MẪU HỢP ĐỒNG KHUNG VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trọn gói công trình “Nhà kho di sản” theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt

Ngày đăng: 17-08-2016

3,755 lượt xem

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị “Nhà Kho Di Sản”)

-      Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005.

-       Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

-      Căn cứ vào Nghị định số 209/2004/NĐ- CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị Định 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ- CP.

-      Căn cứ vào Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

-      Căn cứ quyết định số:…………….. ngày … tháng … năm 2016 của Giám đốc Công ty TNHH …. về việc phê duyệt giá chào thầu tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Nhà kho di sản”.

-      Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016, tại Công ty Công ty TNHH ….., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A): CÔNG TY TNHH

Người đại diện          : Ông               Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ                       :

Điện thoại/Fax          :                      

Mã số thuế                 :

Tài khoản số             :

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):

Người đại diện          :                                                           Chức vụ:

Địa chỉ                       :

Điện thoại/Fax          :

Mã số thuế                 :

Tài khoản số             :

 

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản, điều kiện như sau:

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HỢP ĐỒNG:

1.1. Nội dung hợp đồng:

-    Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trọn gói công trình “Nhà kho di sản” theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt và các yêu cầu khác theo quy định.

-    Địa điểm xây dựng công trình: ……, tỉnh Hòa Bình.

1.2. Phạm vi hợp đồng:

-    Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

-    Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hợp đồng xây dựng, bao gồm:

ü  Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường.

ü  Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công.

ü  Kiểm tra giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu an toàn phục vụ thi công.

ü  Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công.

-      Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

ü  Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình.

ü  Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

-      Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

ü  Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công.

ü  Kiểm tra và giám sát thường xuyên quá trình nhà thầu thi công triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.

ü  Xác nhận bản vẽ hoàn công.

ü  Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình có hiệu lực tại thời điểm thi công.

ü  Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình xây dựng.

ü  Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

ü  Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.

ü  Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:

2.1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo thiết kế không phát sinh.

2.2. Loại tiền thanh toán: Tiền Việt Nam Đồng.

2.3. Giá trị hợp đồng:

-    Giá trị hợp đồng trọn gói không phát sinh là: …

Bằng chữ: …

-    Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

-    Đây là hợp đồng trọn gói không phát sinh nên giá trị của hợp đồng sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 3. TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG:

3.1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

3.2. Thanh toán: Việc tạm ứng và thanh toán được thực hiện thành các đợt như sau:

-    Đợt 1: Bên A tạm ứng cho bên B 20 % giá trị hợp đồng tương ứng với  …………… đồng sau khi kí hợp đồng kèm theo điều kiện bảo lãnh tạm ứng và đảm bảo thực hiện hợp đồng.

-    Đợt 2: 30% giá trị hợp đồng tương ứng với …………… đồng sau khi nghiệm thu hoàn thành phần móng và sàn tầng 2.

-    Đợt 3: 30% giá trị hợp đồng tương ứng với …………… đồng sau khi nghiệm thu hoàn thành đến hết tầng 5 và các công trình phụ trợ.

-    Đợt 4: Thanh toán phần còn lại và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến bảo lãnh khoản tiền tạm ứng lần 1 với ngân hàng sau khi quyết toán công trình.

-    Bảo lãnh ngân hàng:

ü Bên A chỉ chuyển tiền thanh toán đợt 1 khi nhận được chứng thư bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng 100% giá trị tạm ứng đợt 1 và chứng thư bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị bằng 7,5% tổng giá trị hợp đồng. Các chứng thư bảo lãnh được bên A kiểm tra và đồng ý mới được phát hành bản gốc. Chi phí bảo lãnh do bên mở bảo lãnh chịu.

ü Số tiền bảo lãnh đúng bằng số tiền mà bên A phải trả trong mỗi đợt thanh toán.

ü Thời gian chuyển khoản tiền thanh toán là 3 ngày kể từ ngày mà bên A nhận được thư bảo lãnh kèm theo chữ kí xác nhận.

ü Thời gian bảo lãnh theo tiến độ của dự án.

3.3. Hồ sơ thanh toán:

-    Hoá đơn GTGT theo quy định.

-    Giấy đề nghị thanh toán.

-    Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình.

-    Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

-    Các tài liệu liên quan khác.

ĐIỀU 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

            Tiến độ thực hiện hợp đồng được xác định theo tiến độ thi công xây dựng công trình nhà kho di sản thuộc công viên di sản các nhà khoa học việt nam.

ĐIỀU 5. TẠM DỪNG, CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG:

5.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

-    Do lỗi của bên A hoặc bên B gây ra mà hai bên không thoả thuận được.

-    Các trường hợp bất khả kháng.

-    Một bên có quyền tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tự ý tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại theo quy định hiện hành của pháp luật.

-    Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm ngừng hợp đồng do hai bên thảo thuận để khắc phục nhưng không trái quy định của pháp luật.

-    Trường hợp Bên B huỷ hợp đồng do lỗi của bên B, toàn bộ chênh lệch và chi phí tìm tư vấn giám sát tiếp theo bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5.2. Chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng được chấm dứt khi các bên thực hiện xong các công việc sau đây:

-    Bên B thực hiện thi công hoàn tất gói thầu được nghiệm thu và bàn giao cho bên A.

-    Bên B lập đầy đủ hồ sơ hoàn công, quyết toán được hai bên xác nhận.

-    Bên B thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành công trình.

-    Bên A thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán cho bên B.

5.3. Thanh lý hợp đồng:

Sau khi chấm dứt hợp đồng hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

6.1. Trách nhiệm của bên A:

-    Bên A phải thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

-    Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng thì phải buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.

-    Bên A sẽ cung cấp cho bên B các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của bên B.

-    Bên A sẽ cung cấp cho bên B 01 bản sao của tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng đã ký kết với nhà thầu thi công thuộc công trình nhà kho di sản.

-    Bên A sẽ cùng hợp tác với bên B và tạo điều kiện đến mức tối đa cho bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

-    Bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị hợp đồng theo đúng các quy định được thỏa thuận trong hợp đồng này.

-    Bên A sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của bên B trong vòng 05 ngày làm việc.

-    Bên A có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với bên B.

-    Bên A sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của bên B.

-    Bên A sẽ cấp biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này cho bên B. Tuy nhiên tất cả các việc phê duyệt hay cấp bất kỳ văn bản nào của bên A không làm giảm trách nhiệm của bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

6.2. Trách nhiệm của bên B:

-    Bên B đảm bảo rằng tất cả các công việc bên B thực hiện theo hợp đồng này phải phù hợp với hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định về tiêu chuẩn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

-    Bên B đảm bảo giám sát thi công xây dựng công trình nhà kho di sản, hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn.

-    Bên B phải lập đề cương giám sát thi công xây dựng để trình chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện việc giám sát.

-    Bên B phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm công việc của mình. Công việc được thực hiện bởi bên B phải do các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật, đủ trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của dự án.

-    Bên B sẽ thực hiện một cách chuyên nghiệp các công việc được đề cập đến trong hợp đồng này bằng tất cả các kỹ năng phù hợp, sự thận trọng, sự chuyên cần và thích ứng với các yêu cầu của bên A để hoàn thành công trình, hạng mục công trình, gói thầu. Bên B sẽ luôn luôn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc giám sát thi công xây dựng theo hợp đồng này cho bên A.

-    Bên B có trách nhiệm thường xuyên quản lý, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình, hạng mục công trình, gói thầu.

-    Bên B sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực của mình và năng lực cần thiết như danh sách đã được chủ đầu tư phê duyệt.

-    Bên B phải cam kết rằng, khi có yêu cầu của bên A, bên B sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm nào do bên A ấn định (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bào giao công trình.

-    Bên B sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn cảu bên A, ngoại trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

-    Bên B có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,… với số lượng theo yêu cầu của bên A.

-    Bên B phải chịu trách nhiệm trước bên A và pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực của mình thực hiện.

-    Bên B phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

-    Bên B phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của bên A trong quá trình thực hiện các công việc của mình.

-    Bên B phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở khi phải làm việc xa trụ sở của mình.

-    Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên A về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo hợp đồng với bên A.

-    Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện công việc.

-    Bên B phải có trách nhiệm cử người có đủ chuyên môn cùng với bên A chứng minh, bảo vệ sự chính xác đầy đủ của các tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng của công trình trước các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng này.

-    Bên B phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tất cả các tài liệu, thiết bị hay bất kỳ tài sản nào do bên A trang bị cho và có trách nhiệm hoàn trả cho bên A khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt.

-    Bên B phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo quy định cảu pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của mình như: đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế,…

-    Bên B phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án.

-    Bên B sẽ phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị bên A trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị đó.

ĐIỀU 7. NHÂN LỰC CỦA BÊN B:

-    Bên B phải cử người có đủ năng lực để làm đại diện và điều hành công việc thay mặt cho bên B.

-    Nhân lực của bên B phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng với nghề nghiệp, công việc của họ.

-    Nhân lực chính của bên B phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án. Bên B không được thay đổi bất kỳ nhân lực chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của bên A.

-    Bên A có quyền yêu cầu bên B thay thế bất kỳ nhân lực nào nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của bên A hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng.

-    Nhân lực của bên B được hưởng các chế độ theo đúng quy định của bộ luật lao động của Việt Nam và chi phí cho các chế độ này do bên B chi trả.

ĐIỀU 8. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU:

-      Bên B sẽ giữ bản quyền tất cả tài liệu báo cáo và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của bên B. Bên A được toàn quyền sử dụng các tài liệu này, sao chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép bên B.

-      Bên B phải cam kết rằng các tài liệu báo cáo và các tài liệu khác do bên B lập và cung cấp cho bên A không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

-      Bên A sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả từ việc khiếu nại rằng bất cứ tài liệu báo cáo hoặc các tài liệu khác theo hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

ĐIỀU 9. VIỆC BẢO MẬT:

            Ngoại trừ những nhiệm vụ được bên A yêu cầu, bên B không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến dự án, công trình, hạng mục công trình, gói thầu do bên B thực hiện theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG:

10.1. Sự kiện bất khả kháng:

Sự kiện bất khả kháng là sự việc xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão lụt, chiến tranh, nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thay đổi về mặt chính sách của nhà nước Việt Nam.

10.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm:

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ và trách nhiệm phải:

-    Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

-    Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

-    Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể  thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình.

ĐIỀU 11: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

-    Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh tranh chấp thì hai bên phải giải quyết trên tinh thần bình đẳng, hợp tác và đôi bên cùng có lợi.

-    Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải, trọng tài hoặc toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, chi phí sẽ do bên có thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.

ĐIỀU 12: CHỐNG THAM NHŨNG

-    Bên B cần tuân thủ tuyệt đối các thỏa thuận trong Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng cũng như các quy trình, quy phạm thi công và quản lý chất lượng để đảm bảo minh bạch trong khi thực hiện Hợp đồng. Tuyệt đối không được dùng tiền, vật chất để mua chuộc cán bộ của bên A hoặc cán bộ giám sát thi công để làm sai lệch hoặc không tuân thủ theo các quy trình, quy phạm thi công và quản lý chất lượng của công trình thi công.

-    Cán bộ của Bên A hoặc bên B tuyệt đối không được vòi vĩnh hoặc gây khó khăn cho bên kia để nhằm mục đích vụ lợi riêng.

-    Nếu hai bên phát hiện cán bộ của bên kia vi phạm khoản 1 và 2 ở điều 11 thì sẽ bị phạt gấp 10 lần giá trị gây thiệt hại cho bên kia. Hai bên thống nhất công khai các số điện thoại của các cá nhân giải quyết khi có trường hợp nghi vấn tham nhũng, cụ thể như sau:

 Bên A:

-    Gian lận, gây khó khăn trong công việc: PGĐ. Bùi Phương Châm - 0915.861.110

-    Thủ tục thanh toán: CN. Phạm Thị Hằng – 0941.124.369.

Bên B:

-    Bên B:

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

-    Hai bên cam kết thực hiện đúng, đủ và kịp thời nội dung công việc và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong bản hợp đồng này.

-    Trong trường hợp một trong hai bên có sự phân chia, hợp nhất đổi tên thì hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực và bên thừa kế hợp pháp quyền và nghĩa vụ phải có trách nhiệm thực hiện tiếp tục hợp đồng theo quy định của pháp luật.

-    Hợp đồng được lập thành gồm 10 trang, 08 bản, mỗi bên giữ 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

XEM TIN TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha