KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU - HSDT

Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSDT và đánh giá tính hợp lệ của HSDT kết quả đánh giá như sau

Ngày đăng: 16-08-2016

1,659 lượt xem

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1 “Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng”   

Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Địa điểm : Khu phố 1, Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

 KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

-       Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-MP ngày 20/7/2015 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ hợp đồng kinh tế số 02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày 02/7/2015 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu trong thời gian từ ngày 22/1/2016 đến ngày 28/1/2016.

Kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I.          THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1.      Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.1.1.  Giới thiệu chung về dự án

-       Gói thầu số 1: “Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng”   

                   Dự án                : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

-       Địa điểm XD    : Khu phố 1, Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Chủ đầu tư       : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

-       Giá gói thầu     : 5.518.646.699 đồng.

-       Nguồn vốn       : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-       Phương thức lựa chọn nhà thầu        : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

-       Loại hợp đồng                                     : trọn gói.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng           : 03 tháng.

1.1.2.  Các căn cứ pháp lý

-       Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-       Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-       Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;

-       Quyết định số 14/SVEAM2016/QĐ ngày 20/1/2016 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 “Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng”.   

1.2.      Tổ chuyên gia đấu thầu

STT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian thực hiện

Cách thực hiện

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng;                      Phụ trách chung

Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhóm

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ

Theo nhóm

3

Vũ Thị Là

Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính          

Theo nhóm

1.3.      Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá HSDT (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, xác định giá dự thầu) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương I và Chương III Phần thứ nhất của HSMT.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá theo các bước sau:

1.3.1.  Bước 1: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt

1)     Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

2)     Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Hồ sơ dự thầu đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

1.3.2.  Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật và về giá     

-       Đánh giá kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt.

Các Hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn từng tiêu chí chính phải đạt mức yêu cầu tối thiểu sẽ được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đạt sẽ bị loại.

-       Đánh giá về giá theo phương pháp thấp nhất.

II.          TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:

2.1.      Các thủ tục để mở thầu:

-       Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 15 ngày 22/1/2016.

-       Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 27/01/2016 đến 08 giờ 00 phút, ngày 19/2/2016 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 08 giờ 00 phút, ngày 19/02/2016 tại Công ty SVEAM.

-       Mở thầu Hồ sơ dự thầu: 8 giờ 15 phút, ngày 19/02/2016 tại Công ty SVEAM.

Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY MUA

NGÀY NỘP

1

Công ty CP Xây dựng và tư vấn Đầu tư

27/01/2016

19/02/2016

2

Công ty CP Xây dựng TUSA

01/02/2016

19/02/2016

3

Công ty TNHH Tùng Quân

15/02/2016

19/02/2016

4

Công ty CP Xây dựng và Xây lắp Điện nước

29/01/2016

Không nộp HSDT

2.2.      Quá trình tổ chức mở thầu:

2.2.1. Thời gian, địa điểm:

Hội nghị mở thầu được tiến hành vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 19/02/2016 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2.2.2. Thành phần tham dự:

1.      Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)

-          Ông Thái Thuần Linh                Chức vụ:  P. Tổng giám đốc kỹ thuật  SVEAM – Phó ban thường trực BQLDA.

-          Ông Đổng Trọng Nghĩa             Chức vụ:  P. Tổng giám đốc sản xuất  SVEAM - Ủy viên BQLDA.

-          Ông Trần Văn Thịnh                 Chức vụ: Trưởng phòng đầu tư XDCB SVEAM - Ủy viên BQLDA

-          Bà Phạm Thị Thu Vân               Chức vụ: GĐ tài chính (Ủy viên BQLDA)

2.      Đơn vị Tư vấn đấu thầu: Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương

-          Ông  Nguyễn Văn Thanh          Chức vụ:  Tổ trưởng tổ xét thầu

-          Bà Vũ Thị Là                              Chức vụ: Tổ viên

3.      Đại diện các nhà thầu:

Nhà thầu:  Công ty CP Xây dựng và tư vấn Đầu tư

-          Ông Trần Văn Long                   Chức vụ: Cán bộ

Nhà thầu:  Công ty CP Xây dựng TUSA

-          Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy     Chức vụ: Nhân Viên

Nhà thầu: Công ty TNHH Tùng Quân

-          Ông Trần Vạn Tuấn Minh        Chức vụ: Nhân viên

2.2.3. Trình tự mở thầu:

-       Tại thời điểm đóng thầu có 03 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ dự thầu, trình tự mở thầu được tiến hành như sau:

-       Đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu.

-       Thông báo các thành phần tham dự.

-       Trình bày các thủ tục, các điều kiện pháp lý để xin phép mở thầu, danh sách các Nhà thầu tham dự.

-       Kiểm tra niêm phong các Hồ sơ dự thầu, các Nhà thầu ký xác nhận vào Hồ sơ dự thầu của mình.

-       Mở lần lượt các Hồ sơ dự thầu đọc và ghi các thông tin chủ yếu.

-       Ý kiến của các thành viên tham dự.

-       Thông qua biên bản mở thầu.

-       Đại diện Bên mời thầu, đại diện các Nhà thầu, đại diện đơn vị tư vấn ký xác nhận vào biên bản mở thầu (Xem biên bản hội nghị mở thầu phụ lục I).

2.2.4. Kết quả mở thầu:

-       Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu được xem xét đánh giá: 03.

1)   Công ty CP Xây dựng và tư vấn Đầu tư;

2)   Công ty CP Xây dựng TUSA

3)   Công ty TNHH Tùng Quân;

-       Số Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu không được xem xét đánh giá: Không có.

-       Nội dung của các Hồ sơ dự thầu được mở công khai tại hội nghị mở thầu và được tóm tắt như trong Biên bản mở thầu kèm theo (xem phụ lục II).

XEM THÊM TIN HSDT

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm