Chúng tôi xin gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai hồ sơ gồm:

           - Một (01) bản Thuyết minh dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi 1 Thiên Thuận Phát ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt)

- Chín (09) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt ) .

Nơi nhận     

- Như trên;                                              

- Lưu VT;

CHỦ ĐẦU TƯ

ỦY BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC XÃ XUÂN TÂY

Số:         /UBMTTQ

V/v ý kiến tham vấn về dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP.HCM, ngày       tháng     năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát

 

Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Tây nhận được Văn bản số:…………………                            ngày…. tháng .... năm 2020 của Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ( Quy mô chuồng trại: 6.000 con heo thịt). Sau khi xem xét tài liệu này, Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Tây có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cơ bản đã nêu ra được tác động xấu của từng giai đoạn: Giai đoạn xây dựng và giai đoạn chăn nuôi cũng như các đối tượng chịu tác động bởi dự án. Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Tây nhất trí với các nội dung đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã đưa ra các giải pháp, biện pháp giảm thiểu đối với từng tác động trong mỗi giai đoạn rất chi tiết và có tính khả thi cao. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Tây đồng ý với những biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đã được đưa ra.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án:

Yêu cầu chủ dự án thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt phải đảm bảo an toàn lao động, hạn chế thấp nhất các chất thải như bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại để mức độ ảnh hưởng đến người dân trong phường là thấp nhất có thể.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Xuân Tây gửi Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

 

 

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha