Sơ đồ tổ chức thi công khoan ngầm công trình

Sơ đồ tổ chức thi công khoan ngầm kéo ống qua đường qua sông bằng máy khoan robot HDD

Ngày đăng: 12-04-2023

200 lượt xem

Sơ đồ tổ chức thi công khoan ngầm kéo ống qua đường qua sông bằng máy khoan robot HDD

ĐỒ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giám đốc dự án/ Quản lý chung:

Là người được giám đốc bổ nhiệm thay mặt giám đốc để điều hành dự án.

Trực tiếp quan hệ với tổng thầu và các bên thi công để phối hợp các hoạt động điều hành.

Chỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng liên quan tới dự án.

Chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ các công việc thi công, về tiến độ và chất lựơng công trình.

Quản lý -  tài chính của dự án.

Là người chịu trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị sản xuất về các vấn đề :

Chuẩn bị kế hoạch công trừơng, kết hợp thi công xen kẽ giữa các đơn vị thi công

Điều phối tiến độ thi công chung

Điều phối vật tư, thiết bị thi công chuyên dụng

Điều phối nhân lực chung trong các trừơng hợp cần thiết

Phân chia phạm vi công việc

Chuẩn bị kế hoạch tiến độ:

Lập kế hoạch về nhu cầu vật tư trong giai đoạn thi công.

Chuẩn bị cơ sở vật chất điện, nước thi công

Lập tiến độ thi công chi tiết theo tiến độ chung và trình tổng thầu, chủ đầu tư phê duyệt.

Lập kế hoạch điều động nhân lực và điều phối nhân lực trên toàn công trừơng

Lập kế hoạch huy động và điều động máy thi công.

Kiểm tra, báo cáo công trường:

Thường xuyên theo dõi các báo cáo công trừơng do các bộ phận chức năng cập nhật từng ngày, từng tuần, từng tháng và từng giai đoạn thi công.

Sản lượng gia công và lắp đặt

Chất lượng thi công từng công đoạn

Nhân lực thực tế và yêu cầu cho công trình

Nhu cầu vật tư, vật liệu và tình hình thực tế tại công trừơng

Tiến độ thực hiện

Các thay đổi về thiết kế, các sai khác thiết kế và thực tế công trừơng

Chỉ huy dự án/ Chỉ huy trưởng công trình:

Chỉ huy và giám sát các công việc đã được phân công tại hiện trường

Nhận nhiệm vụ từ công ty và tổ chức điều hành thi công

Mối quan hệ giữa công ty và quản lý ngoài hiện trường

Quản lý chung toàn bộ công trình bao gồm: Nhân sự, tiến độ, kỹ thuật, hiện trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường …

Người đại diện Nhà thầu để phối hợp với tổng thầu và các Nhà thầu khác về các vấn đề kỹ thuật, tiến độ thi công và các công việc phát sinh khác nhằm thực hiện công việc lắp đặt đúng kỹ thuật và tiến độ.

Mối quan hệ giữa công ty trụ sở chính và việc quản lý ngoài hiện trường là mối quan hệ hữu cơ hai chiều, chế độ báo cáo, thỉnh thị thông qua điều độ sản xuất & các bộ phận nghiệp vụ nơi trụ sở chính đến công trường thi công

Tất cả các đầu mối và nhu cầu của công trường tập trung cho người chỉ huy công trường. Chỉ huy công trường nhận nhiệm vụ từ công ty và tổ chức thi công một cách chủ động về mọi mặt.

Tổ kỹ thuật:

Chịu trách nhiệm khảo sát mặt bằng thi công, chứng kiến kiểm tra công tác thử nghiệm xuất xưởng, nghiệm thu các vật tư, thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt.

Theo dõi việc thực hiện công trình theo tiến độ đã đề ra, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến công trình, tổ chức thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

Mở sổ nhật ký công trình theo dõi toàn bộ tình hình thi công (tiến độ, khối lượng, chất lượng, vật tư…)

Cùng với tổng thầu, cơ quan thiết kế tổ chức giám sát thực hiện việc lập hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra chất lượng từng công việc, từng hạng mục & toàn bộ công trình.

Lập kế hoạch thi công, kế hoạch cung ứng vật tư, nhân công, máy móc thiết bị thi công cho công trình phù hợp với tiến độ & yêu cầu thi công công trình.

Thí nghiệm toàn bộ hệ thống, nghiệm thu, hướng dẫn vận hành và bàn giao.

Cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, hướng dẫn và kiểm tra nhắc nhở cho công nhân các biện pháp an toàn lao động, kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên công nhân trong việc chấp hành các quy định về an toàn khi thi công điện, dàn giáo, phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động.

Tổ quản lý – tài chính:

Cán bộ quản lý kỹ thuật: Tham mưu cho Chỉ huy công trình vạch ra kế hoạch thi công và đề xuất các giải pháp kỹ thuật. Hướng dẫn các đội thi công các hạng mục công trình theo đúng thiết kế và quy trình công nghệ. Cùng cán bộ giám sát A thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và các bán thành phẩm được sử dụng trong công trình, đo đạc xác định khối lượng công việc làm cơ sở cho công tác nghiệm thu thanh toán và điều chỉnh tiến độ công trình. Kịp thời can thiệp, đề xuất với Chỉ huy dự án kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm các tiêu chí kỹ thuật, lơ là trong thi công lắp đặt, lưu ý các quy phạm về chất lượng – An toàn lao động – Phòng chống cháy nổ - Vệ sinh môi trường.

Số lượng cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công được bố trí dựa trên quy mô dự án. Bao gồm : Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công ; Cán bộ phụ trách giám sát kỹ thuật thi công xây lắp (giám sát lắp đặt lắp đặt đường ống và kép ống) ; Cán bộ phụ trách giám sát kỹ thuật lắp đặt thiết bị ; Cán bộ phụ trách vận hành máy khoan…

Cán bộ quản lý tài chính: Tham mưu cho Chỉ huy trưởng công trình về kế hoạch thu chi tài chính, cập nhật chứng từ, theo dõi các chế độ tài chính kế toán đội, và thanh toán khối lượng hàng tháng cho các đội. Làm thủ tục thanh toán với tổng thầu khi công trình được tổng thầu và chủ đầu tư duyệt, thực hiện các chế độ thuế khấu hao tài sản cố định, tiền lương cho các đội và văn phòng,báo cáo định kì quyết toán công trình và quyết toán hàng năm.

Cán bộ quản lý hành chính: Tham mưu cho Chỉ huy trưởng công trình về mặt quản lý hành chính. Quản lý trực tiếp về mặt nhân sự, ăn ở sinh hoạt làm việc cho cán bộ, công nhân, giải quyết các vấn đề chế độ chính sách do nhà nước quy định như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ...tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, điều động nhân vật lực theo yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình.

Tổ vật tư thiết bị:

Chịu trách nhiệm cung ứng, bàn giao vật tư, thiết bị cho thủ kho. Có trách nhiệm báo cáo với Chỉ huy trưởng dự án về kế hoạch cung cấp vật tư thiết bị tại công trường.

Cùng với bộ phận kỹ thuật để cung ứng toàn bộ vật tư sử dụng cho công trình theo đúng yêu cầu về chủng loại, quy cách, phẩm chất, cung cấp thiết bị máy móc cho công trình phù hợp với tiến bộ và yêu cầu thi công công trình.

Các đội thi công: Sơ đồ tổ chức thi công khoan ngầm kéo ống qua đường qua sông bằng máy khoan robot HDD

Các đội thi công là bộ phận trực tiếp thi công các phần việc trong công trình, chịu sự điều hành của ban chỉ huy công trình về quản lý chất lượng, tiến độ do Chỉ huy trưởng công trường đề ra. Chịu sự quản về mặt hành chính của tổng  công ty và có trách nhiệm quản lý nhân lực, thiết bị, tổ chức sản xuất theo kế hoạch được thống nhất với ban điều hành dự án. Đứng đầu các đội là các đội trưởng. Các đội trưởng có trách nhiệm bố trí công việc, thiết bị phương tiện, kiểm tra đôn đốc việc thi công theo đúng thiết kế và tiến độ đề ra.

Căn cứ theo các chức năng cụ thể của từng người với chỉ huy trưởng công trình sẽ tiến hành chỉ đạo trực tiếp các đội thi công theo phạm vi của minh phụ trách theo phân công nhiệm vụ công trường do Giám đốc dự án phê duyệt

Đội thi công xây dựng 

Chịu trách nhiệm toàn bộ phần xây dựng tại công trường. Thi công công trình đúng hồ sơ thiết kế dự thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng và chủng loại vật liệu lắp đặt theo quy định và hiệu quả cao.

Chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và phân phối vật tư, thiết bị phục vụ hạng mục thi công xây dựng. Các loại vật tư đưa vào thi công phải đảm bảo chủng loại và chất lượng theo hồ sơ dự thầu.

Quá trình thi công có phát hiện sai sót trong hồ sơ thiết kế phải báo cáo công ty và làm việc với cơ quan thiết kế xử lý kịp thời, kiên quyết không để xảy ra phá đi làm lại.

Chuẩn bị hồ sơ hoàn công phần xây lắp.

Đội lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị

Chịu trách nhiệm toàn bộ phần lắp đặt đường ống của gói thầu theo đúng thiết kế được duyệt.

Chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và phân phối vật tư, thiết bị cho từng đơn vị thi công.

Chịu trách nhiệm lắp đặt đường ống theo bản vẽ công nghệ.

Đội cơ khí

Thi công hàn ống tại công trường

Có trách nhiệm thi công theo đúng bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phê duyệt

Đội vận hành và chuyển giao

Có trách nhiệm thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phê duyệt

Giám sát, thử thủy lực ống, chuyển giao

Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu công trình.

Sơ đồ tổ chức thi công khoan ngầm kéo ống qua đường qua sông bằng máy khoan robot HDD

I.1. KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

Quy trình quản lý chất lượng công trình để xây dựng công trình đảm bảo chất lượng kỹ thuật, Đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và triệt để đúng hồ sơ thiết kế và Quy trình quy phạm, kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công công trình.

* Cử cán bộ – kỹ sư, công nhân đúng chuyên nghành, có trình độ chuyên môn cao để thi công công trình.

Cử cán bộ chuyên trách thường xuyên giám sát chất lượng công trình.

* Hằng ngày đơn vị thi công có nhật ký thi công để ghi chép các công việc đã thực hiện và những ý kiến của kỹ sư giám sát.

* Phối hợp thường xuyên với kỹ sư giám sát và chủ nhiệm đồ án thiết kế để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, phải tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi chuyển giai đoạn thi công. Thực hiện công tác giao ban thường kỳ tại công trường.

*   Trong quá trình thi công, kỹ sư chỉ đạo thi công và cán bộ, công nhân của Đơn vị thi công tuyệt đối tuân thủ các hồ sơ thiết kế được, các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.

*  Tổ chực tại hiện trường để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công kịp thời chính xác. Tất cả các vật liệu đưa vào thi công phải có chứng chỉ của nơi sản xuất và được cơ quan có thẩm quyền công nhận là sản phẩm thương mại đạt yêu cầu chất lượng và kỹ thuật xây dựng.

Trong quá trinh thi công đặc biệt quan tâm đến công tác định vị vị trí các hạng mục thi công. Việc kiểm tra tọa độ, cao độ công trình bằng máy toàn đạc, máy kinh vĩ, máy thủy bình. Đo đạc kích thước.

* Tất cả các hạng mục thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu bằng văn bản theo từng giai đoạn thi công mới được thi công phần tiếp theo.

Sau khi thi công xong công trình phải có biên bản tổng nghiệm thu kỹ thuật và biên bản bàn giao công trình, hồ sơ hoàn công công trình với chủ đầu tư.

Các hạng mục, phần việc chơa đạt yêu cầu kỹ thuật, đơn vị thi công sẽ sửa chữa kịp thời theo đúng yêu cấu của chủ đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hành công trình theo luật định. Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ theo đúng quy trình quy phạm thi công hiện hành của Nhà nước, của Bộ xây dựng & Bộ giao thông vận tải.

I.2. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Nội dung công tác đảm bảo chất lượng trong thi công bao gồm hướng dẫn kỹ thuật thi công, giám sát kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công phù hợp với quy trình quản lý chất lượng công trình.

I.3. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG

Căn cứ hồ sơ thiết kế, quy trình thi công và nghiệm thu được áp dụng, bộ phận kỹ thuật thi công tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn thi công cần thiết như sơ đồ đào, phương án đóng cọc cừ tràm, phương án thu hồi betinite, phương án hàn và lắp đặt ống lồng, quy trình kéo ống lồng và kéo ống thép D30” v.v… và phổ biến đến các tổ, đội thi công trước khi thi công.

Thực hiện việc giải thích, chỉ dẫn thi công trên hiện trường cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp thi công. Phát hiện các thiếu sót trong hồ sơ, chủ động đề suất các biện pháp xử lý kỹ thuật trong thi công.

I.4.   CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG :

 Căn cứ vào hồ sơ TKKT, các cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát công trường thực hiện việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát toàn bộ các khâu trong quá trình thi công từ giám sát chất lượng vật liệu mua về đến thi công đúng quy trình quy phạm kỹ thuật theo đồ án được duyệt ở tất cả các hạng mục. Ghi chép nhật ký thi công hàng ngày.

 Kiểm tra các công việc chuẩn bị trước khi thi công.

Giám sát kiểm tra các loại vật liệu như bentonite, xi măng, que hàn, cừ tràm, … đúng theo yêu cầu. Các chủng loại vật tư, vật liệu thí nghiệm được kết luận không đạt yêu cầu sẽ không được đem vào sử dụng mà phải được giải phóng khỏi công trường.

Mọi trường hợp bất lợi về thời tiết ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình sẽ tạm dừng thi công cho đến 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha