MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Căn cứ hợp đồng thiết kế bên giao thầu đồng ý giao và bên nhà tư vấn đồng ý nhận công việc Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Đầu tư trang thiết bị cho nhà ký túc xá và thư viện Trường Đại học Tài chính – Marketing” bao gồm các nội dung công việc như sau:

Ngày đăng: 25-07-2016

4,064 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG
Số :      …../HĐKT-CT-MP      

V/v: Điều chỉnh thiết kế dự án Đầu tư ……………

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003-QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI;
Căn cứ Luật số 38 /QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội khóa XI kỳ họp thứ 5 về sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị Định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị Định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính Phủ về việc “Hợp đồng trong hoạt động xây dựng”;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ  Quyết định số …. ngày …/7/2014 của Cục trưởng cục thuế TP.HCM về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu Tư vấn điều chỉnh thiết kế…………;
Hôm nay, ngày … tháng 8 năm 2014 tại văn phòng Cục thuế TP.HCM, chúng tôi gồm các bên dưới đây
II. Các bên ký hợp đồng:
A. BÊN GIAO THẦU (gọi tắt là Bên A):
Tên giao dịch    : CỤC THUẾ TP. HCM
Địa chỉ trụ sở    : Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P….., Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Người đại diện  : ……….    ;   Chức vụ            :
Điện thoại         :         ;     Fax:
Mã số thuế        :  .
Số tài khoản : ……………………………  Tại kho bạc Nhà Nước Tân Bình.
B. BÊN NHẬN THẦU (gọi tắt là bên B):
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Trụ sở : 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao. Q1, Tp Hồ Chí Minh
Đại diện là : Ông Nguyễn Văn Thanh
Chức vụ  : Giám đốc.
Điện thoại:    .08 22142126   - Fax – 08 39118579
Mã số thuế  :  0305986789
Tài khoản : Số 182494339 tại ngân hàng ACB , chi nhánh Thị Nghè TP. HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0305986789 ngày 01/9/2008  (lần đầu) của  Sở Kế  Họach và Đầu Tư TP.HCM.

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1.  Nhiệm vụ phải thực hiện:
Bên giao thầu đồng ý giao và bên nhà tư vấn đồng ý nhận công việc Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Đầu tư trang thiết bị cho nhà ký túc xá và thư viện Trường Đại học Tài chính – Marketing” bao gồm các nội dung công việc phải thực hiện được quy định tại Điều 35 Luật Xây dựng; Điều 13 Nghị định 12/NĐCP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan.
Điều 2: Trách nhiệm các bên
* Trách nhiệm bên A:
- Cung cấp cho bên B các văn bản pháp lý, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án: chủ trương đầu tư và nhiệm vụ thiết kế. Trong trường hợp Bên A muốn thay đổi một số mục trong  quá trình thiết kế thì hai bên sẽ thương thảo lại thời gian thực hiện hợp đồng.
- Hỗ trợ Bên B trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng.
- Thanh toán cho Bên B đúng tiến độ thanh toán tại điều 7.
* Trách nhiệm bên B:
- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng yêu cầu của Bên A, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, nội dung hồ sơ thiết kế.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của hợp đồng, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa hoặc lập lại thiết kế và dự toán khi có yêu cầu của đơn vị thẩm tra hoặc Bên A mà không được tính thêm chi phí thiết kế của phần sửa chữa hoặc lập lại này (thời gian sửa chữa tối đa 7 ngày).
- Trình bày, bảo vệ thiết kế trong quá trình thẩm định, trình duyệt thiết kế.
- Tất cả các hồ sơ, bản vẽ thiết kế, đặc tính kỹ thuật và các tài liệu khác do Bên B soạn thảo cho hợp đồng này sẽ là tài sản của Bên A. Bên B có trách  nhiệm giao toàn bộ các tài liệu này cho bên A đủ số lượng theo quy định của Nhà nước trước thời hạn chấm dứt hợp đồng này.
- Dự toán được lập trên cơ sở định mức, đơn giá, chế độ, chính sách hiện hành liên quan tới chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 3. Chất lượng, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và nội dung công việc:
Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành khác, cụ thể:
3.1. Đối với thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo khoản 4, Điều 35 Luật Xây dựng; Điều 13 Nghị định 12/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình.
3.2. Đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo Điều 52, Điều 53 Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác.
Điều 4. Thời gian, tiến độ thực hiện:
4.1. Thời gian thực hiện:
- Thời gian bắt đầu: ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Trong đó:
 Thời gian thiết kế kỹ thuật: 20 ngày (Thời gian thực hiện này không bao gồm thời gian thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cấp có thẩm quyền; được xác định trên cơ sở biên bản giao nhận hồ sơ giữa hai bên).
 Thời gian giám sát tác giả: 120 ngày.
4.2. Hồ sơ tài liệu giao cho Bên A: 08 bộ gồm:
- Thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế
- Hồ sơ dự toán.
01 đĩa CD ghi toàn bộ các nội dung nêu trên.
Điều 5. Giá trị hợp đồng:
Giá trị hợp đồng (khoán gọn): 137.000.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu đồng).
Giá trên bao gồm thuế trị giá gia tăng VAT và các chi phí khác theo quy định.
Điều 6. Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói.
Điều 7. Thanh toán hợp đồng:
- Đợt 1: Tạm ứng 45.000.000 đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và bên A nhận được giấy đề nghị tạm ứng của bên B.
- Đợt 2: Thanh toán đến 80% giá trị hợp đồng và thu hồi 100% giá trị tạm ứng trong vòng 10 ngày kể từ ngày Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt và bên A nhận được đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của bên B.
- Đợt 3: Thanh toán đến 100% giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và bên A nhận được đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của bên B.
- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Tiền đồng Việt Nam.
Điều 8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Bất khả kháng:
- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, và các thảm hoạ khác chưa lường hết, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
 Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.
Điều 10 . Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng.
-  Tạm dừng thực hiện hợp đồng: Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
 Do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu gây ra.
 Các trường hợp bất khả kháng.
 Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
- Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.
- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.
- Huỷ bỏ hợp đồng:
 Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
 Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường.
 Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau bằng tiền.
  Điều 11. Phạt và bồi thường trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng:
Đối với Bên B:
Nếu Bên B không đảm bảo tiến độ nêu trong hợp đồng thì bị phạt tiền, cụ thể như sau:
11.1  Phạt hợp đồng do chậm tiến độ: Trường hợp Bên B vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng theo tiến độ yêu cầu (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng sẽ được 2 bên xem xét) thì Bên B sẽ bị phạt những khoản tiền như sau:
  Chậm trễ 10 ngày đầu tiên phạt 2% giá trị hợp đồng.
  Chậm mỗi đợt 10 ngày tiếp theo phạt thêm 3% giá trị hợp đồng.
  Tổng số tiền phạt do không hoàn thành hợp đồng theo tiến độ không quá 12% giá trị hợp đồng. Khi đạt tới mức phạt 12% giá trị hợp đồng, Bên A có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng.
  Nếu Bên B hoàn toàn không thực hiện hợp đồng đã ký thì bị phạt đến mức 12% giá trị hợp đồng.
11.2  Nếu hồ sơ Thiết kế không đảm bảo chất lượng, phải sửa chữa nhiều lần không do lỗi Bên A thì Bên B sẽ bị phạt theo điều 11 khoản 11.1. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến chất lượng công trình, Bên A có quyền đề nghị chấm dứt hợp đồng, và Bên B sẽ bị phạt như trường hợp không thực hiện hợp đồng.
11.3  Nếu dự toán của công trình do bên B lập không đảm bảo tính chính xác (về khối lượng, đơn giá) gây ra thiệt hại cho bên A thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường 50% của phần bị thiệt hại.
Điều 12: Bảo mật
- Các điều khoản của hợp đồng cũng như các tài liệu liên quan đến hợp đồng này sẽ được các Bên bảo quản theo chế độ tài liệu mật và theo các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.
- Bên B không được phép chuyển giao tài liệu của hợp đồng này cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A trong thời hạn của hợp đồng và sau 5 năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng. Trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật yêu cầu.
Điều 13 . Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt.
Điều 14. Điều khoản chung:
- Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này trên tinh thần hợp tác để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ ..
- Hợp đồng làm thành 8 (tám) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ  05 (năm) bản, Bên B giữ  03 (ba) bản.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, kết thúc khi hai bên ký thanh lý hợp đồng và bên A hoàn tất việc thanh toán cho bên B.

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha