Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị

Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị và hồ sơ xin cấp chứng nhận hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị

  • Mã SP:GP MT NMsx
  • Giá gốc:130,000,000 vnđ
  • Giá bán:125,000,000 vnđ Đặt mua

Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị 

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở

2. Tên cơ sở

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

3.3. Sản phẩm của cơ sở

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho dự án

4.2. Điện năng sử dụng cho cơ sở

4.3. Nhu cầu sử dụng nước

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom và thoát nước mưa

1.2. Thu gom, thoát nước thải

1.3. Xử lý nước thải

2. Công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông ra vào cơ sở

2.2. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh từ quá trình hàn các bo mạch điện tử

2.3. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh từ ép nhựa

3. Công trình biện pháp lưu giữ xử lý chất thải rắn thông thường

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

7.1. Các nội dung thay đổi so với ĐTM được phê quyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT

7.2. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi so với ĐTM được phê quyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT

CHƯƠNG 4: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

3. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải

CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

CHƯƠNG 8: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

QH

:

Quốc Hội

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

BTNMT

:

Bộ Tài Nguyên Môi trường

QCVN

:

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

:

Tiêu chuẩn Việt Nam

TT

:

Thông tư

:

Nghị định

BYT

:

Bộ y tế

HTXL

:

Hệ thống xử lý

NĐ – CP

:

Nghị định – Chính phủ

KCN

:

Khu Công nghiệp

XLNT

:

Xử lý nước thải

CTR

:

Chất thải rắn

ĐTM

:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

ANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1 Toạ độ mốc ranh khu đất dự án đầu tư

Bảng 1. 2 Công suất hoạt động của cơ sở tính theo sản phẩm/năm

Bảng 1. 3 Cơ cấu sử dụng đất

Bảng 1. 4 Hạng mục công trình cơ sở

Bảng 1. 5 Sản phẩm của cơ sở trong năm

Bảng 1. 6 Nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất trong tháng

Bảng 1. 7 Hóa chất phục vụ cho sản xuất của sơ sở trong tháng

Bảng 1. 8 Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở

Bảng 1. 9 Đặc tính các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất

Bảng 1. 10 Nhu cầu cung cấp điện

Bảng 1. 11 Nhu cầu dùng nước và xả nước thải của cơ sở

Bảng 1. 12 Nhu cầu lao động

Bảng 3. 1 Hệ thống, công trình thu gom thoát nước mưa

Bảng 3. 2 Hệ thống, công trình thu gom thoát nước thải

Bảng 3. 3 Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu nước thải sinh hoạt

Bảng 3. 4 Hạng mục bể tự hoại hiện hữu

Bảng 3. 5 Thống kê rác thải sinh hoạt

Bảng 3. 6 Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường

Bảng 3. 7 Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy

Bảng 3. 8 Thông số kỹ thuật công trình thu gom, lưu trữ CTNH

Bảng 3. 9 Bổ sung các sản phẩm mới so với ĐTM

Bảng 3. 10 Thay đổi thể tích bể tự hoại so với ĐTM

Bảng 4. 1 Lưu lượng xả nước thải của cơ sở

Bảng 4. 2 Bảng giới hạn tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Việt Nam - Singapore

Bảng 4. 3 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Bảng 4. 4 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Bảng 5. 1 Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải

Bảng 5. 2 Kết quả phân tích chất lượng nước thải

Bảng 5. 3 Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải

Bảng 5. 4 Kết quả phân tích chất lượng khí thải

Bảng 5. 5 Thống kê vị trí điểm quan trắc tiếng ồn, không khí nhà xưởng

Bảng 5. 6 Kết quả phân tích chất lượng tiếng ồn, không khí nhà xưởng

Bảng 5. 7 Thống kê vị trí điểm quan trắc tiếng ồn, không khí xung quanh

Bảng 5. 8 Kết quả phân tích chất lượng tiếng ồn, không khí xung quanh

 

Bảng 6. 1 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1 Vị trí cơ sở

Hình 1. 2 Quy trình lắp ráp đầu khò gas

Hình 1. 3 Sơ đồ công nghệ sản xuất ép nhựa

Hình 1. 4 Sơ đồ dây chuyền lắp ráp bo mạch điện tử

Hình 1. 5 Quy trình lắp ráp các sản phẩm

Hình 1. 6 Quy trình lắp ráp các sản phẩm

Hình 2. 1 Sơ đồ công nghệ HTXLNT tập trung của KCN Việt Nam – Singapore

Hình 3. 1 Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở

Hình 3. 2 Sơ đồ thu gom thoát nước thải của cơ sở

Hình 3. 3 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn – có ngăn lọc

Hình 3. 4 Quy trình lắp ráp các sản phẩm mới

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH SUN FIELD VIỆT NAM

- Địa chỉ văn phòng: số 42 VSIP đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274 3766 022

- Fax: 0274 3766 021

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông TRẦN VĂN MẪN ;

- Chức vụ: Tổng Giám đốc            

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3265133602 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/03/2020 do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hia thành viên trở lên số 3701418175 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 11/05/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp.

2. Tên cơ sở

- Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỚI CỦA CÔNG TY TNHH SUN FIELD VIỆT NAM TẠI SỐ 42 VSIP, KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE, TP. THUẬN AN.

- Địa điểm cơ sở: số 42 VSIP đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp: Công ty TNHH MTV KS Door và của KCN Việt Hương.

+ Phía Nam giáp: CN Công ty TNHH Lotteria Việt Nam & Công ty Goshu –Kohsan.

+ Phía Đông giáp: Nhà máy điện của VSIP.

+ Phía Tây giáp: Trạm biến áp 110/22 Kv-VSIP.

Toạ độ mốc ranh như sau:

Bảng 1. 1 Toạ độ mốc ranh khu đất dự án đầu tư

STT

Ký hiệu điểm

X

Y

1

A

1209447.957

605235.464

2

B

1209394.229

605244.439

3

C

1209379.229

605163.436

4

D

1209442.450

605146.235

Nguồn: Công ty CP Hoàng Ngô Chi (Đơn vị đo đạc xây dựng công trình)

Hình 1. 1 Vị trí cơ sở

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt của cơ sở: 

- Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện, điện tử, động cơ, máy móc, thiết bị, dụng cụ….với tổng công suất 2.008.000 sản phẩm/năm” tại số 42 VSIP đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam.

- Quy mô của cơ sở: (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Cơ sở có vốn đầu tư là 46.719.637.500 VNĐ nên phân loại dự án theo tiêu chí phân loại dự án nhóm C theo khoản 3, Điều 10 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị và hồ sơ xin cấp chứng nhận hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng nhà máy

Bảng 1. 2 Công suất hoạt động của cơ sở tính theo sản phẩm/năm

Stt

Tên sản phẩm

Công suất (sản phẩm/năm)

Ghi chú

ĐTM đã duyệt

Hiện hữu

Sau khi thay đổi

1

Linh kiện điện tử

40.000

-

-

Cơ sở nhập về không sản xuất

2

Bo mạch điện tử

40.000

40.000

40.000

 

3

Linh kiện động cơ

800.000

-

-

Cơ sở nhập về không sản xuất

4

Linh kiện của bình khò gas

500.000

500.000

500.000

 

5

Ống kim loại dùng để bảo vệ ống dẫn dung dịch để bao vệ ống dẫn dung dịch trong phòng thí nghiệm

30.000

-

-

Cơ sở nhập về không sản xuất

6

Sản phẩm ép nhựa

500.000

500.000

500.000

 

7

Sản xuất, gia công, lắp ráp dụng cụ kiểm tra nồng độ muối trong dung dịch

30.000

30.000

30.000

 

8

Sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện cho máy nén khí

60.000

-

-

Cơ sở không sản xuất

9

Linh kiện dùng cho máy camera kiểm tra mắt

5.000

5.000

5.000

 

10

Sản xuất, gia công, lắp ráp máy đóng gói sản phẩm

1.000

1.000

1.000

 

11

Sản xuất, gia công, lắp ráp máy đóng gáy sách, tập, catalogue

2.000

2.000

2.000

 

12

Linh kiện của máy nha khoa

-

-

10.000

 

13

Sản xuất, gia công, lắp ráp bàn chải đánh răng điện và các loại linh kiện dùng cho bàn chải đánh răng điện

-

-

180.000

 

14

Sản xuất, gia công, lắp ráp đèn báo công trình và các linh kiện dùng cho đèn báo công trình

-

-

20.000

 

15

Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa bao gồm: túi xách bằng vải và bằng simili để đựng bình khò ga và đựng các linh kiện của bình khò ga; các linh kiện, chi tiết cơ khí bằng kim loại trong động cơ, các linh kiện, chi tiết bằng kim loại trong bình khò gas, các phụ tùng cao su dùng cho động cơ.

-

-

1.300.000

 

16

Sản xuất phần mềm, viết phần mềm chạy chương trình theo yêu cầu của khách hàng. Cụ thể: phần mềm điều khiển, vận hành máy đóng gói sản phẩm, máy đóng gáy sách hoặc dùng để vận hành những loại máy móc thiết bị công nghiệp khác.

-

-

100

 

 

Tổng cộng

2.008.000

1.078.000

1.288.000

(Sau khi thay đổi tổng công suất chưa tính mục 15,16)

 Nguồn: Công ty TNHH Sun Field Việt Nam

Quy mô xây dựng cơ sở

Tổng diện tích đất của cơ sở là 4.925 m2, cơ sở có cơ cấu sử dụng đất và quy mô xây dựng các hạng mục tại các bảng sau:

 Bảng 1. 3 Cơ cấu sử dụng đất 

Stt

Hạng mục

ĐTM đã duyệt

Hiện hữu và sau thay đổi

Ghi chú

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Công trình xây dựng

2.870

58,27

2.870

58,27

Không thay đổi

2

Đường giao thông - sân bãi

1.055

21,42

1.055

21,42

Không thay đổi

3

Diện tích cây xanh

1.000

20,30

1.000

20,30

Không thay đổi

 

Tổng

4.925

 100%

4.925

 100%

 

Nguồn: Thiết kế xây dựng

Bảng 1. 4 Hạng mục công trình cơ sở 

Stt

Hạng mục

ĐTM đã duyệt

Hiện hữu và sau thay đổi

Kích thước (m)

Diện tích (m2)

Kích thước (m)

Diện tích (m2)

1

Nhà xưởng 1, nhà xưởng 2; chiều cao công trình 15,5 mét

(20,4×41,7)+

(39,6×34)

2.197

(20,4×41,7)+

(39,6×34)

2.197

2

Trạm điện 600KVA

4×7

28

4×7

28

3

Nhà bảo vệ

3×3,5

10,5

3×3,5

10,5

4

Bể nước ngầm + PCCC

24,7×4,1×2,3

200 m3

24,7×4,1×2,3

200 m3

5

Bãi xe 4 bánh

4,5×20

90

4,5×20

90

6

Nhà xe 2 bánh

 

113,5

 

113,5

7

Nhà kho chứa chất thải công nghiệp và CTNH

10×5

50

10×5

50

8

Vỉa hè

-

265

-

265

9

Cây xanh

-

1.000

-

1.000

10

Đường nội bộ

-

1.055

-

1.055

11

Hầm phân (bể tự hoại 3 ngăn)

3×5×2,5

39 m3

-

23 m3

 

Tổng cộng

 

4.925

 

 

Nguồn: Thiết kế xây dựng

Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị và hồ sơ xin cấp chứng nhận hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình sản xuất hiện hữu của cơ sở 

Quy trình gia công, lắp ráp đầu khò gas

h 1. 2 Quy trình lắp ráp đầu khò gas


Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu đầu vào của dây chuyền các kinh kiện được nhập về, linh kiện sẽ được lắp ráp tuần tự theo các bước như sau:

1. Nhập linh kiện, nguyên liệu đầu vào

2. Tẩy rửa dầu đối với linh kiện đã được gia công cơ khí: Các linh kiện này được công nhân cho vào giỏ nhỏ và nhúng vào thùng chứa dầu tẩy rửa nhằm làm sạch bụi bẩn cho linh kiện. Linh kiện sau khi nhúng được cho lên giá làm khô tự nhiên. Dưới các giá có ca thu gom dầu chảy, dầu tẩy rửa được gom lại và tái sử dụng không thải bỏ.

3. Ráp vòng đệm vào đầu vòi

4. Cắt bỏ phần bảo vệ của Van hontai

5. Xiết đầu vòi vào Van hontai

6. Gắn Long đền P4, P11, vòng đệm P4, vòng đệm P11 vào Bộ phận giữ chặt.

7. Gắn vòng đệm P3, vòng đệm 3.5 vào kim điều tiết 720 RZ-720

8. Gắn Bệ gá, Bộ phận giữ chặt vào Van hontai.

9. Gắn kim điều tiết vào Van hontai.

10. Gắn núm vặn vào kim điều tiết

11. Đóng dấu ngày sản xuất vào Van hontai

12. Kiểm tra độ kín khí của đầu khò gas bằng nước sạch. Nước tại công đoạn này không thải bỏ, cạn sẽ châm thêm. Sản phẩm không đạt được quay trở lại sửa chữa và thay thế các linh kiện. Linh kiện bị lỗi cơ sở không thải bỏ mà gửi hàng trả cho nhà sản xuất.

13. Kiểm tra ngoại quan thành phẩm bằng mắt.

14. Sản phẩm đạt chất lượng sẽ đóng gói, lưu kho, chờ xuất hàng.

Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị và hồ sơ xin cấp chứng nhận hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

CÔNG TY TNHH SUN FIELD

VIỆT NAM

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Số: ……../…………

V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất mới của Công ty TNHH Sun  Field  Việt Nam tại số 42 VSIP, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bình Dương, ngày …… tháng …… năm 2022

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG

1. Chúng tôi là: Công ty TNHH Sun Field Việt Nam, Chủ cơ sở “Nhà máy sản xuất mới của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam tại số 42 VSIP, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương” thuộc mục số 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cơ sở “Nhà máy sản xuất mới của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam tại số 42 VSIP, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương” thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam: số 42 VSIP đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Địa điểm thực hiện cơ sở: số 42 VSIP đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3265133602 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/03/2020 do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hia thành viên trở lên số 3701418175 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 11/05/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp.

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam:

Ông TRẦN VĂN MẪN; Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

Điện thoại: 0274 3766 022; Fax: 0274 3766 021; Email: 

5. Người liên hệ trong quá trình tiến hành thủ tục: Nguyễn Ngọc Anh; Chức vụ: Nhân viên; Điện thoại:0357320602; Email: ctyminhphuongpmc2@gmail.com.

Chúng tôi xin gửi đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương hồ sơ gồm:

- Một (01) bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất mới của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam tại số 42 VSIP, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương”;

- Một (01) Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện, điện tử, động cơ, máy móc, thiết bị, dụng cụ….với tổng công suất 2.008.000 sản phẩm/năm” tại số 42 VSIP đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam.

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương xem xét cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất mới của Công ty TNHH Sun Field Việt Nam tại số 42 VSIP, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương”./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CÔNG TY TNHH SUN FIELD VIỆT NAM

Mẫu giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất thiết bị và hồ sơ xin cấp chứng nhận hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha